Om kommunens organisation

Göteborgs Stad är organiserad i fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och kommunala bolag. På uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar stadsledningskontoret för övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i Göteborgs Stads bolagskoncern.

Göteborgs Stads organisation

Schematisk bild över Göteborgs Stads organisation

Översikt över Göteborgs Stads organisation. Mer detaljerad information finns i filen nedan.

Göteborgs Stads organisation inklusive nämnder och bolag

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborg. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som  ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i Göteborgs Stad.

Fackförvaltningar 

Fackförvaltningarna ansvarar för olika verksamheter som gäller hela staden, till exempel skola, stadsbyggnad, trafik och gator, miljö samt kultur.

Fackförvaltningar i Göteborgs Stad

Stadsdelsförvaltningar 

Göteborgs Stad är indelat i tio stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den kommunala servicen för dem som bor i stadsdelen, till exempel äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Kartor över stadsdelsområdena samt statistik över befolkning med mera

Här kan du läsa mer om stadsdelsförvaltningarna i Göteborgs Stad

Göteborgs Stad äger flera bolag

Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda bolag. Dessa bolag har verksamheter inom allt från lägenheter till kulturupplevelser. Göteborgs Stadshus AB är Göteborgs Stads koncernbolag och därmed ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Stadsrevisionen granskar

Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

Valnämnden organiserar och genomför val

Valnämnden ansvarar för att lokalt organisera och genomföra val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och att genomföra eventuella extraval och folkomröstningar.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kunnan organisaatio/Kommunens organisation