Ny nämndorganisation 2021

Vid årsskiftet 2020/2021 fick Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning ersattes med fackförvaltningar.

Bakgrund

Från 1989 och fram till 2021 hade  Göteborgs Stad en stadsdelsorganisation, under många år med 21 stadsdelsnämnder men 2011 halverades antalet till 10. 

I nämnderna satt förtroendevalda politiker utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd hade en förvaltning med många anställda medarbetare som utförde det arbete som nämnderna beslutade  om.

Stadsdelarna byggde på geografi och hade fram till 2018 ansvar för bibliotek, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, kultur- och fritid och äldreomsorg.

2018 blev grundskolan och förskolan egna stora nämnder, vilket medförde att cirka 40 procent av verksamheten i stadsdelarna försvann. Under tiden utreddes stadsdelarnas framtid och om staden skulle gå över till ”centrala nämnder” (facknämnder) som byggde på målgrupper istället för geografi. 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att staden ska lämna stadsdelsorganisationen för att 2021 gå över till facknämnder. Även social resursnämnd som haft som uppdrag att stödja stadsdelarna med verksamheter och kompetens på det sociala området avvecklades 2020. Här kan du läsa utredningar som ligger till grund för omorganisationen.

Varför en ny nämndorganisation?

"För en mer likvärdig och effektiv välfärd"  så kan man sammanfatta syftet med omorganisationen. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i kommunen man bor, ska människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.

Politikerna vill också göra det möjligt med rationaliseringar och effektiviseringar i verksamheterna för att kunna möta de ekonomiska utmaningar som många kommuner i Sverige står inför kommande år.

Hur påverkas du som göteborgare, samverkanspartner och leverantör av omorganisationen?

Omorganisationen handlade om att flytta administrativa gränser. De verksamheter som rymdes inom stadsdelarna och social resursförvaltning  ingår i den nya organisationen med facknämnder.

Du som får stöd och service 

Du som får stöd och service fortsätter att få det som vanligt efter årsskiftet. Verksamheterna finns kvar för dig och flyttar inte. De som behöver flytta i omorganisationen är ledningsgrupper, stödfunktioner och administration som får nya huvudkontor efter årsskiftet. E-postadresser till alla de medarbetare som berörs av omorganisationen ändrades redan från november men du kommer att kunna nå dem på deras gamla e-postadress fram till 30 april 2021. Medarbetarna har kvar samma telefonnummer som innan omorganisationen. 

Precis som vanligt hittar du information om stadens verksamheter här på goteborg.se och du kan också ringa stadens Kontaktcenter: 031-365 00 00.

Du som vill påverka staden

Du som vill påverka staden kommer precis som tidigare kunna vara delaktig i frågor som rör dig i din vardag. Läs  mer om detta på goteborg.se/paverka 

Myndigheter och andra samverkanspartners 

Myndigheter och andra samverkanspartners har informerats om omorganisationen och vad den innebär för samverkan.

Du som är leverantör

Om du var leverantör till någon av de tio stadsdelarna eller till socialresursförvaltning innebär omorganisationen vissa förändringar för dig. Du hittar mer information om förändringarna på sidan Fakturera Göteborgs Stad.

Hur ser den nya organisationen ut?

Vid årsskiftet avslutades de tio stadsdelarna och social resursförvaltning med cirka 23 000 medarbetare. Istället skapades sex nya förvaltningar som tog över det mesta av verksamheten som fanns i stadsdelarna och social resursförvaltning. Alla är socialförvaltningar men fyra av dem har ett regionalt ansvar. De sex nya förvaltningarna är:

Vissa verksamheter som fanns i stadsdelarna och social resursförvaltning fördes över till redan befintliga facknämnder:

 • Kulturskolan gick till grundskolenämnden
 • Tillståndsenheten till miljö- och klimatnämnden
 • Stora delar av måltid, lokalvård och vaktmästeri fördes över till grundskolenämnden och förskolenämnden
 • Medborgarkontoren gick till nämnden för konsument- och medborgarservice
 • Kulturhusen till kulturnämnden.

Vill du fördjupa dig?

Här kan du hitta utredningar och tjänsteutlåtanden som ligger till grund för omorganisationen. Här finns också reglementen för de nya nämnderna där deras uppdrag beskrivs.

Delrapportering av uppdraget att utreda
stadsdelsnämndernas framtida organisation (Dnr 0988/17, 2018-06-01)

Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation (Dnr 0988/17, 2019-06-27) 

Tid- och genomförandeplan för förändring av
stadsdelsorganisationen samt komplettering
avseende nämndstruktur (Dnr1369/19, 2019-12-17) 

Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation (Dnr 0988/17 2019-06-27)

Förslag till inrättande av fyra regionala nämnder, tidpunkt för överföring av kulturskolan till grundskolenämnden samt

Reglementen  

Reglemente för nämnden för funktionsstöd

Reglemente för socialnämnden Centrum

Reglemente för socialnämnden Hisingen

Reglemente för socialnämnden Nordost

Reglemente för socialnämnden Sydväst

Reglemente för äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
https://play.goteborg.se/ny-namndorganisation-2021-1 (liggande format)

https://play.goteborg.se/ny-namndorganisation-2021 (stående format)

Frågor och svar

 • Jag har en anhörig som får boendestöd flera gånger i veckan. Kommer hen få det på samma sätt efter årsskiftet?

