Kommunens organisation

Göteborgs Stad är organiserad i fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och kommunala bolag. På uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar stadsledningskontoret för övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i Göteborgs Stads bolagskoncern.

Göteborgs stad håller just nu på med sin största omorganisation på 30 år. Vid årsskiftet avslutas de tio stadsdelarna och social resursförvaltning och ersätts med fackförvaltningar. Projektet kallas Ny nämndorganisation 2021. Förhoppningen är att arbetet med förändringen knappt ska märkas för göteborgarna.