Program för kvalitetsutveckling

Utbildningsförvaltningens Program för kvalitetsutveckling syftar till att utveckla verksamheten med insatser som påverkar elevers lärande positivt och som ger bättre studieresultat för alla elever.

En gemensam syn

Basen i programmet består av sex gemensamma ståndpunkter eller grundläggande värderingar som utgår från vad svensk och internationell forskning säger om framgångsrika utbildningsorganisationer och framgångsrikt förändringsarbete i skolan:

  • att det finns höga, positiva förväntningar på elever och på medarbetare på alla nivåer i organisationen
  • att goda resultat nås genom samarbete och ömsesidigt stöd
  • att utbyte av erfarenheter leder till utveckling och kollektivt lärande
  • att en öppen, generös och icke fördömande kultur, med utrymme för att våga pröva nytt utan rädsla, bidrar till positiv utveckling
  • att lärandet är synligt för den som lär sig och att det finns möjlighet att styra den egna inlärningen
  • att stöd och uppmuntran finns på alla nivåer i hela organisationen

Varje ståndpunkt är kopplad till en kritisk framgångsfaktor som man ska kunna se och uppleva ute i verksamheten. Att framgångsfaktorerna är kritiska innebär att de är nödvändiga - de anger vad som krävs för att ståndpunkten ska gälla eller vad den leder till.

Från ord till handling

Programmet ska ge verktyg och arbetsformer för skolorna att använda i sitt arbete med kvalitetsutveckling. Exempel på verktyg är:
• Självvärdering på alla nivåer: hur värderar eleven sitt eget lärande och hur ser skolan på sina arbetsformer, ledning och styrning?
• Speglingsbesök: vilken positiv återkoppling och vilket erfarenhetsutbyte kan besökande enheter ge?
• Bevis för självvärdering och speglingsbesök - vi använder bevis eller tecken på att de kritiska framgångsfaktorerna finns i skolan, hos lärarna, i undervisningen och hos eleverna.  

Som länk mellan förvaltningens olika delar och nivåer finns en programgrupp som ansvarar för information, återkoppling och förslag till insatser. Vartannat år anordnar programgruppen Pedagogisk marknad - en fortbildningsdag för all pedagogisk personal där vi får ta del av kollegors erfarenheter, projekt, idéer och utvecklingsinsatser.

Att påverka i positiv riktning

Runt om i världen finns många goda exempel på vad som skapar framgång för eleverna. Det finns omfattande internationell forskning om vad det är som utmärker framgångsrika skolsystem, vad kring elevernas lärande som har mest positiv inverkan på resultaten och olika framgångsrika arbetssätt och metoder där man når positiva resultat. Här är några exempel:

Michael Fullan och Andy Hargreaves – forskare med förändringsarbete och vilka drivkrafter som då fungerar i fokus:

John Hattie - om vilka faktorer som påverkar elevers lärande mest och minst: www.education.auckland.ac.nz
 

Dylan Wiliam - om formativ bedömning / bedömning för lärande, vad det innebär och hur man gör:
www.dylanwiliam.org

McKinsey och Pearson – globala konsult- och utbildningsföretag om framgångsrika skolsystem världen över:

 

För dig som arbetar på en kommunal gymnasieskola i Göteborg finns mer information och länkar till mer material på Hjärntorget.

Vill du veta mer?

Kontakta Maija Söderström, avdelningschef för Planering och utveckling , telefon 031-367 00 16 eller Lars Hermansson, avdelningschef för Digitalisering och innovation, telefon 031-367 00 28.