Organisation och ledning på trafikkontoret

Trafikkontorets verksamhet sträcker sig hela vägen från strategisk planering till praktiskt genomförande. Ungefär 420 personer är anställda på kontoret, som är indelat i tolv avdelningar.

Så organiserar vi oss


Organisationsschema för trafikkontoret.

Avdelning stadens användning

Vi ansvarar för hur staden ska fungera. Att stadslivet och mobiliteten är attraktiv här och nu samt på sikt. Genom en aktiv dialog skapar vi både nyttor och goda förutsättningar för våra kunder. 

Enhet Stadsliv

Vi bidrar till att tillsammans med olika intressenter säkerställa ett attraktivt och hållbart stadsliv för så väl boende, besökare som näringsliv. Vi gör det genom goda kundrelationer med de intressenter som tillsammans med oss utvecklar och skapar ett värde i stadens gemensamma ytor varje dag. 

Vi skapar förutsättningar, inspirerar samt utvecklar incitament och tjänster för en hållbar mobilitet i staden. Dessutom styr och stödjer vi kontorets verksamheter med kunskaper inom området mobilitet. 

Enhet stadsmiljö och mobilitet

Vi skapar attraktiva, funktionella och hållbara stadsmiljöer genom att styra och stödja kontorets verksamheter med kompetens i utformnings- och gestaltningsfrågor. Vi gör det i extern och intern samverkan. Vi skapar förutsättningar, inspirerar samt utvecklar incitament och tjänster för en hållbar mobilitet i staden. Dessutom styr och stödjer vi kontorets verksamheter med kunskaper inom området mobilitet. 

Enhet Trafikinformation

Genom styrning och ledning bidrar vi till ett mer effektivt transportsystem och ett hållbart resande med prioritet på kollektivtrafik, cykel och gång. Vi utvecklar och levererar kvalitetssäkrad trafikinformation, trafikledning och digitala mobilitetstjänster utifrån kundernas behov och i samverkan.

Enhet parkering

Vi erbjuder ett hållbart (ekologiskt, ekonomiskt och socialt) parkeringserbjudande i samverkan med Parkeringsbolaget. Vi ansvar för stadens parkeringserbjudande både på kort och lång sikt. Vi gör det i samverkan för att uppnå en god mobilitet och attraktiva stadsmiljöer.

Enhet trafikplanering

I den befintliga staden ökar vi effektiviteten, framkomligheten och trafiksäkerheten i trafiksystemet utifrån identifierade brister och behov. Vi gör det i nära relation med våra kunder.

Enhet trafikhantering

Vi möjliggör byggen, aktiviteter och evenemang i staden och säkerställer en god attraktivitet, framkomlighet och tillgänglighet. Vi gör det i dialog och samverkan med så väl stadens olika kunder och intressenter som internt.

Avdelning stadens anläggningar

Vi förvaltar stadens offentliga rum och anläggningar med en god hushållning av tillgängliga resurser. Vi gör det utifrån att kunden ska uppleva att det är attraktivt att färdas, vistas och verka i staden.

Enhet gata spår

Varje dag ska våra kunder uppleva staden som ren, trygg och framkomlig utifrån de utfästelser som vi gjort. Vi planerar och utvecklar vårt uppdrag i balans mellan definierade kundbehov och tillgängliga medel.

Enhet byggnadsverk och belysning

Vi utvecklar och förvaltar stadens befintliga och framtida byggnadsverk. Vi gör det utifrån en god ekonomiska hushållning över anläggningens hela livstid. 

Enhet teknisk förvaltning

Vi lägger grunden för en god förvaltning genom tydliga krav, god dokumentation och bevakning av pågående projekt i staden. Vi gör det i god samverkan med berörda parter internt och externt.

Avdelning samhälle

Vi planerar och analyserar dagens och framtidens Göteborg utifrån trafikkontorets uppdrag i ett hela-staden-perspektiv. Genom att styra och stödja säkerställer vi strategiska miljöfrågor och verksamhetens behov inom miljöområdet.

Enhet samhällsplanering

Vi ansvarar för planeringsarbetet i tidiga skeden i Göteborgs stadsutveckling. Vi gör det i samverkan så väl internt i staden som med externa samarbetsparter, intressenter och med kunden.

Enheterna detaljplaner 1 och 2

Vi bidrar i bygglov- och detaljplanearbete samt säkerställer genomförandefrågor, mobilitet och utformning av goda stadsrum. Vi gör det i nära samverkan med övriga planerande förvaltningar och bolag i staden samt externa parter.

Enhet planering

Med fokus på det samlade värdet av vår verksamhets samtliga leveranser driver och utvecklar vi åtgärds- och verksamhetsplaneringsprocesserna. Vi gör det med god helhetssyn och framförhållning i dialog så väl internt som externt.

