Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag.

Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll. Datum för mötena hittar du här nedan.

Första halvåret 2021

Torsdag 28 januari
Torsdag 25 februari
Torsdag 11 mars, extrainsatt möte
Torsdag 25 mars
Torsdag 22 april
Torsdag 20 maj
Torsdag 10  juni

Andra halvåret 2021

Torsdag 26 augusti, extrainsatt möte
Torsdag 16 september
Torsdag 30 september, extrainsatt möte
Torsdag 14 oktober
Torsdag 28 oktober, extrainsatt möte
Torsdag 11 november (budget)
Fredag 12 november (budget reservdag)
Torsdag 25 november
Torsdag 9 december

Viktig information med anledning av covid-19

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten endast tar del av kommunfullmäktiges sammanträden via webbsändning eller närradiosändning. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta.

Ta del av kommunfullmäktiges möten

Det finns flera olika sätt att följa vad som beslutas i kommunfullmäktige.

Direktsändning via webb-TV

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webb-TV när mötena pågår. Du kan också se och lyssna på redan genomförda möten.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV

Direktsändning i närradion

Sammanträdet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Besök kommunfullmäktiges möten

Sammanträdena är offentliga och hålls i Börsenhuset vid Gustaf Adolfs Torg 5. Du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna.

Eftersom antalet åhörarplatser är begränsat, är det bra om du föranmäler ditt besök. Du anmäler dig till stodochservice@stadshuset.goteborg.se, alternativt per telefon 031-368 01 30. Vi håller platserna fram till att mötet börjar. Vid förhinder avboka gärna.

Mötena börjar i regel kl 15, men tiden kan ibland ändras. Aktuell starttid för mötet finns angivet i föredragningslistan inför varje möte. Du hittar föredragningslistan i handlingar och protokoll.

Läs handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll

Anslag och tillkännagivanden

Alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad finns på Göteborgs Stads digitala anslagstavla.

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i övergripande frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens ekonomi och den kommunala skattesatsen.

Ledamöter och ersättare

Platserna fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år. Dessutom har varje parti ett antal ersättare. Sammanlagt består kommunfullmäktige av 81 ledamöter och 44 ersättare.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ärenden

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut till kommunfullmäktige. I valärenden lämnas förslag av valberedningen.

Interpellationer och frågor

Inledningsvis på varje sammanträde behandlas beslutsärenden och motioner. Varje möte avslutas med frågor och interpellationer (frågor som ställs skriftligen). Om en ledamot vill följa upp ett ärende kan hen ställa en fråga eller en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Vid en fråga är det bara den frågande och den svarande som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten.

Interpellationer och frågor ska lämnas in i förväg. Både frågor och interpellationer måste röra ett ärende som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Motioner

En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motionen till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som bereder ärende genom att höra berörda nämnder och
styrelser. Därefter går ärendet tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen lämnats in.

Beslut

Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige ett presidium (styrelse) som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Fyra personer leder kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige väljer ett presidium som leder sammanträdena. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang.

Ordförande

Anneli Rhedin (M)

Förste vice ordförande

Pär Gustafsson (L)

Andre vice ordförande

Håkan Eriksson (V)

Tredje vice ordförande

Åse-Lill Törnqvist (MP)

Övriga politiker i kommunfullmäktige

Filer och dokument