Om kommunens organisation

Göteborgs Stad är organiserad i fackförvaltningar och kommunala bolag. På uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar stadsledningskontoret för övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i Göteborgs Stads bolagskoncern.

Göteborgs Stads organisation

Översikt över Göteborgs Stads organisation. Mer detaljerad information finns i filen nedan.

Göteborgs Stads organisation inklusive nämnder och bolag

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige fattar de högsta besluten i Göteborg. Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som  ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges förvaltning, som på uppdrag av kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp verksamheterna i Göteborgs Stad.

Förvaltningar 

Förvaltningarna ansvarar för olika verksamheter som gäller hela staden, till exempel utbildning, omsorg, stadsbyggnad, trafik och gator med mera.

Förvaltningar i Göteborgs Stad

Bolag

Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal hel- eller delägda bolag. Dessa bolag har verksamheter inom allt från lägenheter till kulturupplevelser. Göteborgs Stadshus AB är Göteborgs Stads koncernbolag och därmed ägare till samtliga Göteborgs Stads bolag.

Bolag i Göteborgs Stad

Stadsrevisionen

Stadsrevisionen granskar och utvärderar kommunstyrelsen, nämnderna och de kommunala bolagsstyrelsernas verksamhet för att bland annat se till att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om genomförs effektivt och ändamålsenligt.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att lokalt organisera och genomföra val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och att genomföra eventuella extraval och folkomröstningar.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kunnan organisaatio/Kommunens organisation