Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs av medborgarna. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till landsting och riksdag.

Kommunfullmäktiges möte 8 december kl. 13.00

1 december 2022

Du kan följa kommunfullmäktiges möte i direktsändning via webb-TV här på goteborg.se eller lyssna på mötet i direktsändning via närradion 94,9 MHz. 


Sammanträdesdagar

Kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad, med sommar- och juluppehåll. Datum för mötena hittar du här nedan.

Första halvåret 2022

Torsdag 27 januari
Torsdag 24 februari
Torsdag 24 mars
Torsdag 28 april
Torsdag 19 maj
Torsdag 9 juni
Torsdag 16 juni

Andra halvåret 2022

Torsdag 18 augusti, extrainsatt möte.
Torsdag 15 september
Torsdag 6 oktober
Torsdag 27 oktober (nyvalda kommunfullmäktige)
Torsdag 17 november (budget)
Fredag 18 november (budget reservdag)
Torsdag 24 november
Torsdag 8 december

Ta del av kommunfullmäktiges möten

Mötet äger rum i Börsenhuset, Gustaf Adolfs Torg 5. Mötet direktsänds via webbsändning eller i närradion. Du kan också besöka mötet.

Mötena börjar i regel kl 16, men tiden kan ibland ändras. Aktuell starttid för mötet finns angivet i föredragningslistan inför varje möte. Du hittar föredragningslistan i handlingar och protokoll.

Direktsändning via webb-TV

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden i direktsändning via webb-TV när mötena pågår. Du kan också se och lyssna på redan genomförda möten.

Se och lyssna på kommunfullmäktiges möten via webb-TV

Direktsändning i närradion

Sammanträdet direktsänds via Göteborgs närradio 94,9 MHz.

Besök kommunfullmäktiges möte

Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från åhörarplatserna. Mötet hålls i Börsenhuset, Gustaf Adolfs Torg 5. Eftersom antalet åhörarplatser är begränsat, är det bra om du föranmäler ditt besök. Du anmäler dig till stodochservice@stadshuset.goteborg.se alternativt per telefon 031-368 01 30. Vi håller platserna fram till att mötet börjar. Avboka gärna om du får förhinder.

Läs handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll

Anslag och tillkännagivanden

Alla anslag och tillkännagivanden från Göteborgs Stad finns på Göteborgs Stads digitala anslagstavla.

Så arbetar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg och fattar beslut i övergripande frågor och i ärenden av större vikt för kommunen. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, kommunens ekonomi och den kommunala skattesatsen.

Ledamöter och ersättare

Platserna fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år. Dessutom har varje parti ett antal ersättare. Sammanlagt består kommunfullmäktige av 81 ledamöter och 44 ersättare.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Ärenden

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut till kommunfullmäktige. I valärenden lämnas förslag av valberedningen.

Interpellationer och frågor

Inledningsvis på varje sammanträde behandlas beslutsärenden och motioner. Varje möte avslutas med frågor och interpellationer (frågor som ställs skriftligen). Om en ledamot vill följa upp ett ärende kan hen ställa en fråga eller en interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Vid fråga är det bara den som ställt frågan och den som svarar på den som får ordet. Vid en interpellation får alla ledamöter delta i debatten.

Interpellationer och frågor ska lämnas in i förväg. Både frågor och interpellationer måste röra ett ärende som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Motioner

En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. Till skillnad från en fråga eller interpellation leder motionen till ett beslut. Motionen behandlas inte direkt under sammanträdet utan överlämnas till kommunstyrelsen som bereder ärende genom att höra berörda nämnder och
styrelser. Därefter går ärendet tillbaka till fullmäktige. Beslut bör fattas senast ett år efter att motionen lämnats in.

Beslut

Mer än hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och utser ledamöter till nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige väljer också kommunalråd som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. Dessutom utser kommunfullmäktige ett presidium (styrelse) som leder och samordnar arbetet i kommunen.

Fyra personer leder kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige väljer ett presidium som leder sammanträdena. Presidiet består av kommunfullmäktiges ordförande samt förste, andre och tredje vice ordförande. Presidiet representerar också Göteborg i officiella sammanhang.

Nyvalda kommunfullmäktige valde vid sammanträde den 27 oktober 2022 ett presidium för tiden till och med den 31 december 2022. Kommunfullmäktige kommer vid sammanträde den 8 december att fatta beslut om ett presidium för tiden 1 januari 2023 till och med den 14 oktober 2026.

Ordförande: Aslan Akbas (S)
Förste vice ordförande: Anneli Rhedin (M)
Andre vice ordförande: Håkan Eriksson (V)
Tredje vice ordförande: Lisbeth Sundén Andersson (D)

Övriga politiker i kommunfullmäktige