Beslut i notisform från kommunstyrelsen 2015

Här hittar du en sammanfattning av några av besluten från kommunstyrelsens möten 2015.

Beslut i notisform från kommunstyrelsens möten 2015

Välj datum i listan för att läsa om besluten.

 • 2015-12-16

  Genomförandeavtal Västlänken, dnr 1667/15

  Det förslag till genomförandeavtal som finns mellan Göteborgs Stad och Trafikverket när det gäller Västlänkens järnvägstunnel reglerar ansvar och åtaganden före, under och efter byggtiden. Avtalet beskriver organisation, principer för markåtkomst, principer för ersättning och projektering.  Merparten av alla kostnader ska Trafikverket stå för. Göteborgs Stads inflytande och delaktighet säkerställs genom att en gemensam organisation för Västlänken bildats.

  Under byggtiden ansvarar Trafikverket bland annat för hanteringen av ledningar, vatten och avlopp, dagvatten, grundvatten, jordmassor samt för geoteknisk stabilitet och för arkeologiska utgrävningar. Trafikverket har även ansvar för att genomföra och bekosta avstängningar och omledning av trafiken. I händelse av miljöstörningar och skador är det Trafikverket som är ansvarig part. Efter slutfört arbete har Trafikverket skyldighet att återställa berörda områden och anläggningar till ursprunglig funktion och kvalitet. Även parker och grönområden ska återställas. Ett särskilt beslut om hur träden ska hanteras finns.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Två yrkanden: ett från SD och ett från Martin Wannholt

  Ny detaljplan för järnvägstunneln Västlänken, dnr 1540/15

  En ny detaljplan har arbetats fram för de områden där Västlänkens tunnelmynningar och tekniska anläggningar ovan mark tar allmän plats i anspråk. Planområdet innefattar Västlänkens sträckning från E6/E20 öster om Skansen Lejonet fram till att den ansluter till befintliga tågspår i Almedal nära gränsen till Mölndal.

  Detaljplanen har varit föremål för såväl samråd som granskning, vilket innebär att allmänheten kunnat lämna synpunkter. De större förändringar som gjorts efter granskningen handlar om att minska påverkan på riksintressanta kulturmiljöer, bland annat vid Skansen Lejonet, Haga Kyrkoplan och Johannebergs landeri. Samråd kring riksintressena har skett med länsstyrelsen.

  Stadsledningskontoret tillstyrker detaljplanen, som är förutsättning för att Västlänken ska kunna byggas. Tågtunneln innebär att Centralstationen får genomgående tågtrafik för pendel- och regiontågen, vilket ökar effektiviteten och kapaciteten i järnvägsnätet. Med de tillkommande stationerna kommer tillgängligheten att öka till regionens kärna, enligt stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Två yrkanden: ett från SD och ett från Martin Wannholt

  Ändring av detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken mellan Gullbergsvass och Almedal, dnr 1541/15

  För att kunna bygga Västlänken krävs ändringar av 101 gällande detaljplaner. Dessa detaljplaner rör de delar av Västlänken som går i tunnel under marken och som inte påverkar markanvändningen på ytan. Ändringarna innebär att tilläggsbestämmelser upprättas om att järnvägstrafik är tillåten under marken.

  Planområdet innefattar Västlänkens sträckning från E6/E20 öster om Skansen Lejonet fram till att den ansluter till befintliga tågspår i Almedal nära gränsen till Mölndal. Stadsledningskontoret tillstyrker ändringarna av detaljplanerna, vilket är en förutsättning för att Västlänken ska kunna byggas. Tågtunneln innebär att Centralstationen får genomgående tågtrafik för pendel- och regiontågen, vilket ökar effektiviteten och kapaciteten i järnvägsnätet. Med de tillkommande stationerna kommer tillgängligheten att öka till regionens kärna, enligt stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (11-1), Martin Wannholt avstod från att rösta

  Tilläggsyrkande: SD
  Två yrkanden: ett från SD och ett från Martin Wannholt

  Handlingslinjer för att främja en jämnare fördelning av nyanlända elever i Göteborgs skolor, dnr 1602/15

  Stadsdelsnämnderna uppmanas att agera för att nyanlända elever får plats på grundskolor som har en låg andel nyanlända elever. Det ska ske genom att nyanlända elever prioriteras vid dessa skolor om antalet sökanden är fler än antalet platser. Det föreslår stadsledningskontoret, som konstaterar att det främst är bostadssegregationen som ligger bakom skolsegregationen.

  Skolplaceringarna ska enligt stadsledningskontorets förslag inte längre ske på skolnivå, utan på stadsdelsnivå. Det kommer att göra det lättare att sprida nyanlända elever till fler skolor inom en och samma stadsdel. Dessutom är det viktigt att koncentrationen av nyanlända elever till ett fåtal stadsdelar bryts. Därför har stadsdelarna påbörjat ett samarbete och syftet är att få fler nyanlända elever att välja en skola i en av grannstadsdelarna, om denna har få nyanlända elever. Vidare ska vårdnadshavarna tydligare vägledas i skolvalet och få information om möjligheten att väja friskolor. Insynen i friskolorna ska öka för att få en bättre överblick över vilka friskolor som har lediga platser. Varje stadsdel ska göra lokala handlingsplaner för att åstadkomma en jämnare spridning av nyanlända elever.

  På längre sikt kommer det att behöva byggas nya skolor och paviljonger för att klara ökningen av antalet elever. Nya skolor för de äldre barnen föreslås bli placerade vid knutpunkter för lokaltrafiken, dit elever från olika bostadsområden kan resa. Insatser för att utbilda fler lärare i svenska som andraspråk krävs också.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD
  Yttrande: L, M, KD

  Bredbandsstrategi för Göteborgs Stad, dnr 1148/15

  En bredbandsstrategi för Göteborgs Stad har arbetats fram av stadsledningskontoret och Intraservice. Den beskriver hur staden säkerställer att en bredbandsinfrastruktur etableras så att operatörer kan leverera digitala tjänster till boende, besökare och företag. Planer för bredbandsinfrastruktur ska vara en del av stadens översiktsplaner och likställas med annan infrastruktur, som el och vatten.

  Bredbandsstrategin är en av flera förutsättningar för att skapa e-samhället och nå hållbar tillväxt. Bredband med högre hastigheter och stor tillgänglighet kan till exempel locka fler företag till staden, underlätta mobila arbetssätt samt göra det möjligt för alla att streama innehåll och att dela information via sociala medier och applikationer. Inom vård och utbildning ökar utbudet av digitala tjänster stadigt, vilket i sin tur bidrar till högre kvalitet på bland annat kommunal service. God digital tillgänglighet ökar hela stadens attraktionskraft och betyder även mycket för att locka turister och evenemangsbesökare till staden. 

  Kommunstyrelsen beslutade att utan eget ställningstagande skicka bredbandsstrategin på remiss till fastighetsnämnden, byggnadsnämnden och trafiknämnden.

  Utredningsarbete för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten, dnr 1255/15

  Stadsledningskontoret har arbetat fram en plan för hur det ska gå till att införa valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten i Göteborgs Stad.  LOV, lagen om valfrihetssystem, innebär fri etableringsrätt för företag som uppfyller kraven i kommunens förfrågningsunderlag. För medborgaren betyder det att man kan välja mellan olika utförare av hemtjänst.  Det är dock kommunen som alltid har det yttersta ansvaret för verksamheten.

  Flera utredningar behöver göras innan LOV kan införas. Det handlar om att hitta ersättningsmodeller och att införa en fungerande organisation alla led, till exempel rutiner för att hantera ansökningar och rutiner för kontroll och tillsyn. En fråga som ska utredas är bland annat om en utförare ska kunna välja att enbart göra delar av hemtjänstens uppdrag.

  En styrgrupp ska bildas för att leda arbetet. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor och pensionärsråd ska bjudas in till avstämningar och även vid behov vara remissinstans. För stadsdelarna kommer det nya valfrihetssystemet att påverka organisationen och bemanningen.

  Enligt tidplanen kan ett förslag till förfrågningsunderlag presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kring årsskiftet 2016/2017. Under våren 2017 kan Göteborgs Stad börja godkänna utförare och under hösten 2017 kan systemet vara igång.

  V, S och MP vill i ett yrkande att utredningen kompletteras med en omvärldsanalys som beskriver erfarenheter och kunskaper från andra städer med valfrihetssystem enligt LOV. De tre partierna vill också att det görs konsekvensanalys över hur ett sådant system påverkar brukarna av hemtjänst, särskilt de med störst behov och de som inte själva kan välja.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (7-6). Protokollsanteckning från Anneli Hulthén och Daniel Bernmar.

  Tilläggsyrkande: V, S, MP
  Yrkande: SD
  Två yttranden: ett från M, L, KD och ett från SD

  Förslag på finansieringsmodeller för stadens samfinansierade kulturinstitutioner, dnr 0930/13

  En utvärdering av den nuvarande finansieringsmodellen för de samfinansierade kulturinstitutionerna i Göteborg har gjorts på uppdrag av kommunstyrelsen och regionstyrelsen. Det handlar om Stadsteatern, Stadsmuseet, Konstmuseet, Sjöfartsmuseet Akvariet och Röhsska museet. Bakgrunden är bland annat att nuvarande avtal från 1998 är otydligt och att de regionala bidragens andel minskat under senare år.
  En gemensam utredare har anlitats som föreslår att samfinansieringsmodellen för Stadsteatern fortsätter, men med en ny uppräkningsmodell för bidragen. Västra Götalandsregionens inflytande säkras genom att två ledamöter tillsätts i teaterns styrelse. För museerna presenterar utredaren olika alternativ. Ett alternativ är behålla dagens delade finansieringsansvar, men med tydligare avtal som reglerar uppräkning av bidragen och Västra Götalandsregionens inflytande. 

  I två andra alternativ föreslås att Konstmuseet och Röhsska museet, eller enbart Röhsska museet, övergår till Västra Götalandsregionen. De kvarvarande museerna blir i så fall ett helkommunalt ansvar och regionbidragen upphör helt.

  Stadsledningskontoret anser att det behövs en gemensam långsiktig kulturpolitisk målbild för institutionerna, oavsett framtida inriktning. Vidare konstaterar stadsledningskontoret att det behövs fördjupade analyser inom en rad områden. Analyserna behöver också kopplas ihop med ärendet om ett nytt gemensamt magasin för de fyra museerna.

  S, MP, V, M, L, KD föreslår i ett gemensamt yrkande att kommunstyrelsens presidium, i dialog med regionstyrelsen, får i uppdrag att genomföra en översyn av huvudavtalet i syfte att skapa ekonomisk säkerhet för verksamheterna.

  Kommunstyrelsen förklarade uppdraget fullgjort och beslutade enligt yrkandet från S, MP, V, M, L, KD

  Yrkande S, MP, V, M, L, KD

  Övriga ärenden

  Anvisningar för planering, budget och uppföljning vid kommunledningen samt intern styrning och kontroll, dnr 1337/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Göteborg Energi ABs hemställan om framtida inriktning för Skövde Biogas AB, dnr 1625/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Samlokalisering Alelyckan – marköverföring mellan kretslopp och vattennämnden och fastighetsnämnden, dnr 1588/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Avgifter för resa till och från arbete/studier i annan kommun, dnr 1191/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Redovisning av uppdrag beträffande placering och driftsformer för GothNet AB, dnr 1315/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige. Tilläggsyrkandet avslogs efter votering (7-6).
  Tilläggsyrkande: S, MP och V
  Yttrande: L, KD, M

  Ersättningsbelopp 2016 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, dnr 0070/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: SD

  Ersättningsbelopp 2016 för kommunal verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde, dnr 0038/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD
  Yttrande: L, M, KD

  Inhyrning av lokal på Sven Hultins gata 9 för Vision Bo Äldre, dnr 1079/11
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppdatering av riktlinjer för miljömässiga och sociala krav på drivmedel för Göteborgs Stad, dnr 1398/14

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Förslag till förändrad organisation av anknutna stiftelser, dnr 1583/13

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förbud mot alkoholförtäring på allmänna lekplatser, dnr 0128/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förslag till bokslutsdispositioner för Stadshus AB-Koncernen 2015, dnr 1699/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Redovisning av uppdrag om att utreda konsekvenserna av ett Seniorhotell, dnr 1459/14

  Kommunstyrelsen beslutade att förklara uppdraget fullgjort.
  Yttrande: L, M, KD

  Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg, H 81/15, dnr 1068/15

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionen till miljö- och klimatnämnden. 
  Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från M, KD

  Remiss från Näringsdepartementet - Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård  och socialtjänst vid vanvård av djur, dnr 1607/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: SD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier, dnr 1558/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från MP, S, V

  Remiss från Finansdepartementet - Departementspromemorian Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen (Ds 2015:46), dnr 1479/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yrkande: M, L och KD

  Bordlagda ärenden

  Uppföljningsrapport 3 2015 del 1, dnr 0019/15
  (13 januari)

  Policy för Upphandling och inköp, dnr 1200/14
  (13 januari)

  Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon, dnr 1483/15
  (27 januari)

  Definition av lätta och tunga miljöfordon i Göteborgs Stad, dnr 1506/15
  (13 januari)

  Riktlinjer för bedrivande av parkeringsverksamhet, dnr 1484/15
  (27 januari)

  Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 1216/11
  (13 januari)

  Mandat och arbetsformer för kommunstyrelsens äldreberedning, dnr 1110/15
  (27 januari)

  Anmälan av ledamöter till kommunstyrelsens äldreberedning
  (27 januari)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-12-02

  Kommunikationsprogram 2016-2019, dnr 0488/15

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett kommunikationsprogram för åren 2016-2019. Programmet innehåller mål för extern och intern kommunikation. Stadens kommunikation har flera syften. Information och kommunikation är en förutsättning för att boende, besökare och näringsliv ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och använda, påverka och utveckla kommunens tjänster. En hög kvalitet på kommunikationen med boende, besökare och näringsliv bygger i sin tur på att de anställda är välinformerade om verksamheten och dess mål.

  Kommunikationsprogrammet omfattar stadsdelar, fackförvaltningar och bolag och innehåller vägledning för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Programmet bygger på strategier och mål som redan finns i informationspolicyn, kommunikationsstrategin samt i stadens program för medborgarservice och program för e-samhälle.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Yrkande: SD

  Uppföljning av utvecklingsfondens medel till de mest utsatta skolorna, dnr 0666/13

  Stadsledningskontoret har följt upp hur de elva mest utsatta skolorna i Göteborg har använt pengarna de fick från utvecklingsfonden under perioden februari 2013 – juni 2015. Skolorna har satsat på allmänna stödinsatser i form av fler lärare, inköp av informations- och kommunikationsteknik eller annat undervisningsmaterial, särskilda insatser för svenska språket, studiehandledning på modersmålet, lovskola, kurativa och närvarohöjande insatser, olika former av fortbildning för personalen samt organisationsförändringar.

  Skolorna lyfter själva fram exempel på insatser som lett till framgång, bland annat metoden Reading to Learn, organisationsutveckling och ökad personaltäthet. Stadsledningskontoret pekar på vikten av rektors möjligheter att bygga organisation, skapa kultur med motiverande lärare med höga förväntningar, skapa trygga och säker miljö, social stabilitet och bra mottagande av nyanlända. Avgörande för att nå framgång är att det finns en effektiv och lärande organisation som kan omvandla resurser till ett långsiktigt utvecklingsarbete.

  Hur satsningarna avspeglas i betygen varierar mellan skolorna och mellan åren. 2014 förbättrade åtta skolor sitt resultat. 2015 fick sju skolor sämre resultat.

  Stadsledningskontoret har tagit initiativ till att hitta fler mått och fler verktyg för att mäta elevers förbättringar.

  Kommunstyrelsen beslutade att anteckna redovisningen.

  Två yttranden: ett från L, M, KD och ett från MP, S, V

  Yrkande om handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö i förskolan

  S, MP och V vill i ett yrkande att en nulägesanalys av arbetsmiljön i förskolan ska genomföras. Dessutom ska en handlingsplan i syfte att minska sjukfrånvaron i förskolan tas fram.

