Ny organisation för stadsutveckling 2023

Vid årsskiftet 2022/2023 får Göteborgs Stad en ny organisation inom stadsutvecklingsområdet. Syftet med förändringen är att uppnå en mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt en ökad effektivitet och transparens i förhållande till boende, besökare och näringsliv.

Göteborgs Stad ska fortsatt leverera den service inom stadsutvecklingsområdet som vi gör idag. Du som har kontakt med funktioner inom stadsbyggnadsförvaltningen, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen eller lokalförvaltningen idag kan fortsätta att använda samma kontaktvägar fram tills att det kommer ny information.  

Förändringen utgår från ett beslut i kommunfullmäktige 26 november 2021 om att förändra Göteborgs Stads organisation inom stadsutvecklingsområdet. Med ordet stadsutveckling menar man i detta sammanhang såväl planering och genomförande som förvaltning av staden.

Fem nämnder upphör och fyra nya träder i kraft

Vid årsskiftet 2022/2023 ska fyra nya nämnder träda i kraft och samtidigt upphör fem befintliga nämnder.

Nämnder som ska upphöra:

 • Byggnadsnämnden
 • Fastighetsnämnden
 • Trafiknämnden
 • Park- och naturnämnden
 • Lokalnämnden

Nämnder som träder i kraft i januari 2023:

Stadsbyggnadsnämnd

Nämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen av staden. Den ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark, vatten och dess bostadsförsörjning. Nämnden ska också samordna styrningen för den strategiska stadsplaneringen.

Exempel på uppdrag som ingår i nämndens ansvar:

 • översiktsplaner, inklusive fördjupningar, tematiska tillägg och planeringsstrategi
 • strategisk trafik- och grönplanering
 • detaljplaner och planprogram
 • kommunal lantmäterimyndighet
 • bygglov, tillsyn och bostadsanpassning
 • geodatahantering.

Exploateringsnämnd

Nämnden har ansvar för kommunens markägande, samlade exploateringsverksamhet med projektutvecklingsansvar samt projektägar- och genomförandeansvar för exploateringsprojekt och för större och komplexa investeringsprojekt.

Exempel på huvudsakliga ansvarsområden:

 • ha den formella ägarrollen för kommunens fasta egendom med ansvar att förvärva, tillhandahålla, sälja och upplåta mark för de ändamål, i den omfattning och på de villkor som kommunfullmäktige fastställer. 
 • bostadsanskaffning för hushåll med särskilda behov.
 • äga och genomföra exploaterings- och komplexa investeringsprojekt inklusive utbyggnad av allmän plats.

Stadsmiljönämnd

Nämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. 

Exempel på huvudsakliga ansvarsområden:

 • Anlägga, förvalta och utveckla stadens offentliga rum.
 • Vara trafiknämnd och väghållningsmyndighet inom staden.
 • Ansvara för gaturenhållning, snöröjning med mera av allmänna platser.

Stadsfastighetsnämnd

Nämnden ska tillhandahålla, förvalta och utveckla beståndet av verksamhetslokaler med tillhörande utemiljöer som behövs för stadens nämnder. 

Exempel på huvudsakliga ansvarsområden:

 • Bygga, hyra in, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter, som exempelvis skolor, förskolor och boenden med särskild service.
 • Utveckla lokaler som möter verksamheternas behov och säkerställa lokalernas värde och funktion över tid.
 • Förvalta och hyra ut de lokaler som kan användas tillfälligt tills de ska rivas eller användas till något annat i stadsutvecklingen.
 • Aktivt delta i lokalbehovsplanering och ta ansvar för stadens lokalförsörjning.

Ny organisationslogik som utgår från skeden i stadsutvecklingen

De verksamheter som idag finns inom stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen samt lokalförvaltningen kommer alla att ingå i den nya organisationen.

De nya nämnderna ska utgå från en organisationslogik med en tydligare indelning efter skeden i stadsutvecklingsprocessen, från strategisk, långsiktig planering till utveckling/byggnation och hur vi sedan förvaltar staden. Med den nya organisationslogiken följer en förändrad fördelning av verksamhetsansvar, men också en annan fördelning av mandat, roller och gränsdragningar inom stadsutvecklingens olika processer.

I år lägger vi grunden

Under 2022 finns ett genomförandeprojekt som leder och samordnar arbetet med att lägga grunden för den nya organisationen inom stadsutvecklingsområdet. Det handlar till stor del om att se till att olika ansvarsområden hamnar rätt i den nya organisationen och att system och kontaktvägar med mera fungerar över årsskiftet. Under hösten kommer förvaltningsledningar för de nya förvaltningarna att arbeta deltid med att fortsätta bygga upp strukturerna för de nya förvaltningarna. I år lägger vi grunden, utvecklingsarbetet tar verklig fart 2023 och framåt.

De nya förvaltningarna ska fortsätta att utföra det arbete som de gör för boende, besökare och näringsliv i Göteborg. Fram till dess att det kommer någon annan information gäller de kontaktvägar som du använder idag, till ansvariga personer eller olika funktioner inom befintliga förvaltningar.

Vill du fördjupa dig?

Här kan du hitta underlag som ligger till grund för omorganisationen (länkarna öppnas i ett nytt fönster):

Artikel i Vårt Göteborg om ny organisation för stadsutveckling.(26 november 2021)

Artikel i Vårt Göteborg om tillsättning av direktörer till de nya förvaltningarna. (26 januari 2022)

Beslutsunderlag om ny organisation. (Kommunfullmäktige, 25 november 2021)

Beslutsunderlag om reglementen och namn.(Kommunfullmäktige, 16 juni 2022)