Arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter i utbildningsförvaltningen

All vår verksamhet ska kännetecknas av öppenhet och respekt för allas lika värde och rättigheter. Målet är att ingen inom vår verksamhet ska utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

För att nå målet krävs kunskaper om hur vi främjar en jämlik och jämställd skola och arbetsplats, och kunskap om de lagar och styrdokument som reglerar arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter. Ett stöd i det arbetet är vår förvaltningsgemensamma likabehandlingsplan. Den synliggör och konkretiserar det arbete som hela tiden pågår - och måste pågå - på alla nivåer i organisationen. Varje skola har dessutom sin egen likabehandlingsplan. Där planerar och genomför vi åtgärder utifrån respektive skolas kartläggning och analys av nuläget.