  Inom vissa delar av stadens verksamheter är sjukfrånvaron hög, bland andra sticker äldreomsorgen och förskolan ut. Ökande sjukfrånvaro är tyvärr en oroande trend i hela landet, och det är mycket angeläget att arbeta på olika nivåer för att analysera orsakerna, öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron. Under 2015 har en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön inom äldreomsorgen tagits fram. Nu behöver vi gå vidare med samma arbetssätt gällande förskoleverksamheten, skriver de rödgröna partierna i sitt yrkande.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Yttrande: L, M, KD

  Motion om utvecklingsplan för ridsporten, dnr 1007/15

  Hampus Magnusson, Birgitta Gunér och Johanna Svartnäs (M) vill i en motion att Göteborgs Stad ska ta fram en uppdaterad utvecklingsplan för ridsporten. Den nuvarande planen är elva år gammal. En uppdatering behövs med tanke på att Göteborg står inför en omfattande stadsutveckling och att det ska byggas många nya bostäder under de kommande åren. Markområden för ridning och ridanläggningar behöver planeras in. Ridsporten är landets näst största sport och även en av de största handikappidrotterna, påpekar motionärerna. Samtliga remissinstanser – byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, idrotts- och föreningsnämnden amt park- och naturnämnden – tillstyrker förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionen med hänvisning till alliansyrkandet i idrott- och föreningsnämnden. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Yrkande: V, S, MP

  Svar på remiss gällande övervakningskameror och passagerarräkning på Keolis bussar, dnr 0679/12

  Transportföretaget Keolis kör buss for Västtrafiks räkning i Göteborg, Härryda Mölndal och Partille kommuner. Keolis har sedan tidigare tillstånd från länsstyrelsen att ha övervakningskameror inne i fordonen. Syftet är att verka brottsförebyggande och att öka tryggheten för förare och passagerare.

  I en ny ansökan begär Keolis att få använda övervakningskamerorna till att också räkna antalet passagerare. Syftet skulle vara att effektivisera bolagets trafikplanering och minska kostnaderna. Göteborgs Stad avstyrker i sitt remissvar bolagets ansökan. Stadsledningskontoret anser inte att det motiverat att spela in passagerarna för att därefter räkna dem en och en för att underlätta arbetsplaneringen. Det är inte heller motiverat att låta passagerarna delta i en studie utan vetskap, enligt stadsledningskontoret.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: SD

  Övriga ärenden

  Plan för intern kontroll 2016 vid kommunledningen, dnr 1500/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2016, förtydligande av regler och förmåner vid heltidsarvodering samt förändrad fast arvodering av överförmyndarnämndens presidium, dnr 1536/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med arvodesberedningens förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige. V reserverade sig mot beslutet.
  Yrkande: V

  Ersättning fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor 2016, dnr 0071/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Interkommunal ersättning 2016 inom stadsdelssektorns utbildningsområde inklusive ISGR, Kannebäcksskolans döv- och hörselklasser och för barn på Snäckans förskola (Bronsåldersgatan 82 förskola) samt Intra- och interkommunal ersättning för Svenska Balettskolan i Göteborg, dnr 1420/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av ledamot i referensgruppen för Ungdomsfullmäktige istället för Johanna Svartnäs (M)

  Kommunstyrelsen beslutade att välja Therese Börjesson (M).

  Legala förutsättningar för social ekonomi i Göteborgs stad utifrån ett upphandlingsrättsligt perspektiv.

  Kommunstyrelsen förklarade uppdraget fullgjort.

  Uppdaterad krisledningsplan för Stadsledningskontoret, dnr 0563/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: S, MP, V

  Motion av Lars Hansson (SD) och Jörgen Fogelklou (SD) om tilläggshandling för avtalet om Västsvenska paketet gällande Västlänken H 21/15, dnr 0587/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avstyrka motionen med hänvisning till stadsledningskontorets yttrande.  Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Mats Mattsson (SD) om att snarast stoppa arbetet med Västlänken och utreda Länkverkets samhällsnytta H 8/15, dnr 0444/15

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämndens yttrande. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Motion av Anders Källström (M) att utreda möjligheterna till införande av en politisk utredningstjänst som inrättas till stöd för kommunfullmäktiges ledamöter, H 15/9, dnr 0464/15

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen enligt yrkandet från V, S och MP. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

  Remiss från Näringsdepartementet - Promemoria Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (N2015/06623/KSR), dnr 1445/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet - Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter- N2015/6012/PUB, dnr 1321/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet - Betänkande: EU och kommunernas bostadspolitik (SOU 2015:58), dnr 1393/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från KD, M, L, ett från MP, S, V

  Remiss om kameraövervakning, Kaserntorget (211-25437-2015), dnr 1560/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)  S2015/04694/FST, dnr 1278/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av uppdrag beträffande placering och driftsformer för GothNet AB, dnr 1315/14
  (16 december)

  Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 1216/11
  (16 december)

  Återrapportering av kommunstyrelsens uppdrag ”att i samverkan med Västra Götalandsregionen utvärdera finansieringsmodellerna för kulturinstitutionerna samt återkomma med förslag på hållbara och långsiktiga lösningar inom området”, dnr 0930/13
  (16 december)

  Redovisning av uppdrag om att utreda konsekvenserna av ett Seniorhotell, dnr 1459/14 (16 december)

  Utredningsarbete för införande av valfrihetssystem enligt LOV, inom hemtjänsten, dnr 1255/15
  (16 december)

  Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) om att tillskapa fler båtplatser i Göteborg, H 81/15, dnr 1068/15
  (16 december)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att anpassa Göteborgs trafikstrategi för en växande stad, H 57/15, dnr 0995/15
  (13 januari)

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående stadens frivilliga utgifter till EU-migranter, H 79/15, dnr 1064/15
  (13 januari)

  Remiss från Finansdepartementet - Departementspromemorian Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen (Ds 2015:46), dnr 1479/15
  (16 december)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-11-18

  Ungdoms- och studentlägenheter vid ÖIS-gården i Kallebäck, dnr 1399/15

  Örgryte idrottssällskap, ÖIS, har sedan tidigare ett avtal med fastighetsnämnden i Göteborgs Stad om att få använda mark som ligger söder om ÖIS-gården i Kallebäck. Marken ligger inom Mölndals stad men ägs av Göteborgs Stad. Enligt avtalet kan marken användas till att bygga ett sporthotell. ÖIS har dock inte hittat några finansiärer och ansöker nu istället om att få bygga 120 ungdoms- och studentbostäder i form av hyresrätter. Till detta behövs en något större markyta och ett nytt upplåtelseavtal mellan Göteborgs Stad och ÖIS. Stadsledningskontoret tillstyrker att fastighetsnämnden skriver ett nytt avtal och konstaterar att 120 bostäder i det aktuella området skulle kunna bli ett värdefullt tillskott av bostäder i regionen. Det är dock Mölndals stad som ansvarar för att avgöra om det är lämpligt att placera ungdomsbostäder på platsen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Carlandersplatsen och Renströmsparken, dnr 1535/15

  Stadsbyggnadskontoret har gjort en ny detaljplan för Carlandersplatsen och Renströmsparken. Planen innebär en tillbyggnad av Humanisten, som skulle göra det möjligt för universitetet att flytta från icke tillgänglighetsanpassade lokaler i Lorensbergs diplomatstad. Dessutom skulle den så kallade Språkskrapan på sikt kunna byggas om till studentbostäder. Vidare ingår två nya bostadsfastigheter på nio respektive åtta våningar vid Carlandersplatsen. I bottenplan planeras för kontor och handel. Även en ny trafiklösning för ökad säkerhet ingår i planen, liksom en arbetstunnel för Västlänken. Arbetstunneln ska senare, när bygget är klart, bli en evakueringstunnel.

  Detaljplanen har varit ute på samråd. De synpunkter som har kommit in handlar om intrång i naturområde, påverkan på riksintressant kulturmiljö, ökad trafik och mer buller. Boende i området, naturskyddsföreningen och kommittén för stadskulturen Näckrosdammen är emot detaljplanen och anser bland annat att kultur- och naturvärden förstörs. Även park- och naturnämnden avstyrker förslaget och hänvisar till att naturmark och naturvärden tas i anspråk för exploatering. Övriga kommunala och statliga remissinstanser tillstyrker förslaget i stort. Länsstyrelsen anser att det är bra att universitetets verksamhet utvecklas och att det byggs bostäder i ett attraktivt läge i staden med tillgång till god kollektivtrafik.

  Stadsledningskontoret anser att detaljplanen bör antas och konstaterar att den visar på de avvägningar som behöver göras mellan olika intressen när stadens centrum ska förtätas. En del av den naturmark som går förlorad ska ersättas med ny.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD

  Yrkande från M, FP och KD angående Gobigas

  M, FP och KD vill att Göteborg Energi omgående avbryter planeringen och förberedelserna för en andra etapp av biogasproduktion inom satsningen Gobigas. De vill även att Göteborg Energi minskar den totala kostnaden för biogasproduktion och att bolaget undersöker möjligheterna att i förtid avsluta de åtaganden och avtal som finns kring Gobigas.

  Partierna skriver i sitt yrkande att förhoppningarna och förväntningarna kring biogasproduktion har kommit på skam. Anläggningen fungerar inte tekniskt tillfredsställande, kostnaderna ökar och verksamheten väntas årligen gå med förlust.  Biogas är inte något som göteborgarna ska behöva betala mångmiljonbelopp för, skriver allianspartierna.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, FP och KD. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yttrande: S, MP, V

  Världslitteraturhus i Gamlestaden, dnr 1146/15

  Stadsdelsnämnden Östra Göteborg och kulturnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige utrett möjligheterna att skapa ett världslitteraturhus vid Gamlestaden. Detta efter en motion av Maria Berntsson, KD.

  Om ett världslitteraturhus ska skapas bör det etableras i närheten av Gamlestadens resecentrum. Lokaliseringen är vald av flera skäl. Beräkningar visar att 50 000 personer kommer att passera knutpunkten varje dygn när området väl är färdigbyggt.  Dessutom ska en ny fastighet i fem våningar byggas vid knutpunkten. Där kan det finnas lämpliga lokaler.

  Gamlestadens nuvarande bibliotek bör i så fall flyttas till Världslitteraturhuset, som är tänkt att rymma ett folkbibliotek med internationell inriktning.

  Stadsledningskontoret bedömer att läget vid Gamlestadens knutpunkt är utmärkt för att nå breda och nya grupper av invånare. En hel del arbete återstår dock innan ett världslitteraturhus kan bli verklighet. Några beslut finns ännu inte. Först måste en behovsanalys, en förstudie med kostnadsberäkningar och en lokaliseringsstudie göras.

  KD, S, MP, V, FP vill i ett yrkande att lokalsekretariatet i samverkan med SDN Östra Göteborg och kulturnämnden får i uppdrag att genomföra en behovsanalys och en förstudie, med återrapportering senast 1 mars 2016.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från KD, S, MP, V och FP. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Yrkande: KD, S, MP, V, FP
  Yttrande: SD


  Yrkande från Martin Wannholt om politiska sekreterare för Samverkande göteborgare

  Martin Wannholt yrkar på att han som gruppledare för Samverkande göteborgare får anställa och nominera fyra politiska sekreterare på samma villkor som övriga gruppledare fått.

  Övriga partier i kommunstyrelsen - S, MP, V, M, FP, KD - vill avslå Martin Wannholts begäran. De menar att Samverkande göteborgare, som är en konstellation i valteknisk samverkan, inte kan betraktas som ett parti eller en partigrupp. Samverkande göteborgare har inte mötte göteborgarna i allmänna val och är inte representerade i kommunfullmäktige. Enligt kommunallagen framgår det att det är på partiväsendets grunder som politiska sekreterare arbetar. Sedan många år är utgångspunkten en basresurs per parti samt en tilläggsresurs per mandat. Att frångå den ordningen är varken förenligt med gällande lag eller praxis och skulle innebära att varje ledamot i kommunstyrelsen skulle kunna lämna sitt parti och därigenom erhålla en ny basresurs, skriver partierna i sitt avslagsyrkande.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP, V, M, FP och KD.  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.
  Två yrkanden: ett från S, MP, V, M, FP, KD och ett från Martin Wannholt

  Nytt kulturhus i Bergsjön, dnr 0474/15

  Stadsdelen Östra Göteborg vill att Bergsjöns nya kulturhus ska placeras vid Rymdtorget, som är en samlingsplats dit folk redan söker sig. Det finns bra kommunikationsmöjligheter och ett kulturhus kan bidra till att torget får en tydlig entré. Ett nytt kulturhus och en upprustning av torget kan skapa hållbarhet och öka integrationen i stadsdelen.
  Kostnaden för att bygga ett nytt kulturhus i Bergsjön beräknas till totalt 195 miljoner kronor och Östra Göteborg begär nu att bygget ska starta så fort som möjligt. Själva huset beräknas kosta 125 miljoner kronor men arbeten i mark och med ledningar fördyrar projektet. Byggtiden beräknas till fyra år, vilket gör att huset kan stå klart runt 2019.
  I stadens kulturhusutredning omnämns behovet av kulturhus i Bergsjön. Eftersom det planerade kulturhuset inte har full finansiering överlämnar stadsledningskontoret denna fråga till kommunstyrelsen att ta ställning till. Det är kommunala byggbolaget Higab som har gjort förstudien inför byggnation.

  Kulturhuset i Bergsjön ska enligt planerna bli ännu ett regionalt kulturhus i Göteborg. Kulturhuset i Frölunda, Kulturhuset Kåken i Örgryte-Härlanda och Blå Stället i Angered har redan sådan status.

  MP, S, V och KD yrkar på att framställan från SDN Östra Göteborg beviljas och att Higab får i uppdrag att uppföra Bergsjöns kulturhus inom den ekonomiska ramen. Partierna vill att frågan om exploateringskostnader hänskjuts till budgetberedningen för 2017 och att SDN Östra Göteborg får i uppdrag att återkomma med en reviderad driftsbudget

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-5) i enlighet med yrkandet från MP, S, V och KD. Helene Odenjung avstod från att rösta.
  Fyra yrkanden: ett från MP, S, V, KD, ett från FP, ett från M och ett från SD

  Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, dnr 0936/15

  Göteborgs Stad har tillsyn över fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vissa skrivningar är otydliga och behöver kompletteras. Stadsledningskontoret föreslår ändringar och förtydligande när det bland annat gäller barngrupper och säkerhet, varierade och näringsriktiga skolmåltider, öppettider, tillsyn och pedagogisk personal. Förändringarna ska börja gälla från och med januari 2016.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Tre yttranden: ett från MP, S, V, ett från FP, M, KD och ett från SD

  Övriga ärenden

  Kommunstyrelsens reglemente – översyn och ny struktur, dnr 0682/14

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD

  Överföring av färdtjänstnämndens verksamhet till trafiknämnden, dnr 1243/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yrkande: SD
  Yttrande: M

  Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, dnr 1076/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Taxor för prövning, tillsyn och kontroll för miljö- och klimatnämnden, dnr 1537/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige. SD reserverade sig.
  Yrkande: SD

  Sotningsfrister för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, dnr 1422/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Taxa för brandskyddskontroll inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 1421/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Utdelning ur Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond, 1521/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige. SD reserverade sig.
  Yrkande: SD

  Utdelning ur Stiftelsen Wilhelm Röhss donationsfond, dnr 1282/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens ansvarsområde, dnr 1102/13

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: FP, M, KD, S, MP

  Förslag att flytta över Enheten för krav och bidrag från social resursnämnd till nämnden för Intraservice, dnr 335/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Revidering av ersättningsbelopp Lärande i Sverige AB, Naturbruksprogrammet år 2012 och 2013, dnr 1512/12

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Reviderad ersättningsmodell för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, dnr 0073/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och enligt tilläggsyrkandet.
  Tilläggsyrkande: FP, M, KD, S

  Motion av Lars Hansson (SD) om att införa avgiftsfri parkering för elbilar på alla stadens parkeringar m m, H 36/15, dnr 0842/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6), med ordförandes utslagsröst, att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämndens svar. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.
  Två yrkanden: ett från SD och ett från FP, M, KD

  Motion av Lars Hansson (SD) om tillsättning och lönesättning av politiska sekreterare H 20/15, dnr 0586/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-2) att avstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut. SD reserverade sig.
  Två yttranden: ett från MP, S, V och ett från M, KD, FP

  Remiss från Finansdepartementet- Trygghetsutredningens betänkande Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69) - Fi 2015/3601, dnr 1357/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32), dnr 1227/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet - Promemoria om interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar, dnr 1566/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Översyn av kommunfullmäktiges arbetsformer samt revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, dnr 1216/11 (2 december)

  Göteborgs Stads Bostads ABs förvärv av fastigheter i Hammarkullen, dnr 1596/15
  (25 november)

  Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad, dnr 0488/15 (2 december)

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2016, förtydligande av regler och förmåner vid heltidsarvodering samt förändrad fast arvodering av överförmyndarnämndens presidium, dnr 1536/15 (2 december)

  Framställan om sammanslagning av Göteborg & Co Kommunintressent AB och Göteborg & Co Träffpunkt AB (kommunallagen 3:17), dnr 1609/15 (25 november)

  Yrkande från S, MP och V angående handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö i förskolan ( 2 december)

  Motion av Hampus Magnusson (M), Birgitta Gunér (M) och Johanna Svartnäs (M) om att ta fram en uppdaterad utvecklingsplan för ridsporten H nr 59/15, dnr 1007/15 (2 december)

  Motion av Anders Källström (M) att utreda möjligheterna till införande av en politisk utredningstjänst som inrättas till stöd för kommunfullmäktiges ledamöter, H 15/9, dnr 0464/15 (2 december)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att anpassa Göteborgs trafikstrategi för en växande stad, H 57/15, dnr 0995/15 (2 december)

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) angående stadens frivilliga utgifter till EU-migranter, H 79/15, dnr 1064/15 (2 december)

  Remiss från Socialdepartementet - Slutbetänkande Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)  S2015/04694/FST, dnr 1278/15 (2 december)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV  och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-11-04

  Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2016, dnr 1527/15

  Stadsledningskontoret föreslår att tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under 2016 ska annonseras i Göteborgs-Posten, Metro, GT, Göteborgs Fria Tidning, ETC samt Ny tid.  Det är samma tidningar som under 2015.

