Ny nämndorganisation 2021

Göteborgs stad håller just nu på med sin största omorganisation på 30 år. Vid årsskiftet försvinner de tio stadsdelarna och ersätts med fackförvaltningar. Projektet kallas Ny nämndorganisation 2021. Förhoppningen är att arbetet med förändringen knappt ska märkas för göteborgarna under 2020.

"För en mer likvärdig och effektiv välfärd". Så kan man sammanfatta syftet bakom varför staden nu organiserar om, men hur kommer den nya organisationen att se ut och vad innebär den för dig som nyttjar stadens tjänster?

Bakgrund

Sedan 1989 har Göteborgs stad haft en stadsdelsorganisation, under många år med tjugoen stadsdelar men 2011 halverades antalet till tio. Syftet med stadsdelsreformen var främst att öka det demokratiska inflytandet och ge medborgarna möjlighet till dialog med politikerna i stadsdelsnämnderna.

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med många anställda medarbetare. De utför det arbete nämnderna beslutat om.

Stadsdelarna bygger på geografi och hade fram till 2018 ansvar för bibliotek, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, hälso och sjukvård, kultur- och fritid och äldreomsorg.

2018 blev grundskolan och förskolan egna stora nämnder, vilket medförde att cirka 40 procent av verksamheten i stadsdelarna försvann. Under tiden utreddes stadsdelarnas framtid och om staden skulle gå över till ”centrala nämnder” (facknämnder) som byggde på målgrupper istället för geografi. En fråga att ta ställning till var dock hur dialog, närdemokrati och inflytande då skulle hanteras.

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att staden ska lämna stadsdelsorganisationen för att 2021 gå över till facknämnder. Även social resursnämnd som haft som uppdrag att stödja stadsdelarna med verksamheter och kompetens på det sociala området försvinner 2021.

Syfte med ny nämndorganisation

Syftet med reformen är att säkerställa att stadens invånare får ett likvärdigt mottagande oavsett bostadsgeografi. Politikerna vill också möjliggöra rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna för att kunna möta de ekonomiska utmaningar som många kommuner i Sverige står inför kommande år. Stadsdelsnämnderna var också redan kraftigt decimerade efter att grundskola och förskola lämnat organisationen och blivit egna nämnder.

Såhär berörs du som göteborgare

Under omorganisationen är ambitionen att göteborgare och de som nyttjar stadens tjänster inte ska märka något av att staden håller på att byta nämndorganisation. Omorganisationen handlar om att flytta administrativa gränser, inte fysiska verksamheter som göteborgare har behov av.

Vid årsskiftet kan det dock finnas risk för att det kan bli lite rörigt då en hel del chefer byter tjänster och många verksamheter byter organisatorisk tillhörighet. Erfarenheter från tidigare omorganisationer visar att det är viktigt att staden riggar för att det finns personal som kan svara på frågor och vara behjälpliga både internt men också för dig som har kontakt med stadens verksamheter. Denna planering pågår.

Om du till exempel har behov av äldreomsorg och socialtjänst idag så kommer du förmodligen inte märka någon skillnad i januari 2021. Skyltar och mejladresser kommer dock inte längre innehålla stadsdelsnamn och har du kontakt med högre chefer och central administration i de nya förvaltningarna får du söka dig till andra huvudkontor än idag.

Såhär ser den nya organisationen ut

Stadsdelarna och social resursförvaltning avvecklas och försvinner alltså den 1 januari 2021. Idag arbetar cirka 24 000 medarbetare i dessa elva förvaltningar. Istället skapas sex nya nämnder som tar över det mesta av verksamheten som idag finns i stadsdelarna och social resursförvaltning. De sex nya nämnderna är:

  • Nämnden för funktionsstöd

  • Socialnämnden Centrum

  • Socialnämnden Hisingen

  • Socialnämnden Nordost

  • Socialnämnden Sydväst

  • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Vissa verksamheter som idag finns i stadsdelarna och social resursförvaltning kommer också att föras över till redan befintliga facknämnder: Kulturskolan går till grundskolenämnden, tillståndsenheten till Miljö- och klimatnämnden, stora delar av måltid, lokalvård och vaktmästeri går till grundskolenämnden och förskolenämnden, medborgarkontoren går till nämnden för konsument- och medborgarservice och kulturhusen till kulturförvaltningen.

Såhär genomförs omorganisationen

Projektet som ska genomföra omorganisationen heter Ny nämndorganisation 2021. Förändringsarbetet leds av en styrgrupp med berörda direktörer där stadsdirektören är ordförande. Det finns en projektledning som rapporterar till styrgruppen och delprojektledare för olika sakområden. Stadsdelarna, social resursförvaltning och andra förvaltningar som antingen ska ta emot verksamhet eller stödjer i genomförandet har också lokala projektledare med interna organisationer som arbetar med förändringen. Utöver det kommer alla chefer och många medarbetare behöva bidra med uppgifter för att vi ska kunna packa ihop och flytta över verksamhet till de nya nämnderna.

Vad har hänt under våren?

Projektet Ny nämndorganisation 2021 började arbeta i januari 2020. Under vinter och vår har fokus främst legat på att kartlägga det som ska flyttas över organisatoriskt. Det handlar om allt från hela verksamheter till avtalsbilagor. Dessutom är direktörerna för de sex nya förvaltningarna rekryterade, beslut om placeringen av sex nya huvudkontor klara och rekryteringen av förvaltningsledningar är igång. Det pågår också en intensiv planering för att alla IT-system och interna tjänster ska fungera till årsskiftet i de nya organisationerna.

Vad kommer hända under hösten?

Inventeringarna fortsätter samtidigt som de nya direktörerna bygger upp sina nya förvaltningar. De flesta medarbetare kommer överföras ”automatiskt” till de nya förvaltningarna den 1 januari. Jobbar man till exempel i hemtjänsten eller på boenden för vård och service så kommer man den 1 januari tillhöra äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Det är främst chefer på högre nivå och stödfunktioner såsom ekonomer, HR-specialister, IT-strateger och kommunikatörer som fysiskt kommer att få byta arbetsplats.

Den här sidan kommer uppdateras allt eftersom arbetet fortskrider.

Vill du veta mer?

Kontakta Ulla-Carin Moberg, kommunikationsstrateg för Ny nämndorganisation 2021
Telefon: 031- 367 90 04
E-post: ulla-carin.moberg@socialresurs.goteborg.se

Filer och dokument