Kommunens organisation

Om kommunens organisation

Göteborgs Stad är organiserad i fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och kommunala bolag. På uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar stadsledningskontoret för övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i Göteborgs Stads bolagskoncern.

Ny nämndorganisation 2021

Vid årsskiftet 2020/2021 får Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning ersätts med fackförvaltningar. Du som får stöd och service idag kommer att fortsätta få det som vanligt efter årsskiftet.