  KD, M och FP föreslår i ett yrkande att sammanträden enbart ska kungöras, offentligt meddelas, i de tre största dagstidningarna - GP, GT och Metro. Utöver det föreslår allianspartierna att stadsledningskontoret kompletterar med andra plattformar, till exempel annonsering i sociala medier.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-5) i enlighet med yrkandet från KD, M och FP. MP avstod från att rösta. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Yrkande: SD
  Protokollsanteckning: MP

  Kompletterande budget, hösten 2015

  Med ett starkare ekonomiskt utfall än planerat i budget 2015 finns utrymme för justeringar, skriver MP, S och V i sitt yrkande. Staden står inför stora utmaningar med den nuvarande flyktingsituationen, vilket kan innebära höjda omkostnader. ”Vi kommer att se välvilligt på att nämnderna och bolag väljer att ta kostnader för att bidra”, skriver de rödgröna partierna. De påpekar att det kan finnas ett utökat behov av att ordförandena i nämnderna fattar nödvändiga beslut.

  En av de större satsningarna i höstens kompletteringsbudget (punkt 6.4) handlar om hur miljöstimulansmedlen, som kommunfullmäktige redan fattat beslut om, ska fördelas. Totalt rör det sig om 45,1 miljoner kronor. I yrkandet föreslår MP, S och V att miljö- och klimatnämnden får ett delegerat uppdrag att fördela pengarna för 2016. M, FP och KD anser i ett yrkande att det är kommunstyrelsen som ska fatta beslut om att fördela centralt avsatta medel för miljöstimulansåtgärder.

  Alliansen vill dessutom återremittera ärendet som handlar om ökade anslag för att hyra nya stadsdelslokaler vid Selma Lagerlöfs Torg (punkt 4.1) samt bordlägga ärendet som berör konstgräsplanen på Gröna Vallen (punkt 6.6).

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, FP, KD när det gäller punkterna 4.1 och 6.4.  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från MP, S och V när det gäller punkten 6.6. I övrigt fattades beslut enligt yrkande från MP, S och V.

  Två yrkanden: ett från MP, S, V och ett från M, FP, KD

  Konsekvenser av att införa ålderskriterium för äldreboende, dnr 1458/14

  Är det möjligt att låta alla som fyllt 85 år få rätt till en plats på äldreboende? Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett de juridiska, sociala och ekonomiska konsekvenserna.

  Särskilt boende – äldreboende som har personal dygnet runt – regleras av socialtjänstlagen, men går inte att stödja sig på enbart utifrån ett ålderskriterium. Inte heller finns de någon annan lagstiftning som är tillämplig. 

  Socialt skulle de äldre och deras anhöriga känna större trygghet om alla över 85 år själva skulle kunna avgöra när de vill flytta till ett äldreboende. På minussidan finns dock en risk för att de äldres möjligheter att leva ett självständigt liv minskar. Till exempel är dagens äldreboenden inte fullt ut utformade för självhushåll. En ombyggnation och nybyggnation skulle sannolikt behövas.

  Exakt hur många äldre över 85 som vill flytta till ett äldreboende går inte att förutse. Men ekonomiskt skulle en sådan reform innebära höga kostnader för staden.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Tre yttranden: ett från MP, S, V, ett från KD och ett från SD

  Handlingsplan för att minska antalet fallskador, dnr 1310/15

  Fall och fallskador hos äldre orsakar stort personligt lidande och innebär höga kostnader för såväl kommunen som regionen. Stadsledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en handlingsplan för att minska antalet fallskador bland dem som har hemtjänst och bland dem som bor på äldreboenden.

  Det förebyggande arbetet handlar om att göra en komplett riskbedömning för varje individ när det gäller fall, trycksår och undernäring samt att utbilda i balans- och styrkeövningar. Alla fallincidenter ska registreras i kvalitetsregistret Senior alert, med syfte att analysera och förbättra det förebyggande arbetet.

  Att förhindra skador vid fall handlar bland annat om att vid renovering eller nybyggnation av äldreboenden använda mjuka material, som energiabsorberade golv inomhus och mjuk asfalt utomhus. Efter ett fall ska alltid en läkemedelsöversyn göras. Balans- och styrkeövningar ska erbjudas, individuellt eller i grupp.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: SD

  Motion om att öka byggande av småhus i Göteborg, dnr 0447/15

  Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) vill i en motion att byggnadsnämnden och fastighetsnämnden årligen upplåter tomter för minst 250 småhus på kommunal mark. Motionärerna anser att en ökning av byggandet av småhus i ytterområdena där det finns flest hyresrätter skulle ge människor en möjlighet att bo kvar i området. Det skulle skapa flyttkedjor och frigöra billiga hyresrätter.

  Byggnadsnämnden avstyrker med motiveringen att de planeringsresurser som finns behöver arbeta med detaljplaner som ger fler bostäder. Detta för att klara produktionsmålet som handlar om att bygga många bostäder.

  Fastighetsnämnden tillstyrker med kommentaren att den inriktning för byggande av småhus som anges i motionen redan ligger i linje med antagna mål- och inriktningar. Men att nå 250 småhus per år på kommunal mark kan ske först på längre sikt.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) att tillstyrka motionen. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Tre yttranden: ett från MP, S, V, ett från FP och ett från KD

  Övriga ärenden

  Förvärv av besöksnäringens aktier i Göteborg & Co Träffpunkt AB, dnr 1534/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige

  Uppräkning av arvoden för förtroendevalda 2016, förtydligande av regler och förmåner vid heltidsarvodering samt förändrad fast arvodering av överförmyndarnämndens presidium, dnr 536/15

  Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet.

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, dnr 1199/15

  Två yrkanden: ett från KD, M, FP och ett från S, MP, V
  Tilläggsyrkande: SD

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Bemyndigande till fastighetsnämnden att sälja fastigheterna Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19 i Alingsås kommun respektive Orrevik 1:15 i Uddevalla kommun mm, dnr 2181/11

  Yrkande: FP, M, KD

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från FP, M och KD. S, MP och SD ställde sig bakom yrkandet. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Revidering av Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer samt policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, dnr 1584/13

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.

  Uppföljning av översynen av internationella avdelningen, dnr 1381/15

  Kommunstyrelsen antecknade uppföljningen. SD reserverade sig.
  Yrkande: SD

  Tjänsteplaner 2016 för kommungemensamma interna tjänster, dnr 0014/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande gällande Kungörande och granskning av järnvägsplan för Olskroken planskildhet, dnr 1369/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Fullmakt avseende överklagande av länsstyrelsens beslut angående detaljplan för Plejadgatan inom stadsdelen Lindholmen, Göteborgs kommun, dnr 1432/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: SD

  Framställan från SDN Västra Göteborg om att finansiera resursnämndsuppdraget ”Planering och samordning inom funktionshinderområdet” med eget kapital, dnr 0019/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om ändrad uthyrningspolicy för Göteborgs kommunala fastighetsbolag, H 78/15, dnr 1063/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till social resursnämnd. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige.
  Två yttranden: ett från FP, KD och ett från M

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Remiss betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43) M2015/1539/S, 1251/15

  Yttrande: SD
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år U2015/03787/UH, 1269/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Utbildningsdepartementet - SÖK – statsbidrag för ökad kvalitet av Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2015:45), 1454/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Uppdrag beträffande Världslitteraturhus i Gamlestaden, dnr 1146/15 (18 november)

  Yrkande från Martin Wannholt angående Nominering av fyra politiska sekreterare för Samverkande göteborgare (18 november)

  Utredningsarbete för införande av valfrihetssystem enligt LOV, inom hemtjänsten, dnr 1255/15 (2 december)

  Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön, dnr 0474/15 (18 november)

  Göteborgs Stads regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 2016-01-01, dnr 0936/15 (18 november)

  Reviderad ersättningsmodell för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, dnr 0073/15 (18 november)

  Motion av Lars Hansson (SD) om att införa avgiftsfri parkering för elbilar på alla stadens parkeringar m m, H 36/15, 0842/15 (18 november)

  Motion av Lars Hansson (SD) om tillsättning och lönesättning av politiska sekreterare H 20/15, 0586/15 (18 november)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV  och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-10-21

  Delårsrapport och uppföljningsrapport 2, dnr 0019/15

  Delårsrapporten för första halvåret 2015 för Göteborgs Stad visar att verksamheterna i stort bedrivs i linje med vad som planerats i budgeten för 2015. Resultatet för helåret för den skattefinansierade delen av stadens verksamhet bedöms bli runt noll kronor. Det betyder att intäkter och kostnader för stadens kommunala service går jämnt ut.

  Resultatet för hela staden inklusive bolagssektorn för helåret 2015 bedöms hamna på ett överskott på runt 900 miljoner kronor, vilket är ungefär 100 miljoner kronor högre än den prognos som lämnades i våras. Överskottet förklaras i stora delar av poster av engångskaraktär.

  Enligt kommunallagen får en kommun inte gå med förlust. Över tid behöver Göteborgs Stad ett överskott för att kunna betala skulder och för att finansiera investeringar. Totalt omsätter koncernen Göteborgs Stad – förvaltningar och bolag – cirka 47 miljarder kronor.

  I uppföljningsrapport 2 2015 går stadsledningskontoret igenom hur arbetet med de prioriterade målen i budgeten efterlevs i nämnder och styrelser. Det finns totalt 24 prioriterade mål. Slutsatsen är att den övervägande delen av målen under första halvåret i år har blivit omhändertagna. 

  Ett övergripande mål för hela staden är att öka förutsättningarna till goda livschanser för alla och därmed utjämna dagens skillnader. Andra närliggande mål är att bryta segregationen, stärka samhörigheten i staden och förbättra hälsan för alla göteborgare. Stadsledningskontoret konstaterar att social resursnämnden, som har ett särskilt ansvar för att driva och samordna stadens arbete kring dessa mål, har tagit initiativ och visat tydligt ledarskap. Det har resulterat i att stadens nämnder och styrelser gemensamt ökat fokusen på frågan om social hållbarhet.

  Stadsledningskontoret efterlyser att nämnder och styrelser i högre utsträckning än idag börjar arbeta med att konkretisera målen och sätta målvärden. Sannolikt skulle det leda till högre måluppfyllelse, då målen skulle uppfattas mer verksamhetsnära och göra ambitionsnivån tydligare. 

  Kommunstyrelsen beslutade att godkänna delårsrapporten och anteckna uppföljningsrapporten. Båda rapporterna överlämnas till kommunfullmäktige.

  Yttrande: FP, M, KD
  Yttrande: SD

  Byggherrebolag bildas inom AB Framtiden, dnr 1441/15

  Det kommunala bostadsbolaget Framtiden ska bilda ett nytt bolag – ett så kallat byggherrebolag – som ska hantera all nyproduktion av bostäder. De senaste åren har koncernen byggt cirka 400 bostäder per år. Med ett nytt bolag är avsikten att öka produktionstakten till 1400 bostäder årligen. Den kommande nyproduktionen ska ta hänsyn till sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Framtiden ska bidra till att skapa en stad med ett brett utbud av bostäder som möter krav på trygghet och kvalitet. Hyresrätter och bostadsrätter ska blandas i olika geografiska lägen. Priser och standard ska variera för att öka valfriheten.

  AB Framtiden föreslår att det vilande bolaget Framtiden Housing Finance no 6 ombildas till byggherrebolag. Stadsledningskontoret ställer sig bakom förslaget.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige. Martin Wannholt reserverade sig mot beslutet.

  Tre yttranden: ett från FP, M, KD, ett från M och KD samt ett från SD

  Avfallstaxa 2016, dnr 1416/15

  Kretslopp- och vattennämnden föreslår en höjning av avfallstaxan på 4,5 procent för 2016. Taxan baseras på en rörlig del (30 procent) och på en fast del (70 procent). Den rörliga avgiften beror på mängden avfall. Nämndens förväntning är att hushållen ska minska sin avfallsmängd 2016 med två procent. Då blir höjningen av avfallstaxan 70 kronor per år för ett typiskt villahushåll och 42 kronor per år för ett typiskt lägenhetshushåll.

  Om hushållen inte minskar sin avfallsmängd, utan ligger kvar på 2015 års nivå, blir ökningen högre. För ett typiskt villahushåll blir höjningen i så fall 78 kronor per år och för ett typiskt lägenhetshushåll 56 kronor per år.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: SD

  VA-taxa 2016, dnr 1415/15

  Kretslopp- och vattennämnden föreslår att brukningstaxan för vatten och avlopp, VA-taxan, höjs med i genomsnitt 5,5 procent 2016. För en normalvilla beräknas höjningen bli 91 kronor per år, till totalt 5 784 kronor. För normallägenheten i ett flerfamiljshus innebär det att avgiften per hushåll beräknas höjas med 177 kronor per år, till 3 281 kronor.

  Anläggningsavgiften - kostnaden för att ansluta en fastighet till kommunalt vatten och avlopp – beräknas för en normalvilla uppgå till 173 500 kronor, en höjning med 1 980 kronor. För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter beräknas kostnaden till 386 000 kronor, en höjning med 36 980 kronor.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: SD

  Översyn av utbildningsbehov inom intern kontroll, dnr 1288/14

  Samtliga 57 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad har genomfört en översyn över behovet av utbildning inom området intern kontroll. I 48 nämnder finns nu handlingsplaner för ytterligare utbildningsinsatser. Gemensamt för samtliga förvaltningar och bolag är att det finns en hög förväntan på att cheferna ska ha goda kunskaper inom området och föregå med gott exempel.  Många nämnder och styrelser kräver dokumenterad kunskap inom området redan vid anställning av chefer.

  Bakgrunden är det slutbetänkande - Tillitens gränser - som Granskningskommissionen i juni 2013 överlämnade till Göteborgs Stad. Betänkandet innehöll tio rekommendationer med syfte att bland annat minska risken för korruption och återskapa förtroendet för det demokratiska systemet. En av punkterna handlade om att se över utbildningsbehovet inom intern kontroll. Uppdraget är nu slutfört. Samtidigt föreslår stadsledningskontoret att det ska göras en ny kartläggning över vilka utbildningar som idag anordnas centralt i staden och om det finns behov av kompletteringar eller förbättringar.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Lönepolitisk målbild 2016 och lönepolitisk vision 2019, dnr 1030/15

  Göteborgs Stads lönepolitik syftar till att åstadkomma jämställda och konkurrenskraftiga löner, som säkrar att staden långsiktigt kan rekrytera medarbetare med önskad kompetens. Ett prioriterat mål i budgeten för 2016 är att osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska upphöra.

  Genom att förändra lönerelationer till förmån för dem som arbetar inom vård, omsorg och undervisning ska löneglappet mellan män och kvinnor minska. Varje förvaltning ska göra en bedömning av löneutrymmet när det gäller att prioritera dessa yrkesgrupper. Samtidigt ska inte avståndet till övrig arbetsmarknad öka och det är viktigt att staden även fortsatt kan rekrytera personal inom teknisk och administrativ sektor.

