Trafiknämndens uppdrag

Trafikkontoret leds av trafiknämnden, som består av nio ledamöter och sex ersättare, alla tillsatta av kommunfullmäktige i förhållande till resultatet vid det senaste kommunvalet.

Göteborg är navet för Skandinaviens transporter och har stor strategisk betydelse för i första hand Västsveriges, men även Sveriges, utveckling. 

Uppdrag

Trafiknämndens och trafikkontorets uppdrag är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov, förbättra trafiksäkerheten och minska trafikens miljöstörningar till en acceptabel nivå för både människor och natur. Nämnden har också till uppgift att ombesörja kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst samt att i förekommande fall samordna samhällsbetalda resor.

Uppdraget ska utföras med en helhetssyn och i nära samarbete med statliga, regionala och kommunala aktörer samt övriga intressenter. I ansvaret ingår också utbyggnad och underhåll av stadens vägar, gator, cykel- och spårvägsnät.

Sedan trafiknämnden bildades 1991 har den arbetat som en beställarnämnd, som upphandlar all verksamhet av konkurrerande privata, kommunala och statliga entreprenörer och konsulter.

Nytt uppdrag 2016: Färdtjänst

Ansvaret för färdtjänsten övertogs av trafiknämnden 2016-01-01 efter beslut i kommunfullmäktige 2015-12-03.

Helhetsansvar för trafikområdet

Trafikkontorets organisation innebär helhetsansvar för trafikområdet. Det tidigare uppdelade ansvaret inom staden hanteras inom en verksamhet, vilket är unikt i Sverige och har få likheter i världen. De år, sedan 1991, som verksamheten har bedrivits i denna form har resulterat i effektivare trafik för göteborgarna samt bättre trafiksäkerhet och miljö.

Trafiknämndens ledamöter och kontaktuppgifter

Trafiknämndens mötestider och protokoll