  Ja, den som får stöd och service idag från någon stadsdel eller social resursförvaltning kommer att fortsätta få det som vanligt efter årsskiftet. 

 • Var kommer de nya huvudkontoren för de sex nya förvaltningarna att ligga?

  De nya huvudkontoren kommer att ha följande adresser (OBS! Inflytt sker först första kvartalet 2021. Mer information om datum kommer) 

  De sex nya förvaltningarnas huvudkontor kommer att ligga på dessa adresser.

  • Nämnden för funktionsstöd, huvudkontor: Selma Lagerlöfs torg 2
  • Socialnämnden Centrum, huvudkontor: Skånegatan 9A
  • Socialnämnden Hisingen, huvudkontor: Vågmästaregatan 1A
  • Socialnämnden Nordost, huvudkontor: Förstamajgatan 2A
  • Socialnämnden Sydväst, huvudkontor: Zirkongatan 7
  • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, huvudkontor: Zirkongatan 7

  Stadsdelskontoren kommer inte att finnas kvar  .


 • Vad händer med demokratifrågan när stadsdelsnämnderna försvinner?

  När kommunfullmäktige tog beslut om en ny nämndorganisation, lyfte de samtidigt hur viktigt det är att värna och stärka den lokala och digitala demokratin. Därför fick konsument- och medborgarservice ett antal uppdrag om lokal demokrati, delaktighet och inflytande. De uppdragen tas om hand i projektet Utökat demokratiuppdrag som sträcker sig fram till oktober 2021. 

  Ett uppdrag är att utreda en central medborgarbudget. Det är ett sätt att låta medborgarna bestämma hur en summa pengar ska användas. En annan utredning handlar om hur medborgarpaneler kan användas tillsammans med stadsbyggnadskontorets verktyg Min stad. Syftet är att få till en dialog med invånarna i viktiga frågor av olika slag.

  Projektet ska också ta fram en plan för hur Göteborgs Stad kan använda digitala verktyg i demokratiarbetet. Det ska vara enkelt för invånarna att vara delaktiga och ha inflytande. Dessutom ska projektet beskriva hur konsument- och medborgarservice ska arbeta med kartläggning och återrapportering om demokrati och inflytande. 


 • Vad händer med den lokala demokratin i och med Ny nämndorganisation 2021?

  När stadsdelsnämnderna försvinner är det viktigt att det även i fortsättningen finns platser i människors närmiljö där de kan vara med och påverka. Tanken är att det bland annat ska finnas lokala nav och digitala lösningar för att fylla det behovet framöver. Hur de lokala naven kan se ut, och vilken roll de ska spela kommer Konsument och medborgarservice att utreda närmare under en period framöver.

  Det är också betydelsefullt att det finns en närhet mellan politikerna och invånarna, även i en stad utan stadsdelsnämnder. Konsument- och medborgarservice ska möjliggöra det mötet. Men alla nämnder i staden har till uppgift att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande för de som berörs av verksamheterna. • Hur ska de råd, evenemang och andra demokratistärkande arrangemang som finns i stadsdelarna fördelas i den nya organisationen från 2021?

  Vad: Pensionärsråd                                          
  Mottagande förvaltning: Äldre samt vård- och omsorgsnämnden


  Vad: Råden nedan och trygghetsvandringar:                                       

  • Samhällsbyggnadsråd                       
  • Ungdomsråd
  • Föreningsråd
  • Folkhälsoråd
  • Trygghets/brottsförebyggande råd
  • Trygghetsvandringar

  Mottagande förvaltning: Socialnämnderna


  Vad: Funktionshinderråd
  Mottagande förvaltning: Nämnden för funktionsstöd


  Vad: Medborgarkontor
  Mottagande förvaltning: Konsument och medborgarservice  


  Vad: Angereds interreligiösa råd
  Mottagande förvaltning: Socialnämnden Nordost


  Vad: Invånarråd
  Mottagande förvaltning:

  • Invånarrådet Västra Hisingen: Socialnämnd Hisingen
  • Ö-dialogen: Konsument- och medborgarservice


  Vad: Medborgarbudget
  Mottagande förvaltning: Konsument- och medborgarservice  


  Vad: Demokratidagar och Demokratibussen
  Mottagande förvaltning: Konsument- och medborgarservice


Filer och dokument