  Den lönepolitiska inriktningen kräver viss återhållsamhet för grupper som redan har en lönenivå som ligger högre än målbilden och där det inte är svårt att rekrytera personal. För att nå konkurrenskraftiga löner finns även behov av ökad lönespridning. Detta för att kunna erbjuda en löneutveckling över tid.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: V, MP
  Tre yttranden: ett från S, ett från FP, M, KD och ett från SD

  Utredning om ungdomsfullmäktiges arbetsformer

  S, MP och V vill att stadsledningskontoret tillsammans med ungdomsfullmäktige utreder ungdomsfullmäktiges arbetsformer. Partierna skriver i sitt yrkande att det finns en skev social och åldersmässig representation i ungdomsfullmäktige, vilket leder till flera risker. Dels att besluten fattas på en ofullständig verklighetsbild, dels att förtroendet för politiker urgröps än mer i de områden där deltagandet i ungdomsfullmäktige är lågt.

  S, MP och V betonar att deltagandet i ungdomsfullmäktige måste kännas meningsfullt och leda till verkligt inflytande. Utredningen om ungdomsfullmäktige bör bland annat ta fasta på hur valdeltagandet kan öka, hur representationen kan bli bättre, hur samarbetet mellan stadsdelsnämnderna och ungdomsråden kan öka, om ungdomsfullmäktige kan användas som frivillig remissinstans och hur stadens förvaltningar och bolag kan samarbete kring ungt inflytande.

  Utredningen bör även titta på om det finns mer engagerande och inkluderande mötesformer för ungdomsfullmäktige, så att fler känner att de kan komma till tals. Även möjligheten att kandidera över hela staden bör ses över.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Åtgärdsprogram för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg

  S, MP och V föreslår i ett yrkande att stadsledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att förbättra hbtq-personers livsvillkor i Göteborg.

  Bakgrunden är den rapport som kommunstyrelsen antog i december i fjol, Normbrytande liv i Göteborg – lägesrapport om HBTQ-personers livsvillkor 2014. Enligt rapporten finns goda möjligheter att leva ett bra liv, men det är långt ifrån alla som lever i fullständig öppenhet, fria från våld och diskriminering. Därför innehåller rapporten rekommendationer att arbeta vidare med. Åtgärdsprogrammet ska ta sin utgångspunkt i rapportens rekommendationer och samordnas med uppdragen i Göteborgs Stads budget för 2016.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Yttrande: SD

  Övriga ärenden

  Budget 2016 för kommunledningen, dnr 0119/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Fusion av dotterbolagen tillhörande Göteborgs Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborgs Hamn AB och Göteborg Energi AB, dnr 1152/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: SD

  Reviderat ägardirektiv för Försäkrings AB Göta Lejon, dnr 1337/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Årssammandrag 2014 för stiftelser med anknuten förvaltning, dnr 1380/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Begäran om kommunfullmäktiges bemyndigande att fullfölja del av hamnavtalet rörande Göteborg Tingstadsvassen 739:137, dnr 1033/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förlängning av handlingsplan för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksområdet (ANDT) 2012-2015, dnr 1327/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. SD reserverade sig mot beslutet.

  Yrkande: SD

  Riktlinjer e-förslag, dnr 0993/12

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka ärendet, utan eget ställningstagande, på remiss till berörda nämnder.

  Redovisning av motioner som väckts i kommunfullmäktige och som ännu ej besvarats, dnr 0472/15

  Redovisningen antecknas till protokollet.

  Remiss från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) - Mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla, dnr 1220/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Miljö- och energidepartementet- Naturvårdsverkets rapport Genomförande av systemen med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier - Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900Ke M2015/2157KE, dnr 1266/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet- Betänkande: En ny regional planering - ökad och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) N2015/5036/PUB, dnr 1261/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Näringsdepartementet: Promemoria Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35), dnr 1267/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från FP, M, KD

  Yrkande: FP, M, KD

  Remiss från Utbildningsdepartementet av promemorian Förslag om utbildningsgaranti för gymnasieskolan, Ddnr 1230/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss gällande Handlingsprogram 2016-2019 för Räddningstjänsten Storgöteborg, dnr 1197/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt tilläggsyrkandet.

  Tilläggsyrkande: MP, S, V
  Yttrande: SD

  Remiss om kameraövervakning från Länsstyrelsen, 211-26209-2015, dnr 1450/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Remiss Betänkande SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd S 2015/2868/FST, dnr 1325/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, FP och KD

  Yrkande: M, FP och KD

  Remiss från Finansdepartementet - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24), dnr 1066/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Dessutom beslutade en enig kommunstyrelse i enlighet med tilläggsyrkandet från S och V.

  Tre yrkanden: ett från S, MP, V, ett från M, FP, KD och ett från SD
  Två tilläggsyrkande: ett från S, V och ett från MP

  Bordlagda ärenden

  Yrkande från M, FP och KD angående Ägardirektiv till Göteborg Energi AB (18 november)

  Revidering av Göteborgs Stads finanspolicy och finansiella riktlinjer samt policy och riktlinjer för företagsupphandlat privatkort, inköpskort och drivmedelskort, dnr 1584/13 (4 november)

  Yrkande från Martin Wannholt angående Nominering av fyra politiska sekreterare för Samverkande göteborgare (4 november)

  Bemyndigande till fastighetsnämnden att sälja fastigheterna Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19 i Alingsås kommun respektive Orrevik 1:15 i Uddevalla kommun mm, dnr 2181/11 (4 november)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, dnr 1199/15 (4 november)

  Handlingsplan för att minska antalet fallskador hos brukare av hemtjänst och särskilda boenden, dnr 1310/15 (4 november)

  Reviderad ersättningsmodell för fristående gymnasie- och gymnasiesärskolor, dnr 0073/15 (4 november)

  Framställan från SDN Västra Göteborg om att finansiera resursnämndsuppdraget ”Planering och samordning inom funktionshinderområdet” med eget kapital, dnr 0019/15 (4 november)

  Göteborgs Stads regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 2016-01-01, dnr 0936/15 (4 november)

  Yrkande från MP, S och V angående Kompletterande budget, Hösten 2015 (4 november)

  Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om ändrad uthyrningspolicy för Göteborgs kommunala fastighetsbolag, H 78/15, dnr 1063/15 (4 november)

  Motion av Lars Hansson (SD) om att införa avgiftsfri parkering för elbilar på alla stadens parkeringar med mera, H 36/15, dnr 0842/15 (4 november)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att öka byggandet av småhus i Göteborg H 6/15, dnr 0447/15 (4 november)

  Motion av Matilda Granberg Stålbert (KD) om att minska barngrupperna i förskolan, H 44/15, dnr 0914/15 ( 2 mars 2016)

  Motion av Lars Hansson (SD) om tillsättning och lönesättning av politiska sekreterare H 20/15, dnr 0586/15 (4 november)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV  och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-10-07

  Rekommendationer och förslag för ett socialt hållbart Göteborg, dnr 0303/14

  Rådet för integration och samhällsgemenskap bildades 2011 och lämnade 2014 en rapport om vägen till det hållbara Göteborg. Rådet består av representanter från staden, näringslivet, universitet, civilsamhället, idrottsrörelsen, kulturvärlden och den idéburna sektorn. För att nå ett hållbart samhälle pekades ett antal viktiga områden ut, bland annat behovet av en långsiktig vision, allmännyttans roll för att motverka boendesegregationen, riktade insatser till dem som står utanför arbetsmarknaden, bättre stöd till ungdomar, stärkt stöd till föreningslivet och mer utbyte med forskarvärlden.

  Parallellt med rådets arbete har social resursnämnd lett stadens eget utvecklingsprogram för en socialt hållbar stad. Utifrån rapporten ”Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg 2014” pågår arbetet med att konkretisera förslag och successivt genomföra dem. Fokus är på att ge varje barn en god start i livet, goda förutsättningar i skolan, möjligheter till arbete och att skapa hälsofrämjande miljöer.

  Stadsledningskontoret anser att Rådet för integration och samhällsgemenskap bör avvecklas i sin nuvarande form och att social resursnämnd tillsammans med övriga förvaltningar och bolag ska värdera rådets rekommendationer och slutsatser i sitt fortsatta arbete.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: SD

  Effektivare mottagande och fler boendeplatser för ensamkommande barn, dnr 1378/15

  Antalet ensamkommande barn till Göteborg har ökat kraftigt sedan 2014. I somras ökade antalet än mer och staden har öppnat tillfälliga boenden för att klara en akut situation. Bristen på boendeplatser för ensamkommande barn är stor och gäller både barn som söker asyl och de som fått permanent uppehållstillstånd.

  Göteborgs Stad har ett tudelat ansvar - både som ankomstkommun och som anvisningskommun. Som ankomstkommun handlar det om att ordna så kallat transitboende, i väntan på att de får en kommunplacering. Transitboende kan handla om ett par dagar upp till en vecka. Som anvisningskommun tar staden över det fulla ansvaret för barnen.

  För att klara utmaningen att få fram tillräckligt med boendeplatser föreslår stadsdelarna, berörda fackförvaltningar och stadsledningskontoret ett antal åtgärder för att förtydliga roller och ansvar. Förslaget innebär att social resursförvaltning får ett samlat ansvar för stadens särskilda boenden för ensamkommande barn och att en särskild placeringsfunktion inrättas. Social resursförvaltning blir även beställare av boendeplatser både i kommunal regi och hos externa aktörer. Stadsdelarna har fortsatt ansvar för placering av ensamkommande barn i familjehem.
   
  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Två yttranden: Ett från FP och KD och ett från SD

  Handlingsplan för e-samhället 2016 och fördelning av centralt avsatta medel, dnr 1240/15

  Projekt e-samhälle har fått i uppdrag att testa och införa fritt wifi i Göteborg, med start 2016. Två miljoner kronor finns avsatta i budgeten för detta ändamål. Via fritt wifi kan fler få tillgång till stadens service och det ökar möjligheten att påverka och vara delaktig i det demokratiska samhället. Nyttan för boende, besökare och företag ökar.

  Handlingsplanen för e-samhälle 2016 har kompletterats med uppdraget att införa fritt wifi. Handlingsplanen har också uppdaterats med förslag på vilka aktiviteter som ska finansieras med centrala medel. I en tidigare handlingsplan önskade stadsledningskontoret en central finansiering på drygt 47 miljoner. Kommunfullmäktiges budgetbeslut gäller 20 miljoner kronor och de områden som prioriteras handlar om äldre, utbildning och åtgärder för att stärka demokratin. Inklusive satsningen på fritt wifi finns totalt 22 miljoner kronor avsatta under 2016 för att utveckla digitala tjänster inom ramen för satsningen på e-samhället. Aktiviteter som påbörjats i år föreslås få fortsätta, till exempel e-tjänster som berör försörjningsstöd.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande KD, M och FP

  Övriga beslut

  Överföring av lagfarten för fastigheterna Alingsås Västerbodarna 1:16, 1:30, 1:31, 1:33, 1:36, 1:58 och 1:440 till stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs Donation, dnr 0908/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förändring i reglemente för Göteborgs stadsdelsnämnder med anledning av beslut i Budget 2016 om ändrat resursnämndsuppdrag kring planering och samordning inom funktionshinderområdet, dnr 1343/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förslag till ändrade av föreskrifter för Stiftelsen bostäder åt blinda, dnr 0944/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Avsägelse av förvaltarskapet i stiftelserna Axel och Hilma Wikströms minne och Carl Gustaf Sprinchorns understödsfond, dnr 1379/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av två representanter i styrgrupp för samrådsfrågor beträffande Samordningsförbunden - Göteborg Väster, Göteborg Hisingen-Delta, Göteborg Nordost, Göteborg Centrum

  Kommunstyrelsen beslutade välja Hampus Magnusson (M) och Dario Espiga (S).

  Yrkande från M, FP och KD angående Lång väntan på pris för vardagshjältar

  Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt Stadsledningskontoret att snarast redovisa arbetsläget i frågan om ett pris för vardagshjältar. 

  Yttrande: SD

  Motion av Hampus Magnusson (M) och Axel Josefsson (M) om satsning för att bygga om vindar till bostäder H 18/15, dnr 0560/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6), och med ordförandes utslagsröst,  att anse motionen besvarad med hänvisning till byggnadsnämndens svar.

  Motion av Lars Hansson (SD) om tillsättning och lönesättning av politiska sekreterare H 20/15, dnr 0586/15

  Ärendet återtogs av stadsledningskontoret för komplettering.

  Remiss från Trafikverket betr Järnvägsplan Hamnbanan dubbelspår Pölsebo – Skandiahamnen, dnr 1132/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Bordlagda ärenden

  Bemyndigande till fastighetsnämnden att sälja fastigheterna Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19 i Alingsås kommun respektive Orrevik 1:15 i Uddevalla kommun mm, dnr 2181/11 (21 oktober)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, dnr 1199/15 (21 oktober)

  Konsekvenserna av att införa ett ålderskriterium för äldreboende, dnr 1458/14 (4 november)

  Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön, dnr 0474/15 (4 november)

  Lönepolitisk målbild 2016 lönepolitisk vision 2019, dnr 1030/15 (21 oktober)

  Göteborgs Stads regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 2016-01-01, dnr 0936/15 (21 oktober)

  Motion av Matilda Granberg Stålbert (KD) om att minska barngrupperna i förskolan, H 44/15, dnr 0914/15 (21 oktober)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att öka byggandet av småhus i Göteborg H 6/15, dnr 0447/15 (21 oktober)

  Remiss från Finansdepartementet - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24), dnr 1066/15 (21 oktober)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV  och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

   

 • 2015-09-23

  Riktlinjer för Göteborgs Stad i sociala medier, dnr 1012/15

  Sociala medier är en viktig och växande kommunikationskanal för att nå Göteborgs Stads målgrupper boende, besökare och näringsliv. För att utveckla medborgardialogen är det viktigt att kommunicera där stadens målgrupper befinner sig. Förvaltningen för Konsument- och medborgarservice har på uppdrag av Stadsledningskontoret tagit fram gemensamma riktlinjer för stadens närvaro och dagliga arbete i sociala medier. En handbok med praktiska råd och anvisningar har också tagits fram.

  Riktlinjerna gäller alla förvaltningar och bolag och anger bland annat vem som kan starta och avsluta en kanal, hur den grafiska profilen ska se ut samt regler för moderering och hur snabbt frågor från allmänheten ska besvaras. Det juridiska ansvaret klargörs bland annat när det gäller kommentarer.

  Närvaron i sociala medier ligger i linje med stadens program för e-samhället, där målet är att den digitala servicen ska vara enkel, öppen och effektiv. Att utveckla stadens sociala mediekanaler är också ett led i att ha en stark profil i kommunikationsfrågor.

  Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjerna. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads policy och riktlinjer för informationsteknik, dnr 1319/11

  En ny uppdaterad IT-policy för Göteborgs Stad har tagits fram av stadsledningskontoret och nämnden för Intraservice.  Informationsteknik, IT, ska användas för att underlätta och förbättra servicen till boende, besökare och företag. Olika digitala tjänster ska utveckla demokratin och öka delaktighet, dialog och interaktivitet.

  De IT-lösningar som staden använder ska ge tydlig nytta och hålla god kvalitet. IT-lösningarna ska vara kostnadseffektiva och löpande utvärderas. IT-resurser ska återanvändas inom stadens förvaltningar och bolag. De ska samutnyttjas i så hög grad som möjligt i syfte att hålla nere kostnader.

  Det är viktigt att medborgarna känner sig trygga med att individens personliga integritet skyddas. Det är också angeläget att förhindra digitalt utanförskap. Därför måste de digitala lösningarna vara enkla och lätta att använda.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Kommunala insatser för socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare, dnr 0903/14

  En plan för hur Göteborgs Stad ska ge stöd till socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare har tagits fram av social resursnämnd. Planen går igenom stadens skyldigheter och vad lagen säger när det bland annat rör försörjningsstöd, rätt till skolgång, stöd till utsatta barn, akut stöd i en nödsituation, hälso- och sjukvård samt bosättningar.

  Grundläggande är att alla som vistas i staden är en kommunal angelägenhet. Men bara de med uppehållsrätt – personer som är anställda eller arbetssökande med verklig möjlighet till anställning samt egna företagare – kan få ekonomiskt bistånd. Övriga EU-medborgare kan få tillfälligt nödbistånd, till exempel i form av mat och logi.

  Permanenta bosättningar ska undvikas och i samband med avhysningar ska alltid information om alternativt boende lämnas. Bland annat finns nattplatser, som frivilligorganisationer och Göteborgs Stad samarbetar kring. När det gäller barn som far illa har staden ett stort ansvar för alla barn som vistas i staden, i enlighet med FN:s barnkonvention. Barn till utsatta EU-medborgare ska även ha möjlighet till skolgång i Göteborgs Stad och övriga i kommuner i Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med föreslagen plan. Den ska även skickas vidare som remissvar till Göteborgsregionens kommunalförbund, GR. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Tilläggsyrkanden: KD
  Två yrkanden: ett från M och ett från SD
  Yttrande: FP

  Uppdrag för att motverka kvinnlig könsstympning, dnr 0931/15

  Social resursnämnd ska samordna och förtydliga stadens arbete mot kvinnlig könsstympning. Nämnden har själv begärt att få ett sådant uppdrag av kommunstyrelsen. Bakgrunden är att Göteborg har förhållandevis stora grupper invånare med ursprung i regioner där kvinnlig könsstympning praktiseras. Det finns anledning att tro att det finns ett betydande mörkertal.

  För att kunna upptäcka vårdbehövande flickor och kvinnor är behovet av kunskap stort. Det är också viktigt att utveckla rutiner för att slussa dem vidare till vård och behandling. Dessutom krävs förebyggande insatser via utbildning och information. Ett sådant arbete bör ske i nära samarbete med berörda grupper av invandrare.

  Kommunstyrelsen beslutade att ge social resursnämnd i uppdrag att motverka kvinnlig könsstympning.

  Yttrande: SD

  Förslag på att slå samman färdtjänstnämnden och trafiknämnden, dnr 1243/15

  Färdtjänstnämnden och trafiknämnden bör slås ihop till en nämnd, föreslår stadsledningskontoret. Det kan ske genom att verksamheten i färdtjänstnämnden förs över till trafiknämnden från och med januari 2016. En sammanslagning minskar de administrativa kostnaderna och ökar helhetssynen inom trafikområdet. Trafiknämndens uppgift är bland annat att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar.

  Kommunstyrelsen beslutade att utan eget ställningstagande skicka stadsledningskontorets förslag på remiss till färdtjänstnämnden och trafiknämnden.

  Protokollsanteckning: KD

  Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, dnr 0935/15

  Syskonförtur ska alltid tillämpas och öppettiderna ska bli mer flexibla. Det är några av de ändringar och förtydliganden som stadsledningskontoret föreslår ska börja gälla i kommunala förskolor, fritidshem och inom pedagogisk omsorg från och med januari 2016. Övriga förändringar handlar om barn med särskilda skäl, omplaceringar, svar på platserbjudande, finskt förvaltningsområde, omsorg på obekväm arbetstid samt vårdnadshavares uppsägningstid.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6), med ordförandes utslagsröst, i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: FP, M, KD

  Yttrande: MP, S, V

  Yrkande angående äldreutskott i stadsdelsnämnderna, dnr 1349/15

  V, S och MP vill tillsätta en utredning som ska undersöka om äldreutskott kan inrättas i stadsdelsnämnderna. Syftet med utskottet ska vara att stötta nämnden genom regelbunden dialog med verksamheten samt arbeta för att stärka kvaliteten. Äldreutskottet bör få en liknande organisation som utbildningsutskotten, skriver partierna i sitt yrkande.

  M, FP och KD yrkar på att förslaget avslås. Fler utskott är inte lösningen på de problem som finns inom äldreomsorgen, skriver partierna. Stadsdelarna har sedan tidigare utskott för skolan, men utan att det har påverkat skolornas samlade resultat positivt. Frågor som äldreomsorg, förskola och skola behöver komma högre upp på dagordningen i stadsdelarna genom att diskuteras av hela nämnden.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-6) i enlighet med yrkandet från M, FP och KD.

  Övriga beslut

  Uppföljningsrapport 2 för kommunledningen 2015, dnr 0119/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Utdelning från Charles Felix Lindbergs donationsfond, dnr 1042/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande: SD
  Yttrande: SD
  Reservation: SD

  Struktur och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2016-2018, dnr 0019/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från S, MP och V angående Fördelning av prioriterade mål i fullmäktiges budget på processägare och kommunalråd samt fördelning av verkställigheten av fullmäktighets uppdrag under 2016

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V. Alliansen, Martin Wannholt och SD deltog inte i beslutet.

  Yttrande: M, FP, KD

  Val av ledamot i HBTQ-rådet i stället för Maria Berntsson (KD) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen valde Kalle Bäck i enlighet med KD:s förslag.

  Finansieringsformer för nämnden för Intraservice , dnr 1006/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med återremissyrkandet från V, S och MP.

  Yrkande: V, S, MP
  Yttrande: FP, M, KD

  Permutation i Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse, dnr 1160/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering (12-1) enligt tilläggsyrkandet.

  Tilläggsyrkanden: S, MP, V, M, FP, KD

  Yttrande: SD

  Remiss från Miljö- och energidepartementet av rapporten Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader M2015/2507/Ee, dnr 1204/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: FP, M, KD

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Betänkande – Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22), dnr 1218/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Två yttranden: ett från FP, M, KD och ett från SD

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, dnr 1166/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (8-4) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Två yrkanden: ett från M och ett från SD

  Tre yttranden: ett från FP, ett från KD och ett från SD

  Reservation: SD

  Remiss från Näringsdepartementet - Remiss delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) N2015/4841/TIF, dnr 1254/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt enligt förändringarna i tilläggsyrkandet.

  Tilläggsyrkande: S, MP, V

  Bordlagda ärenden

  Program för utveckling av intern service för staden, dnr 0530/15

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, dnr 1199/15  (7 oktober)

  Förslag på fördelning av de kommuncentralt avsatta medlen för genomförande av handlingsplan för e-samhälle 2016 samt revidering av handlingsplan för e-samhälle 2016, dnr 1240/15 (7 oktober)

  Göteborgs Stads regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från 2016-01-01, Dnr 0936/15 (7 oktober)

  Yrkande från M, FP och KD angående Lång väntan på pris för vardagshjältar,  dnr 0853/11 (7 oktober)

  Motion av Lars Hansson (SD) om tillsättning och lönesättning av politiska sekreterare H 20/15, dnr 0586/15 (7 oktober)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att öka byggandet av småhus i Göteborg H 6/15, dnr 0447/15 (7 oktober)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-09-09

  Åtgärder i IT-stödet Hjärntorget, dnr 0825/14

  Under hösten 2015 ska vårdnadshavare successivt börja logga in via e-legitimation eller mobilt bank-id i Hjärntorget. En sådan teknisk lösning, med stark autentisering, är en av de åtgärder som stadsledningskontoret tagit fram för att på ett säkert sätt hantera känslig information i det pedagogiska it-stödet Hjärntorget. För pedagoger kommer inloggningen att ske via en app eller ett tillfälligt lösenord via e-post eller sms.

  Bakgrunden är den kritik som stadsrevisionen framfört vid två olika revisioner, 2012 och 2014. Utöver autentisering har stadsledningskontoret i samarbete med stadsdelsförvaltningarna även utvecklat centrala stöd- och styrdokument. Dessutom har riktlinjer för hur information ska gallras tagits fram. Vidare ska en speciellt avdelad resurs tillsättas med uppgift att stödja stadsdelarna. Syftet är att säkra elevernas integritet och göra informationshanteringen i Hjärntorget rättssäker.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och beslutade också att skicka det vidare till stadsrevisionen för kännedom.

  Yttrande: SD

  Området Mänskliga rättigheter (MR) får en ny organisatorisk hemvist, dnr 1159/15

  Området för mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret bör antingen föras över till social resursförvaltning eller till förvaltningen för konsument- och medborgarservice. Bakgrunden är att stadsledningskontoret ska renodla sin verksamhet till strategiskt arbete, med fokus på att leda, samordna och följa upp. Stadsledningskontoret har kommunstyrelsen som främsta uppdragsgivare.

  Området mänskliga rättigheter handlar om att säkra de mänskliga rättigheterna och främja jämlika förutsättningar för alla som bor, arbetar eller vistas i Göteborg. Här ryms bland annat romsk inkludering, finskt förvaltningsområde, levande historia, HBTQ-frågor och arbetet med tillgänglighet och jämställdhet.

  Att låta arbetet med olika jämlikhetsperspektiv ingå som en integrerad del i stadens ordinarie arbete och i de verksamheter som i vardagen möter göteborgarna, stöds av aktuell forskning och rekommendationer från bland annat Sveriges kommuner och landsting, SKL. Arbetet med att samordna HBTQ-rådet föreslås ligga kvar direkt under kommunstyrelsen.

  Kommunstyrelsen beslutade att utan eget ställningstagande skicka stadsledningskontorets tjänsteutlåtande på remiss till stadens nämnder, styrelser och samrådsorgan.

  Två yttranden: ett från S, M, MP, V, FP, KD och ett från SD

  Tilläggsavtal för överdäckning av E45 Götaleden, dnr 1114/15

  En överdäckning av E45 Götaleden ska göras för att skapa en helt ny stadsdel runt Centralen och Gullbergsvass, med nya bostäder och arbetsplatser. Båda områdena är viktiga delar i vision Älvstaden, som ska bidra till att göra Göteborg till en tätare, tillgängligare och mer hållbar stad.

  Ett förslag till tilläggsavtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket gällande överdäckningen har tagits fram. Sedan tidigare finns ett medfinansieringsavtal mellan Göteborgs Stad och Trafikverket som rör en nödvändig nedsänkning av E45 Götaleden.

  Tilläggsavtalet avser byggnation av en tunnel som är förberedd för bebyggelse i området mellan Torsgatan och Stadstjänaregatan. Överdäckningen är en kommunal investering, som Trafikverket bygger åt staden. Avtalet reglerar bland annat parternas ägande och ansvar för drift och underhåll.

  Göteborgs Stads kostnad för överdäckningen ska finansieras av en framtida exploatering i området, via försäljning av kvartersmark. Arbetena med nedsänkningen och överdäckningen ska starta 2016.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Äldreberedning för en trygg äldreomsorg med ökad kvalitet och valfrihet, dnr 1110/15

  M, FP och KD vill i ett yrkande att kommunstyrelsen tillsätter en äldreberedning med ett tydligt samordningsansvar för äldreomsorgen och dess utveckling i Göteborgs Stad. Äldreberedningen ska samordna och utveckla äldreomsorgen i ett hela staden-perspektiv med särskilt fokus på äldres boende, valfrihet, integritet och trygghet. Den ska verka för att insatser genomförs som säkrar en jämn och god kvalitet, sätter människan i centrum och som utgår från eget val.

  Beredningen ska enligt förslaget ha sex ledamöter och följa samma politiska sammansättning som kommunstyrelsens arbetsutskott. Stadsledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på mandat, regelverk, återrapportering samt förhållande till kommunstyrelsen. Även ansvar och mandat i förhållande till stadsdelarna och Senior Göteborg behöver klargöras.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från M, FP och KD.

  Yrkande: SD

  Utredning om att införa en kommunal fristående äldreombudsman, dnr 1238/15

  M, FP och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utreder förutsättningarna för att införa en kommunal fristående äldreombudsman. En sådan funktion ska ha till uppgift att finnas till hand för äldre, anhöriga och andra med frågor om äldreomsorgen. Om eller när äldreomsorgen brister ska man veta vart man ska vända sig, skriver allianspartierna och pekar på att både Stockholms Stad och Linköping har en kommunal äldreombudsman.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet.

  Riskhanteringsplaner för översvämningar – Göteborgs Stads remissvar, dnr 0987/15

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och länsstyrelsen har tagit fram hot- och riskkartor för omfattande översvämningar i Göteborg. Syftet med riskhanteringsplanerna är att sätta upp mål och mätbara åtgärder för att minska riskerna för översvämningar och de negativa konsekvenserna.

  Stadsledningskontoret har samlat in synpunkter från en rad förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad. I stora drag är mål och åtgärder rimliga i länsstyrelsens planer.  Men många instanser påpekar att det saknas en total genomgång av samtliga översvämningsrisker som staden måste hantera - från samtliga vattendrag, hav och skyfall. Stadens prioriteringar måste utgå från en samlad bedömning. Det är tveksamt om tidplanen till 2021 är realistisk för att genomföra vissa fysiska åtgärder.

  Konsekvenser för dricksvattenförsörjningen behöver belysas bättre, betonar staden i sitt svar. Hur kulturarvet i Göteborg påverkas - arkiv, museisamlingar, bibliotek och fornlämningar – är ett annat område som inte är tillräckligt kartlagt i länsstyrelsens planer.

  Vidare bör det avsättas medel på nationell nivå för att ekonomiskt bistå de kommuner som pekats ut som riskområden. Åtgärdsförslagen bör också samordnas med de åtgärder som finns kopplade till vattendirektivet och havsmiljödirektivet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag till yttrande samt enligt tilläggsyrkandet från MP, S och V och översänder det till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

  Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län – Göteborgs Stads remissvar, dnr 1148/15

  Västra Götalandsregionen har utarbetat en ny bredbandsstrategi för länet, Bredbandsstrategi 2.0. Bredbandsutbyggnaden ska fortsätta och målet är att fler ska kunna delta i det demokratiska samhället och att fler ska kunna använda digitala tjänster oavsett var man bor. Visionen är att länet ska vara i världsklass på att använda digitaliseringens möjligheter.

  Stadsledningskontoret bedömer att regionens bredbandssatsning bidrar till att öka servicen till boende, besökare och företagare. Men ett antal förtydligande behöver göras. I bredbandsstrategin 2.0 anges ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda 2020, bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till robust bredband med en hastighet på 100 Mbit/s. Stadsledningskontoret påtalar att det är svårt att binda sig vid en specifik hastighet då marknaden är ung och utvecklas snabbt. Även andra specifika mål – som hur stor andel av hushållen som ska ha köpt ett abonnemang på minst 100 Mbit/s – är komplicerade och behöver analyseras närmare. Kommunernas samarbete med kommersiella aktörer på både kort och lång sikt behöver också belysas bättre.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Övriga beslut

  Utredning av skolverksamheten inom ramen för stadsdelsnämndernas ansvar samt val av politisk referensgrupp, dnr 1111/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Protokollsanteckning: SD

  Översyn av stadens facknämnder – arbetsformer, dnr 1454/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: SD

  Sammanträdestider 2016 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt personalutskott, dnr 1304/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Val av representant i Fiskekommunerna i stället för Ronnie Ljungh (MP) som avsagt sig

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget.

  Yrkande från S, MP och V angående Mål och inriktningsdokument för kommunstyrelsen 2016, dnr 1316/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6), med ordförandes utslagsröst, i enlighet med yrkandet från S, MP och V.

  Yrkande: M, FP, KD

  Yrkande från MP, S och V angående ansökningsprocessen för miljöstimulansmedel, dnr 1346/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V.

  Yttrande: FP, KD, M

  Motion av Marianne Bergman (KD) om att bredda planprocessen för ett ökat byggande, dnr 0897/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (6-6), med ordförandes utslagsröst, att avstyrka motionen med hänvisning till byggnadsnämndens svar. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Motion av Staffan Levinsson (SD) om utredning av trafiksituationen i Munkebäcksrondellen, dnr 0893/15

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen med hänvisning till trafiknämndens svar. Första att-satsen avslogs efter votering (7-6) och andra att-satsen avslogs efter votering (12-1). Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande: M, KD

  Yttrande: FP

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36) A2015/1903/a, dnr 1276/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Justitiedepartementet - Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag, dnr 1070/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag samt efter votering (7-6) enligt yrkandet från M, FP och KD. Yrkandet från SD avslogs efter votering (12-1).

  Remiss från Riksdagens ombudsmän (JO) gällande anmälan om bristande handläggning, 349-2015, dnr 1200/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande M, FP, KD

  Remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om ekonomiskt bistånd, dnr 1226/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag.   

  Yrkande: SD

  Reservation: SD

  Bordlagda ärenden:

  Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som tillfälligt vistas i Göteborg eller i någon av Göteborgsregionens kommuner, dnr  0903/14  (23 september)

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, dnr 1199/15 (23 september)

  Permutation i Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse, dnr 1160/15 (23 september)

  Yrkande från V, S och MP angående utredning om inrättande av äldreutskott i stadsdelsnämnderna, dnr 1349/15 (23 september)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att öka byggandet av småhus i Göteborg H 6/15, dnr 0447/15  (23 september)

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet av promemoria med förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända, dnr 1166/15  (23 september)

  Remiss från Näringsdepartementet - Remiss delbetänkande från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) N2015/4841/TIF, dnr 1254/15 (23 september)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-08-26

  Grafiska gruppen förs över till nämnden för Intraservice, dnr 0476/15

  Grafiska gruppen bör föras över från stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda till nämnden för Intraservice, anser stadsledningskontoret. Gruppen säljer sina tjänster till en rad olika förvaltningar och därför passar nämnden för Intraservice bättre som hemvist. Intraservice utökade uppdrag handlar just om att fungera som stadens interna serviceleverantör.
  Grafiska gruppen startade i projektform 2006 och arbetar i huvudsak med grafisk formgivning och originalproduktion. Enligt förslaget ska befintlig organisation med personal -  för närvarande tio årsarbetare - föras över till Intraservice. Att ingå i en större organisation med ett stadenövergripande uppdrag kan öka effektiviteten och förbättra möjligheterna till samordning.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Försäljning av mark i anslutning till Säve flygplats, dnr 1145/15

  Fastighetsnämnden vill sälja ett markområde som ligger i direkt anslutning till Säve flygplats till Swedavia. Bakgrunden är att Swedavia, som idag äger Säve flygplats, i sin tur vill sälja flygplatsen. De intresserade köpare som finns har utryckt önskemål om att köpa hela flygplatsområdet, inklusive marken som hör till.
  Syftet med att sälja det kommunala markområdet, som omfattar maximalt 130 000 kvadratmeter, är att underlätta att hitta en köpare som vill fortsätta att driva flygplatsverksamhet vidare och även utveckla Säve flygplats under lång tid framöver. Stadsledningskontoret ställer sig positiv till en försäljning av marken.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Två yttranden: ett från S, MP, V och ett från M, FP, KD

  Risk- och sårbarhetsanalys för Göteborgssamhället 2015, dnr 0805/14

  Stadsledningskontoret har gjort en fördjupad risk- och sårbarhetsanalys för Göteborg för mandatperioden 2015-2018. Analysmetoden har involverat en rad olika verksamheter i staden – både bolag och förvaltningar.  Sex fokusområden har valts ut och dessa ska staden arbeta vidare med. Fokusområdena är: vatten/avlopp, el, IT, personal, hot och våld samt otillåten påverkan, gängkriminalitet och organiserad brottslighet.
  Målet med stadens risk- och sårbarhetsarbete är att göra anställda, invånare och alla som är verksamma i staden medvetna om riskerna. Det handlar om att förebygga risker, om att vidta rätt åtgärder samt att bygga en organisation och ledning inför och under extraordinära händelser.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Strategi och handlingsplan för att omsätta de mänskliga rättigheterna i praktisk handling, dnr 0454/15

  Arbetet med mänskliga rättigheter ska omsättas i praktisk handling inom Göteborgs Stads alla verksamheter, inklusive stadens personalpolitik. Stadsledningskontoret har arbetat fram ett förslag på hur arbetet ska läggas upp.

  I steg ett bör kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utse en nämnd/styrelse som får ett långsiktigt och samordnande uppdrag. Inledningsvis ska nämnden/styrelsen forma en gemensam vision för hela staden och ta fram en övergripande strategisk handlingsplan. I steg två ska alla nämnder och styrelser inom Göteborgs Stad utarbeta operativa handlingsplaner kopplade till den egna verksamheten. Målet är att de ska vara klara i slutet av 2016.

  De mänskliga rättigheterna handlar om att skapa jämlika förutsättningar för alla som bor, arbetar eller vistas i Göteborg. Rättigheterna utgör den enskildas värn mot överträdelser och övergrepp från det allmännas sida samt normer för hur man beter sig mot varandra. Det praktiska arbetet ska beröra alla medarbetare och chefer och ska ske i nära samarbete med de fackliga organisationerna. Boende, besökare, företagare och medarbetare ska få kunskap om sina rättigheter och märka av konkreta resultat.

  Kommunstyrelsen beslutade att remittera stadsledningskontorets förslag till nämnder, styrelser och samrådsorgan – inklusive pensionärsrådet och funktionshinderrådet.

  Yttrande: SD

  Svar till Finansdepartementet angående ”Backaundantaget”, dnr 1124/15

  Finansdepartementet har bett Göteborgs Stad yttra sig om vilken modell – alternativ H eller alternativ G - som bör införas när det gäller undantag från trängselskatt i Backaområdet.  Stadsledningskontoret anser att alternativ H är att föredra. H-alternativet innebär att fordon registrerade i Brunnsbo, Backa, Skälltorp, Kärra och Skogome automatiskt är undantagna trängselskatt vid passage genom betalstationerna 17-21 längs E6 norr (Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 och Tingstadsvägen).

  Fördelarna med H-alternativet är att förändringen kan genomföras snabbt, är lätt att förstå och få acceptans för av de boende i området. H kräver inga nyinvesteringar och är den modell som kommunfullmäktige fattade beslut om 2014.

  Alternativ G är en teknisk elegant lösning, skriver stadsledningskontoret i sitt svar. Enligt G-alternativet är det enbart genomfartstrafik som betalar trängselskatt i området. Men nackdelarna överväger. G-alternativet är svårt att förklara och det kan bli otydligt för den enskilde bilisten vilken trängselskatt det blir.  G-alternativet kräver dessutom investeringar i nya kontrollstationer och tar troligen längre tid att genomföra.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag till yttrande och översänder det till Finansdepartementet. KD deltog inte i beslutet.

  Två yttranden: ett från KD och ett från SD

  Övriga beslut

  Rätt för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar, dnr 1050/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Regler för Göteborg Stads bolags förhyrningar av lokaler för egen verksamhet, dnr 1049/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Framtida huvudmannaskap av fortsatta insatser i nordost, dnr 1235/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Årsredovisning 2014 samt prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, dnr 1088/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Förändring av ledamöter i Hyresfonden pauvre honteux, dnr 1273/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Permutation i stiftelsen Göteborgs Arbetareinstitut, komplettering, dnr 0868/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Begäran till kommunstyrelsen, från Norra Hisingen, att få använda eget kapital, dnr 0019/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från S, MP och V angående stöd till ledamöter i stadsdelsnämndernas utskott, dnr 0720/14

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan från SDN Angered om att få använda eget kapital, dnr 0019/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Motion av Staffan Levinsson (SD) m fl om att återuppta högtidlighållandet av Gustav Adolf-dagen, dnr 0808/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) att avstyrka motionen med hänvisning till kulturnämndens svar. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Remiss från Dalslandskommunernas kommunalförbund - Begäran om kommunens synpunkter angående framtida organisering och verksamhet för det regionala energikontoret HUV (Hållbar Utveckling Väst), dnr 1075/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet - Remiss av betänkandet Skatt på dubbdäcksanvändning i tätort? SOU 2015:27 Fi 2015/2020, dnr 1125/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Fyra yttranden: ett från M, ett från FP, ett från KD och ett från SD

  Remiss från Socialstyrelsen - förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser för barn och unga (15442/2015), dnr 1271/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttrande: SD

  Remiss från Trafikverket betr. Järnvägsplan Hamnbanan dubbelspår Eriksberg – Pölsebo, dnr 1131/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Remiss juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) S2015/418/FS, dnr 1000/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Tre yttranden: ett från FP, M, KD, ett från V, S, MP och ett från SD

  Bordlagda ärenden

  Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag avseende Göteborgs Gatu AB, Kommunleasing AB och Försäkrings AB Göta Lejon, dnr 1199/15 (9 september)

  Policy och riktlinjer för användning av informationsteknik inom Göteborgs Stad, dnr 1319/11 (23 september)

  Program för utveckling av intern service för staden, dnr 0530/15 (23 september)

  Tillägg till Medfinansieringsavtal E45 Götaleden Överdäckning , dnr 1114/15 (9 september)

  Permutation i Donationen Fredrique Wohlfarts stiftelse, dnr 1160/15 (9 september)

  Finansieringsformer för nämnden för intraservice , dnr 1006/15 (23 september)

  Förändrings- och budgetanpassningsarbete vid stadsledningskontoret avseende Mänskliga rättigheter, dnr 1159/15 (9 september)

  Yrkande från M, FP och KD angående Inrättande av en styrgrupp för en trygg äldreomsorg med kvalitet och valfrihet, dnr 1110/15  (9 september)

  Yrkande från M, FP och KD angående Utred förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman, dnr 1239/15  (9 september)

  Yrkande från S, MP och V angående Mål och inriktningsdokument för kommunstyrelsen 2016, dnr 1316/15 (9 september)

  Motion av Axel Josefson (M) och Hampus Magnusson (M) om att öka byggandet av småhus i Göteborg, dnr 0447/15 (9 september)

  Motion av Lars Hansson (SD) om tillsättning och lönesättning av politiska sekreterare, dnr 0586/15 (23 september)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-06-10

  Anställningsformer och anställningsvillkor för stadens förvaltnings- och bolagschefer, dnr 1474/13

  Nya riktlinjer för anställningsformer och anställningsvillkor för stadens förvaltnings- och bolagschefer har tagits fram av stadsledningskontoret. Målet är att skapa en mer flexibel anställningsform för att uppnå ökad rörlighet och för att attrahera kompetenta ledare i konkurrens på arbetsmarknaden.

  Förslaget innebär en anställningstid på sex år, med möjlighet till förlängning. Anställningsavtalet ska innehålla en möjlighet till förflyttning av chefen för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag . Ömsesidig uppsägningstid föreslås vara en månad. Om uppsägning sker från arbetsgivarens sida ska även ett avgångsvederlag betalas ut, utöver lön under uppsägningstiden. Avgångsvederlaget blir i sådana fall sex månadslöner om anställningen varat sex år eller kortare tid. Vid anställning längre än sex år utgår ett avgångsvederlag på 12 månadslöner.

  Genom att införa en tidsbegränsad anställning och rätten till förflyttning ökar möjligheten till intern rörlighet. Uppsägning ska bara ses som en sista utväg.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Ny grafisk profil för Göteborgs Stad, dnr 0488/15

  En ny grafisk profil har tagits fram för Göteborgs Stad. Den omfattar sex byggstenar; logotypen Göteborgs Stad, typsnitt, färger, dekorelement, bilder och ett mosaiksystem.

  Den nya grafiska profilen ska enligt förslaget endast innehålla en logotyp och det är vapenskölden med namnet Göteborgs Stad. Grunden är att den ska användas av alla förvaltningar, nämnder och även en del bolag.

  Syftet med en gemensam grafisk profil är att skapa intern samhörighet och extern tydlighet. Det ska gå snabbt att förstå vem som är avsändare av trycksaker, webbsidor, annonser, mässmaterial med mera. Den nya profilen bygger vidare på den kommunikationsstrategi som började gälla 2014. Kommunikationen ska göra stadens arbete synligt för boende, besökare och näringsliv. Det ska vara tydligt att avsändaren är Göteborgs Stad.

  Den nya grafiska profilen ska införas successivt. Bolag med eget varumärke, till exempel Liseberg, har fortsatt rätt att använda en egen grafisk profil och egen logotyp. Även vissa publika verksamheter, till exempel Stadsteatern, har rätt till särprofilering. Det är kommunfullmäktiges presidium som beslutar om särprofilering.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Staden betalar felparkeringsavgifter i tjänsten inom hemtjänst och hemsjukvård, dnr 140514

  Om personalen inom hemtjänsten och hemsjukvården får en p-bot i tjänsten är huvudregeln att staden ska betala den. Det föreslår stadsledningskontoret. Medarbetaren ska fylla i en blankett och lämna in till sin chef. P-boten betalas dock inte om felparkeringen beror på vårdslöshet, ett omotiverat risktagande eller om arbetstagaren parkerat på ett sådant sätt att det blir farligt för andra trafikanter.

  När staden som arbetsgivare betalar p-boten för medarbetaren räknas det som en skattepliktig förmån. Medarbetaren får betala en något högre skatt.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stad går med i globalt initiativ för städers klimatarbete, dnr 0592/15

  Göteborgs Stad bör gå med i det globala initiativet Compact of Mayors, anser stadsledningskontoret. Städer som ansluter sig till Compact of Mayors ska visa att de har mål för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser samt att de har planer för klimatanpassning. Göteborgs Stad har lokala miljömål och budgetmål för minskning av växthusgaser och i stadens miljörapport redovisas hur klimatarbetet fortskrider. Genom att delta kan Göteborgs Stad marknadsföra stadens klimatarbete och medverka till att ett nytt globalt klimatavtal blir verklighet i samband med FN:s klimatkonferens i Paris 2015.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stad undertecknar Green Digital Charter, dnr 0757/14

  Göteborgs Stad bör underteckna Eurocites deklaration Green Digital Charter, GDC, tycker stadsledningskontoret. Green Digital Charter är en deklaration som ska förmå europeiska städer att arbeta tillsammans för att nå EU:s klimatmål genom att använda informations- och kommunikationsteknik (IKT) på ett innovativt sätt.

  GDC innebär tre huvudåtaganden: att samarbete med andra städer kring informations- och kommunikationsteknik samt energieffektivisering, att utveckla fem pilotprojekt inom fem år och att minska koldioxidutsläppen från informations- och kommunikationsteknik med 30 procent inom tio år.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande: SD

  Reservation: SD

  Göteborgs Stads Upphandlingsbolag kan omvandlas till en nämnd, dnr 0963/14

  Upphandlingsverksamheten i Göteborgs Stad drivs i dag i bolagsform, via Göteborgs Stads Upphandlings AB. Stadsledningskontoret föreslår att verksamheten förs över till en förvaltning och en politisk nämnd. Tiden då lägsta pris vinner i upphandlingarna är passerad. Upphandlingen används i dag för att ställa krav på stadens leverantörer av varor och tjänster när det gäller till exempel hållbarhets- och miljöaspekter samt socialt ansvarstagande. Att organisera verksamheten i nämndform ökar möjligheten till politisk styrning. I övrigt kan verksamheten fortsätta att fungera på samma sätt som i dag.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Ökad tillgång till kooperativa hyresrätter, dnr 0831/15

  Kommunala fastighetskoncernen Förvaltnings AB Framtiden och dess dotterbolag ska få i uppdrag att aktivt arbeta för att öka tillgången på kooperativa hyresrätter inom allmännyttans bostadsbestånd i Göteborgs Stad, enligt ett förslag från Stadshus AB. I dagsläget finns det inte någon kooperativ hyresrättsförening som hyr hus av Framtidens dotterbolag. För att öka intresset kring boendeformen behöver kunskapen öka. Framtiden får i uppdrag att informera om hur kooperativa hyresrätter fungerar och även ge stöd till dem som vill bilda kooperativa föreningar. På andra håll i Sverige finns det exempel på hus som byggs av allmännyttiga företag och som hyrs ut eller säljs till kooperativa föreningar. Stadsledningskontoret ställer sig bakom förslaget.
  Enligt ett tilläggsyrkande ska Framtiden under vintern 2015/2016 återkomma med en rapport och redogöra för riktlinjerna för kooperativa hyresrätter, vad som görs för att underlätta för kooperativa hyresrätter och hur bedömningarna görs för vad som ska hyras ut.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och tilläggsyrkandet.

  Utfasning av produkter med tillsatser av mikroplast

  MP, S och V föreslår i ett yrkande att Göteborgs Stad snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplast. Upphandlingsbolaget i samarbete med miljö- och klimatnämnden får i uppdrag att se till att så sker. Under 2016 ska stadsledningskontoret återkomma med en lägesrapport samt redogöra för vilka andra åtgärder som behövs inom staden för att förhindra spridning av mikroplast i naturen. Frågan ska även beaktas i kommande miljöprogram för Göteborgs Stad.
  Mikroplast finns som tillsatser i en rad produkter och sprids i naturen och i vatten. Halterna av mikroskopiska plastartiklar i plankton ökar stadigt och riskerar att sprida sig till livsmedel och påverka människors hälsa negativt.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från MP, S och V. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Samarbete med Västra Götalandsregionen kring avhoppare från kriminella gäng, dnr 1009/15

  Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, VGR, bör fortsätta att samarbeta för att stötta avhoppare från kriminella gäng. Kunskapscenter mot organiserad brottslighet, KC, drivs av Göteborgs Stad och bildades 2008 bland annat för att hjälpa personer som vill lämna den organiserade brottsligheten. Samarbetet med Västra Götalandsregionen inleddes 2011 och handlar om ett ömsesidigt utbyte mellan staden och sjukvården. Avhopparna kan behöva stöd med avgiftning, plastikkirurgi och psykologisk behandling samtidigt som KC kan ge sjukvården värdefulla råd. En ny avsiktsförklaring mellan Göteborgs Stad och VGR bör godkännas, anser stadsledningskontoret. En utvärdering ska göras senast 2017.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Åtgärder för en god arbetsmiljö inom socialtjänsten

  S, MP och V skriver i ett yrkande att arbetssituationen för socialsekreterarna i staden blivit mer pressad och att många upplever en tung arbetsbelastning. De tre partierna vill att kommunstyrelsen ger stadsledningskontoret i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder som säkerställer en god arbetsmiljö i socialtjänsten.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med yrkandet från S, MP och V.
  Yttrande: M, FP och KD

  Svar till Trafikverket angående ombyggnad av spårsystemet i Olskroken, dnr 0994/15

  Som en del av bygget av Västlänken - en järnvägstunnel under centrala Göteborg - ska järnvägsspåren läggas om i Olskroken. Spåren ska korsa varandra i olika nivåer. Trafikverket ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för att bygga Olskroken i planskildhet. Arbetet kommer att påverka vattennivåerna och även medföra buller, vibrationer och utsläpp. En rad kommunala förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad har lämnat synpunkter på Trafikverkets ansökan. Stadsledningskontoret har sammanställt synpunkterna till ett samlat svar.

  Stadsledningskontorets övergripande synpunkter på alla delar av Västlänken handlar bland annat om att Trafikverket bör beskriva miljöpåverkan inte bara i byggskedet, utan även under den löpande driften. Miljökonsekvensbeskrivningar för hur Västlänken påverkar kulturhistorisk värdefull bebyggelse behövs. Hög miljökompetens krävs i alla led, även hos byggföretagen. En plan för att hantera risker och akuta situationer är nödvändig. Vidare är en bra dialog med bland annat tillsynsmyndigheter, fastighetsägare och allmänheten viktig. Dessutom är det angeläget att utbyta erfarenheter med liknande projekt, som Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö.

  Järnvägsplan för Olskroken planskildhet kommer att ställas ut för granskning under hösten 2015. Då har allmänheten rätt att lämna synpunkter. Byggtiden är planerad till 2018-2023.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och översänder yttrandet till Trafikverket.
  Martin Wannholt deltog inte i beslutet.

  Kompletterande budgetbeslut våren 2015

  De största satsningarna i kompletteringsbudgeten från S, MP och V berör skolan, äldreomsorgen och ungas hälsa.
  Skolan får 100 miljoner kronor att satsa på lågstadiet och äldreomsorgen får 50 miljoner kronor, en satsning som motsvarar 120 undersköterskor. Pengarna fördelas ut till stadsdelarna enligt resursfördelningsmodellen.
  För att stärka ungas hälsa föreslås en satsning på fler kuratorer på ungdomsmottagningarna. Fyra miljoner kronor går till detta. Utbildningsnämnden får sju miljoner kronor för att satsa på ungdomar under 20 år som avbrutit sina gymnasiestudier eller saknar fullständigt gymnasiebetyg. Stadsdelsnämnderna och social resursförvaltning får tio miljoner kronor för att satsa på socialt förebyggande arbete och olika utvecklingsaktiviteter.
  Jubileumssatsningen, som innebär att få fram 7000 färdiga bostäder till 2021, får tio miljoner kronor för att snabbt komma igång. Bostadssatsningen går utöver den normala bostadsproduktionen
  Göteborg är ett en pilotkommun för romsk inkludering och i kompletteringsbudgeten avsätts 1,3 miljoner kronor till att bygga upp ett romskt informations- och kunskapscenter.

  Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning (6-6) enligt yrkandet från S, MP och V. Ordföranden hade utslagsröst.

  Yrkanden: ett från M, FP och KD och fem från SD
  Yttrande: två från SD

  Övriga beslut

  Svar från stadsledningskontoret på förfrågan kring utbildningsbehov kopplat till intern styrning och kontroll, dnr 0337/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, dnr 1076/14

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (7-5) att skicka ärendet på remiss till stadsdelsnämnderna och social resursnämnd, enligt yrkandet från FP och KD.

  Processägarskap för nyproduktion av bostäder inom Framtidenkoncernen samt Egnahemsbolagets legala förutsättningar, dnr 1118/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (11-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yrkande: Martin Wannholt. Yttrande: KD, M och FP

  Positionspapper och samförståndsavtal avseende samarbete mellan Göteborgs Stad och Lyon Stad, dnr 0107/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yrkande: SD. Reservation: SD

  Yttrande till Förvaltningsrätten angående kommunfullmäktiges beslut om "Gatukostnadsutredning med slutligt förslag till uttag av gatukostnader vid genomförande av detaljplaner för bostäder i Södra Lindås inom stadsdelen Askim", dnr 0305/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Framställan till kommunstyrelsen om att använda medel ur ungdomsfullmäktiges initiativpott för att anordna en aktivitet på kulturkalaset, dnr 1130/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttranden: ett från M, FP och KD och ett från S, MP och V

  Förslag till definition och arbetsformer utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt, dnr 0019/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och skickar ärendet vidare till kommunfullmäktige för avgörande.

  Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborgs Stad inom regionalfondsprogrammet i Västsverige (programperiod 2014-2020), dnr 0806/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttrande: S, MP och V

  Motion av Mats Mattsson (SD) om att kartlägga i vilken omfattning könsstympning förekommer i Göteborg samt hur ingreppen kan begränsas, dnr 0445/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning (12-1) att besvara motionen med skrivelsen från social resursnämnd. Motionen går vidare till kommunfullmäktige för beslut.  Reservation: SD

  Motion från Mats Mattsson (SD) gällande mildrande av skadeverkningar till följd av inkompetenta beslutsfattare, H 171/14, dnr 1469/14

  Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka motionen. Motionen går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Yrkande: V, S och MP

  Motion av Mats Eriksson (SD) och Lars Hansson (SD) om att ingen kommunal post ska ge högre ersättning än vad ett kommunalråd får, H 170/14, dnr 1468/14

  Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning (12-1) att avstyrka motionen. Motionen går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Yrkande: V, S, MP, FP, KD och M. Reservation: SD

  Remiss från Finansdepartementet gällande Överprövningsutredningens betänkande Överprövning av upphandlingsmål mm. (SOU 2015:12), dnr 0896/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttrande: KD, M och FP

  Remiss från Utbildningsdepartementet - Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)-U2013/4160SF, dnr 0934/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Avskaffande av etableringslotsar, DS 2015:26, dnr 1053/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttrande: FP, M och KD

  Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät, dnr 0830/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (DS 2015:22), dnr 1025/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx)-S2015/3030/FST, dnr 1043/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttrande: S, MP och V

  Remiss från Socialdepartementet - Höjt avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 § (Ds 2015:23)-S2015/3028/FST, dnr 1067/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttrande: V, S och MP

  Remiss från Socialdepartementet - SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård S2015/1650/FS, dnr 0956/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Miljö- och energidepartementet - Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat, dnr 0948/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Finansdepartementet gällande Statskontorets rapporter avseende kostnadsutjämning för individ- och familjeomsorg respektive förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, dnr 0926/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Förslag till införande av en ny placeringsform för barn och unga (stödboende) i socialtjänstlagen (2001:453), dnr 1115/15

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Remiss från Socialdepartementet - Förslag till avskaffande av fritidspeng i socialtjänstlagen (2001:453), dnr 1090/15

  Kommunstyrelsen beslutade efter omröstning (7-6) i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Yttranden: ett från S, MP, V och ett från KD, M, FP

  Bordlagda ärenden

  Begäran från fastighetsnämnden om kommunfullmäktiges bemyndigande att sälja delar av fastigheterna Göteborg Åseby 1:5, 1:6, 1:7 och 2:4, dnr1145/15  (26 augusti)

  Framställan från SDN Angered om att få använda eget kapital, dnr 0019/15  (26 augusti)

  Yrkande från M, FP och KD angående Inrättande av en styrgrupp för en trygg äldreomsorg med kvalitet och valfrihet  (26 augusti)

  Förändrings- och budgetanpassningsarbete vid stadsledningskontoret avseende Mänskliga Rättigheter, dnr 1159/15  (26 augusti)

  Yrkande från M, FP och KD angående Utred förutsättningarna att införa en kommunal fristående äldreombudsman  (26 augusti)

  Remiss från Socialdepartementet - Remiss juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) S2015/418/FS, dnr 1000/15  (26 augusti)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige.

 • 2015-05-27

  Bostäder vid Rambergsvallen, dnr 0325/15

  Nya bostäder ska byggas vid Rambergsvallen, i stadsdelarna Rambergsstaden och Biskopsgården. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en ny detaljplan för området. Planen gör det möjligt att bygga 600 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Planen omfattar även en förskola med fyra avdelningar. Utmed Hjalmar Brantingsgatan i norr föreslås bebyggelsen bli åttavåningshus i sluten kvartersform och söderut mot Lantmannagatan är förslaget att bygga fem-sexvåningshus. För att skapa en stadskänsla ska bottenplan kunna innehålla affärer och andra verksamheter. Ett aktivitetsstråk ska binda samman den nya bebyggelsen med det befintliga idrottsområdet, som bland består av Lundbybadet och Bravida arena. Stadsledningskontoret föreslår att planen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Två yttranden: ett från KD, M, FP och ett från SD

  Utbyggnad av hamnverksamhet vid Lilla Aspholmen, dnr 1031/15

  Arendalsvarvet och Älvsborgshamnen behöver fler terminalytor och kajplatser. Därför föreslår stadsbyggnadskontoret att vattenområdet mellan den befintliga terminalen och Lilla Aspholmen fylls igen. Området ligger i Ytterhamnsområdet, sju kilometer väster om centrala Göteborg. Detaljplanen omfattar även området där hotell- och konferensanläggningen Arken ligger. Den nya detaljplanen medger fler byggnader för kontor. Stadsledningskontoret föreslår att planen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande: MP
  Yttrande: Martin Wannholt

  Götaleden vid Gullbergsvass ska sänkas ner och senare överdäckas, dnr 1073/15

  Götaleden mellan Kämpegatan och Falutorget, cirka en halv kilometer öster om Göteborgs centrum, ska sänkas ner. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en ny detaljplan för detta. Sänkningen ska senare följas av en överdäckning, vilket kommunfullmätige beslutade i höstas. Planarbetet pågår för hur bebyggelsen ovanpå Götaleden, mellan Stadstjänaregatan och Kämpegatan/Torsgatan, ska utformas. Här kommer det växa fram ny bebyggelse, grönska och kvartersgator. Nedsänkningen av Götaleden ingår i det Västsvenska paketet och är nödvändig för att ansluta leden till nya Hisingsbron över Göta Älv. Stadsledningskontoret föreslår att planen för nedsänkningen antas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: MP, S, V

  Hamnverksamhet vid Halvorsäng, inom stadsdelarna Arendal och Biskopsgården, dnr 1072/15

  En ny detaljplan har tagits fram för ett 41 hektar stort område inom stadsdelarna Arendal och Biskopsgården. Marken ägs av ett helägt dotterbolag till Göteborgs Hamn och ska användas till verksamhet kopplad till hamnen, som lagring, omlastning och distribution av gods. Markområdet ligger mellan Hisingsleden, Torslandavägen och Vikans kross i Göteborgs ytterhamnsområde. Ett grönt stråk med alumspskog ska bevaras.

  Den planerade utbyggnaden innebär att Göteborg stärker sin position som Nordens logistikcentrum. Dessutom skapas fler arbetstillfällen, skriver stadsbyggnadskontoret. Området kommer att knytas ihop med övriga Hisingen via kollektivtrafiken samt via gång- och cykelbanor. Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yrkande: MP

  Romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg, dnr 2191/11

  Ett romskt informations- och kunskapscenter, RIKC, ska bildas i Göteborg. Stadsledningskontoret föreslår att centret organisatoriskt ska ligga under nämnden för Konsument- och medborgarservice inom Göteborgs Stad.
  Det var 2012 som regeringen utsåg Göteborg till att bli en pilotkommun för romsk inkludering. Enligt förstudien ska centret successivt byggas upp, med start 2015. En stegvis uppbyggnad behövs för att kunna rekrytera lämpliga personer och för att bygga upp nödvändig kompetens. Enligt planen i förstudien ska centret från 2017 delfinansieras av intresserade kranskommuner samt Västra Götalandsregionen.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: SD

  Ny policy och riktlinje för resor i tjänsten, dnr 0875/14

  Stadsledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag till policy och riktlinjer för resor, konferenser och övernattningar i tjänsten.  Reglerna ska bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen samt skapa en god och säker arbetsmiljö för de anställda. Vägledande är att tid och pengar ska  används effektivt.

  Resfria möten ska prioriteras, såsom telefonmöten eller videokonferenser.
  När resor måste göras, ska medarbetarna i första hand välja att gå eller cykla. I andra hand ska resor ske med kollektivtrafiken. I tredje hand kan medarbetarna välja bilar som tillhandahålls av staden. Privatbil får bara användas i undantagsfall och efter beslut av chefen. Flyg ska i huvudsak användas för resor längre än 50 mil, enkel väg. Alla resor ska ske i 2:a klass.

  Konferenser ska ha en tydlig koppling till verksamheten, tillföra nödvändiga kunskaper eller vara ett led i förpliktelser som staden har.

  Policyn föreslås gälla alla Göteborgs stads anställda, förtroendevalda samt även medarbetare i bolag och stiftelser där Göteborgs Stad är förvaltare eller utser en majoritet av styrelsen. För personer med funktionsnedsättning kan undantag behöva göras.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Reglemente för finskt förvaltningsområde, dnr 0907/12

  Göteborg är ett finskt förvaltningsområde sedan 2011. Det betyder att den sverigefinska befolkningen som är bosatt i Göteborg har särskilda rättigheter, bland annat att få information på finska samt rätt till äldreomsorg och förskola på finska. Staden ska även främja det finska språket och den sverigefinska kulturen. Ett nytt reglemente, som reglerar hur den sverigefinska minoriteten och Göteborgs Stads Sverigefinska råd ska samråda, har tagits fram. Syftet är att öka den sverigefinska minoritetens inflytande samt att klargöra roller och mandat. Stadsledningskontoret föreslår att den sverigefinska minoriteten ska utse nio ledamöter, istället för åtta. Detta för att få in fler ungdomar i rådet. Vidare ska det finnas en politisk representant från respektive parti i kommunstyrelsen i det sverigefinska rådet. Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Yttrande: M, FP och KD

  Nytt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dnr 0896/13

  Personer med olika funktionsnedsättningar ska fullt ut kunna leva ett gott liv i Göteborg. Det är visionen bakom stadens nya program för full delaktighet. Stadens verksamheter ska vara användbara och tillgängliga för alla invånare. Staden har ett särskilt ansvar att säkra rättigheter för alla. Det gäller rätten till demokratiskt deltagande, rätten till omsorg, hälsa och personlig trygghet, rätten till utbildning, rätten till arbete och bostad samt rätten till kultur och fritid. Tillgänglighet måste säkerställas när det gäller den fysiska miljön, resande, bemötande, information och kommunikation.

  Varje politisk nämnd och bolagsstyrelse i Göteborgs Stad ska själv ansvara för att omsätta programmets mål i konkreta planer och åtgärder. Uppföljning ska ske via mätbara mål i ordinarie budgetarbete. Programmet gäller till vidare och ska utvärderas under mandatperiodens sista år.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Reviderad plan mot våld i nära relationer, dnr 0952/15

  Den plan mot våld i nära relationer som kommunfullmäktige antog i april 2014 har kompletterats utifrån en normkritisk och inkluderande analys. Det är social resursnämnd som haft i uppdrag att säkerställa att alla som utsätts för våld i nära relationer omfattas av planen. Planen har fått större fokus på mänskliga rättigheter och folkhälsan. Exempel på förändringar i planen är fler könsneutrala skrivningar, att HBTQ-personers utsatthet lyfts fram liksom personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Stadsledningskontoret föreslår att planen antas.

  M, KD, FP, S, MP och V vill i ett tilläggsyrkande att social resursnämnd utreder om det skulle gå att skapa ett virtuellt resurscenter. Syftet med ett resurscenter på nätet är att nå dem som inte kan eller vågar besöka ett fysiskt hjälpcenter.
  Vidare vill de sex partierna att social resursnämnd tillsammans med fastighetsnämnden kompletterar planen med olika möjligheter att lösa boendesituationen för personer som utsätts för våld i nära relationer. I grunden är det förövaren som ska tvingas att flytta, men det kan finnas situationer där den som utsätts för våld eller barnen inte vill bo kvar på platsen för misshandeln.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontoret förslag och yrkandet.  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Göteborgs Stads utvecklingsområden inom skolan, dnr 1160/13

  Skolinspektionen granskade under hösten 2013 och våren 2014 hur Göteborgs Stad styr mot de nationella målen i skolan. Grundskoleverksamheten i Västra Hisingen granskades samt även styrningen på kommunstyrelse- och kommunfullmäktigenivå. Skolinspektionen identifierade ett antal utvecklingsområden. Stadsledningskontoret redogör i ett svar till skolinspektionen för vilka åtgärder som vidtagits.

  Det handlar om att skolan under 2015 fokuserar på trygghet, studiero och åtgärder för att förhindra kränkande behandling. Fyrpartsdialogerna  - mellan kommunstyrelsen, stadsledningskontoret, respektive stadsdelsnämnd och stadsdelsledning - lyfts fram som en metod för att utveckla uppföljningen av resultaten. Vidare betonas att nio av stadsdelarna har någon form av socioekonomiska kriterier att gå efter vid resurstilldelning till skolorna. En översyn över resursfördelningsmodellerna ska påbörjas.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och översänder redovisningen till skolinspektionen

  Yttrande: FP, M, KD

  Framtiden för Svenska Balettskolan i Göteborg, dnr 1199/14

  Om Svenska Balettskolan ska vara kvar i Göteborg behövs en ny ekonomisk modell, en ny lokalisering för skolan och ökat samarbete med andra grundskolor och andra konstscener. Göteborgs Stads avtal med staten om att driva en yrkesförberedande dansutbildning för årskurs 4-9, med riksintag, löper ut i juni 2016. Stadsledningskontoret föreslår en förlängning, men vill genomföra vissa förändringar. Skolan har länge haft ekonomiska problem och vikande elevtal. Stadsledningskontoret föreslår att skolan flyttar från Hisings Backa till antingen lokaler vid Schillerska gymnasiet,  i Frihamnen eller på  Guldhedsskolan. Avsteg behöver göras från dagens läraravtal samt stadens norm om att erbjuda alla lärare tillsvidareanställning och rätt till heltid. Stadsledningskontoret föreslår att utredningen om Svenska Balettskolan skickas ut på remiss.

  Kommunstyrelsen beslutade att skicka utredningen på remiss, utan ställningstagande, till samtliga stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden, kulturnämnden, Göteborgsregionens kommunalförbund, kulturnämnden i Västra Götalandsregionen och till Svenska Balettskolans föräldraförening.

  Utredning om ny skolorganisation i Göteborg

  S, M, MP, V, FP och KD vill i ett yrkande att stadsledningskontoret utreder skolorganisationen i Göteborgs Stad. Uppdraget handlar om att ge förslag på förbättringar av organisationen och styrningen av grundskolan (F-9), särskolan och skolbarnomsorgen. Ett alternativ är att föra över ansvaret från stadsdelsnämnderna till en central nämnd, ett annat att stärka och utveckla den nuvarande organisationen. Skolverksamheten är omfattande och berör många människor. Därför måste frågan utredas grundligt och objektivt. Utredningen ska ha ett omvärldsperspektiv och även ta in aktuell skolforskning. Resultatet från en pågående utredning av SDN-reformen ska beaktas.

  Stadsledningskontoret ska även göra en översyn av hur resurser fördelas mellan skolor i olika stadsdelsnämnder (SDN). Syftet är att få en bild av hur fördelningen ser ut per stadsdel, skola och elev. Även andra storstäders modeller för att fördela resurser till skolan ska redovisas. Kommunstyrelsen ska tillsätta en politisk referensgrupp som ska följa arbetet med utredningen. Den politiska referensgruppen ska ha samma politiska representation som kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Kommunstyrelsen beslutade efter votering (12-1) i enlighet med yrkandet från S, M, MP, V, FP och KD.

  Yrkande: SD
  Yttrande: M,FP, KD
  Reservation: SD

  Övriga ärenden

  Kommunledningens svar avseende revisionsredogörelse 2014, dnr 0941/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bolagsförsäljningar inom Älvstranden Utveckling AB, dnr 1049/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  CEMR-deklarationen och Göteborgs Stads utvecklingsområden inom jämställdhet, dnr 0445/14

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.
  Två yttranden: ett från M, FP och KD samt ett från SD

  Framställan från Renova AB angående beslutad dotterbolagsbildning, dnr 1003/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Fördelning av avkastning ur Stiftelsen Olof och Carloline Wijks utdelningsfond 2014, dnr 1098/15

  Beslut enligt förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott.

  Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel, dnr 0870/14

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborgs Stad inom regionalfondsprogrammet i Västsverige (programperiod 2014-2020), dnr 0806/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Motion av Mats Mattsson (SD) om ersättare till Götaälvbron, att vara klar före 2019, H166/14, dnr 1401/14

  Motionen avstyrks med hänvisning till trafiknämnden.

  Remiss från Finansdepartementet- Remiss Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:/) Fi2015/781, dnr 0810/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag och yrkande från MP, S, V.
  Yttrande: KD, M, FP

  Stadsrevisionens rapportsammandrag: Miljörisker i förskolan

  Yttrande: MP, S, V

  Bordlagda ärenden

  Förslag till reviderade riktlinjer för ekonomiskt bistånd, dnr 1076/14  (10 juni)

  Uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB i nämndform, dnr 0963/14  (10 juni)

  Ökade möjligheter att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens bostadsförvaltande enheter, dnr 0831/15  (10 juni)

  Yttrande gällande samråd Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, Västlänken och Olskroken planskildhet, dnr 0994/15  (10 juni)

  Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborgs Stad inom regionalfondsprogrammet i Västsverige (programperiod 2014-2020), dnr 0806/15  (10 juni)

  Yrkande från M, FP och KD angående Inrättande av en styrgrupp för en trygg äldreomsorg med kvalitet och valfrihet  (10 juni)

  Yrkande från S, MP och V angående Åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom socialtjänsten. Yrkande från M, FP och KD.  (10 juni)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige

 • 2015-05-13

  Du hittar alla handlingar och beslut från kommunstyrelsens möten under rubriken Handlingar och protokoll. Där finns också justerade protokoll.

  Mer information om kommunstyrelsen

  Sammanfattning av några av de beslut som togs på kommunstyrelsens möte 13 maj 2015

  Nya riktlinjer för hemtjänsten, dnr 0493/15

  Riktlinjerna för hemtjänsten i Göteborg förnyas. Utgångspunkten är större inflytande och självbestämmande för den enskilda hemtjänsttagaren.  Det kommer att ske via så kallade rambeslut, där personen själv kan välja typ av stöd och hjälp. Verksamheten ska utvecklas från insatsstyrd till behovsstyrd. Samtidigt införs moderna insatser som tar hänsyn till ny teknik, till exempel möjlighet att beställa varor via internet.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.  Ärendet går vidare för beslut i kommunfullmäktige.

  Tilläggsyrkande från M, FP, KD avslogs efter votering (7-6).

  Samverkan mellan GR och Göteborgs Stads Kunskapscentrum, dnr 0319/15

  Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, vill samarbeta med Göteborgs Stads Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet. GR, som består av 13 kommuner i Göteborgsregionen, pekar på att den organiserade brottsligheten rör sig över kommungränserna och att en samverkan mellan regionens kommuner skulle ge större tyngd och ökad kunskap.

  Stadsledningskontoret är positiv, men hänvisar till att det ska ske en översyn av innehåll och former för Kunskapscentrums arbete och vill därför avvakta.
  En framtida utvidgning av Kunskapscentrums ansvarsområde skulle kräva en ny finansieringsmodell som omfattar samtliga GR-kommuner.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yrkande från M, FP, KD avslogs efter votering (8-5).

  Revisionsrapport: Samordnad vårdplaneringen för sjuka äldre, dnr 0913/15

  När patienter skrivs ut från sjukhus kan de vara i behov av fortsatt vård inom primärvården, hemsjukvården eller behöva insatser enligt socialtjänstlagen. Stadsrevisionen i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionens revisorer har granskat hur den samordnade vårdplaneringen mellan regionen och kommunen fungerar. Kravet är att patienterna ska få en samordnad och sammanhållen vårdkedja, men rutinernas följs inte alltid. Det finns brister i vårdplanerna och informationsöverföringen fungerar inte alltid tillfredsställande.

  Stadsledningskontorets svar på kritiken handlar om att bristerna är identifierade och att det pågår ett arbete med att ta fram nya gemensamma arbetssätt för bättre uppföljning. Det kommer att öka kommunstyrelsens möjlighet att utöva uppsiktsplikt över stadsdelarnas arbete med vårdplaneringen.

  Stadsledningskontoret ska innan årets slut återkomma med en analys av de åtgärder som vidtagits.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: FP, M, KD.

  Överklagande av medfinansiering av E20, dnr 1342/14

  Ronnie Ljungh, MP, har överklagat kommunstyrelsens beslut att medfinansiera ombyggnaden av E20. Han anser inte att vägen är av allmänt intresse för Göteborgs Stads invånare. Vidare menar han det saknas trafikmässiga skäl för en ombyggnad och att underlaget som handlar om trafiksäkerhet är felaktigt.

  Stadsledningskontorets anger i sitt förslag till yttrande till förvaltningsrätten att stadens samtliga kriterier för medfinansiering av E20 är uppfyllda. Ökad trafiksäkerhet gagnar göteborgarna, snabba och säkra transporter är viktiga för näringslivet och sysselsättningen i Göteborg. Kostnaden per invånare, cirka 74 kronor, är rimlig i förhållande till förväntad nytta. Överklagan bör avslås.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och översänder yttrandet till förvaltningsrätten.

  Yrkande från MP avslogs efter votering (11-2).

  Överklagan gällande politiska sekreterare, dnr 0460/15

  Martin Wannholt, ledamot i kommunstyrelsen, har överklagat kommunstyrelsens beslut att inte låta Samverkande göteborgare anställa fyra politiska sekreterare.  Martin Wannholt hävdar att beslutet strider mot likställighetsprincipen – att alla kommunmedlemmar ska behandlas lika - eftersom han i egenskap av förtroendevald fråntas rätten till stöd. Han menar också att det är kommunfullmäktige som ska fatta beslut om politiska sekreterare och att kommunstyrelsen därför har överskridit sina befogenheter.

  Stadsledningskontorets anger i sitt förslag till yttrande till förvaltningsrätten att likställighetsprincipen inte gäller då Martin Wannholt agerar som förtroendevald. I den egenskapen är han inte en vanlig kommuninvånare. Vidare ska kommunfullmäktige endast fatta beslut i ärenden av övergripande natur. Att fatta beslut om politiska sekreterare är inte en sådan fråga. Praxis i staden är att tillsättningen av politiska sekreterare bygger på en politisk överenskommelse. Överklagan bör avslås.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag och översänder yttrandet till förvaltningsrätten.

  Trafiklösning för Korsvägen med begränsad biltrafik, dnr 0525/15

  Korsvägen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och ska få en trafiklösning med begränsad biltrafik i markplan utan vägtunnel. Det beslutet fattade trafiknämnden i februari och stadsledningskontoret går på samma linje. Trafiklösningen utgår från framtida behov för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. För att trafiklösningen ska fungera bygger den på att biltrafiken vid Korsvägen minskar jämfört med idag.

  Det ska ske genom att en del av biltrafiken leds om till andra gator i Göteborg. Trafikkontoret har fått i uppdrag att utreda och lösa framkomligheten för den biltrafik som i framtiden inte kan rymmas i Korsvägen.

  Trafikkontoret har studerat en trafiklösning vid Korsvägen, med en biltunnel under markplan. En sådan biltunnel skulle dock riskera att leda till en ökad biltrafik, tvärtemot stadens avsikter. En tunnel skulle också innebära väsentligt högre kostnader. Därför förordas inte detta.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Två yttranden: ett från M, KD, FP och ett från SD.

  Göteborgs Stads arbete med Sverigeförhandlingen, dnr 1018/15

  Sverigeförhandlingen är ett regeringsuppdrag som handlar om att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Bland annat är målet att bygga 100 000 nya bostäder. Uppdraget handlar också om att undersöka hur en snabb utbyggnad av nya stambanor för höghastighetsjärnväg skulle kunna ske, bland annat genom att ta fram principer för finansiering och utbyggnadsstrategier.

  Göteborgs Stad ska delta i arbetet och stadsledningskontoret har lagt fram ett förslag som handlar om hur arbetet ska gå till. Till grund för Göteborgs Stads arbete med Sverigeförhandlingen ligger Göteborgs översiktsplan samt strategidokumenten -  strategi för utbyggnadsplanering, trafik och grönstrategi samt vision för Älvstaden. Arbetet ska ske i samarbete med närliggande kommuner och även i dialog med Malmö Stad och Stockholm Stad.

  Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

  Yttrande: M, KD, FP och S

  Övriga ärenden

  Förstudie - ombyggnad av kvarteret Högvakten – aktivitetsbaserade arbetsplatser, dnr 0507/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag
  Två yttranden: ett från FP, M, KD och ett från SD.

  Val av ersättare i Göteborgs Stad råd för funktionshinder

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Fusion av dotterbolaget Idrotts- och kulturcentrum Scandinavium till moderbolaget Higab AB, dnr 0406/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från social resursnämnd att utreda huvudmannaskapet för tillsynen av tobaks- och folkölsförsäljningen, dnr 0667/14

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Hemställan från Räddningstjänsten Storgöteborg om delegering av beslutanderätt gällande eldningsförbud, dnr 0933/15

  Yttrande: SD
  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015, dnr 0945/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Tillsyn enligt lag och förordning om sprängämnesprekursorer, dnr 1443/14

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Årsrapport 2014 för Keillers park, dnr 0556/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Översyn av grunderna för kommunalt bostadstillägg för handikappade i Göteborg (KBH) , dnr 0974/14

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Bemyndigande till fastighetsnämnden att sälja fastigheterna Stussbäcken 1:7-9 samt 1:19 i Alingsås kommun respektive Orrevik 1:15 i Uddevalla kommun mm, dnr 2181/11

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Gatukostnadsutredning med slutligt förslag till uttag av gatukostnader vid genomförande av detaljplaner för bostäder i Södra Lindås i Askim.

  Yrkande från M, gällande 3:e att-satsen  - att Göteborgs Stad inte inleder några nya gatukostnadsutredningar i avvaktan på ny lagstiftning

  Beslut att avslå yrkande från M.
  Votering: 7-6
  Yttrande: KD, FP

  Samrådsdirektiv för finskt förvaltningsområde, dnr 0907/12

  Ärendet återtas av stadsledningskontoret

  Fastighetsnämndens lägesrapport - Äldres boende, dnr 0533/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: FP, M, KD

  Samrådsunderlag avseende verksamhetsinriktning och budget för GR år 2016, dnr 0988/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Halvtidsutvärdering av vitbok för transportpolitik 2011-2020, dnr 0949/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Tilläggsavtal gällande gemensam projektorganisation Götalandsbanan, dnr 0550/14

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.

  Motion av Theo Papaioannou (Vägv) m fl om att följa folkomröstningen, ta bort trängselskatten och omförhandla det Västsvenska paketet, H 19/15, dnr 0559/15

  Motionen avstyrks i enlighet med stadsledningskontorets förslag. Motionen går vidare till kommunfullmäktige.
  Yttrande: SD

  Remiss från Skolinspektionen för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Lilla Vetenskapsskolan i Göteborgs kommun, Vänskapsskolan AB (31-2015:805), dnr 0890/15

  Beslut enligt stadsledningskontorets förslag.
  Yttrande: KD, FP, M

  Bordlagda ärenden

  Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, dnr 0896/13 (27 maj)

  Reviderad plan mot våld i nära relation, dnr 0952/15 (27 maj)

  Ökade möjligheter att erbjuda kooperativ hyresrätt inom stadens bostadsförvaltande enheter,d nr 0831/15 (27 maj)

  Uppdrag att utreda förutsättningarna för att bedriva verksamheten i Göteborgs Stads Upphandlings AB i nämndform, dnr 0963/14 (27 maj)

  Undertecknande av Green Digital Charter, dnr 0757/14 (10 juni)

  Yrkande från S, MP och V angående Åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö inom socialtjänsten (27 maj)

  Remiss från Finansdepartementet - Remiss Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:/) Fi2015/781, dnr 0810/15 (27 maj)

  En del beslut går vidare till kommunfullmäktige

  En del av kommunstyrelsens beslut går vidare till kommunfullmäktige för att avgöras där. Kommunfullmäktige sammanträder en gång per  månad och mötena är öppna för allmänheten. Sammanträdena direktsänds via Göteborgs Stads webb-TV och via Göteborgs närradio.

  Här hittar du mer information om kommunfullmäktige