Enhet analys

Vi ansvarar för kontorets samlade kunskap om omvärldsfaktorer samt effekter av kontorets egen verksamhet. Vi säkerställer kontorets analytiska förmåga genom god kompetens och verktyg till stöd för verksamheten.

Enhet miljö

Vi driver det miljöstrategiska arbetet på kontoret samt styr och stödjer verksamheten inom miljö- och klimatområdet. 

Avdelning investering

Vi ansvarar för genomförande av så väl trafiknämndens egna investeringar som utbyggnad av allmänplats i stadens exploateringar. Vi tar en aktiv roll i  samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med marknadens aktörer. Vi genomför arbetet med sikte på värdet av den slutgiltiga leveransen och möjlighet till en god förvaltning. Vi stödjer övriga verksamheter med kompetens i genomförandet

Enhet trafiknämndens investeringar 1 och 2

Vi ansvarar för trafiknämndens investeringsuppdrag. Vi gör det med hänsyn till omgivningen och i god dialog med kunder och intressenter.  Vi gör det i samverkan med våra syster-förvaltningar.

Enhet exploatering

Enheten ansvarar för utbyggnad av allmänplats i stadens exploateringar. Vi gör det med hänsyn till omgivningen och i god dialog med kunder och intressenter.  Vi gör det i samverkan med våra syster-förvaltningar.

Avdelning Stora projekt

Vi ansvarar för planering och genomförande av utpekade stora projekt/ program. Vi tar en aktiv roll i  samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med marknadens aktörer. Vi genomför arbetet med sikte på värdet av den slutgiltiga leveransen och möjlighet till en god förvaltning. Vi stödjer övriga verksamheter med kompetens i genomförandet

Avdelning Serviceresor

Avdelningen ansvarar för serviceresor i staden med uppdrag att erbjuda samhällsbetalda persontransporter, som exempelvis färdtjänst, för dig som har svårt att resa på egen hand. Precis som i den övriga kollektivtrafiken reser du med serviceresor tillsammans med andra, men i personbil, rullstolsbil, rullstolsbuss eller flexlinjebuss.

Serviceresor var tidigare en egen förvaltning inom Göteborgs Stad (Färdtjänstförvaltningen) men införlivades i trafikkontoret 17 03 01.

Enhet Avtal och uppföljning Serviceresor

Vi ansvarar för att det finns kvalitetssäkrade trafikavtal, som berörda enheter inom serviceresor kan avropa, som ska ge våra resenärer en trygg säker resa i utlovad tid.

Enhet Beställningscentral Serviceresor 1 och 2

Beställningscentralens verksamhet bidrar till att göteborgarna kan leva ett fritt och rikt liv. Vi guidar resenärerna i olika sätt att resa för att våra de aktivt ska kunna delta i samhället på samma villkor som övriga göteborgare, besökare och näringsliv.

Enhet Färdtjänsttillstånd Serviceresor

Vårt mål är den goda resan till ett friare liv. Vi finns för att ge göteborgare med funktionsnedsättning möjlighet att kunna resa och leva ett aktivt liv av god kvalitet. Vi utreder rätten till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt lagstiftning och Göteborgs Stads riktlinjer.

Enhet Kundservice Serviceresor

Vi återupprättar förtroendet för organisationen och skapar värde hos resenärer och allmänhet genom att lyssna och informera. Genom att aktivt utreda synpunkter kvalitetssäkrar vi den framtida verksamheten.

Enhet Trafikledning Serviceresor

Vi skapar förutsättningar och underlättar i vardagen för våra resenärer att ta sig fram i hela vårt färdtjänstområde. Det innebär att vi arbetar på ett förebyggande sätt och säkerställer så långt det är möjligt att resenärerna får sitt fordon på utlovad tid.

Enhet Trafikplanering och logistik Serviceresor

Vi skapar effektiv trafikplanering genom att vi planerar och bokar specialresor, ansvarar för att rätt trafik, res-och kunddata finns i systemet, uppdaterar och utveckla verksamhetens trafikplaneringssystem utifrån befintligt resmönster med aktuell trafiksituation samt ser till att resan utförs på ett säkert sätt i enlighet med gällande avtal och regler.

Med effektiv trafikplanering menar vi att kunden får sin resa i rätt tid, till rätt plats och genom samplanering uppnår vi högt resursutnyttjande av våra fordon.

Ekonomi

Ekonomiavdelningen är trafikkontorets samlade ekonomifunktion. Ekonomiavdelningen förvaltar och utvecklar budgetprocessen samt den ekonomiska uppföljningsprocessen.

Avdelningen förvaltar och utvecklar ekonomimodell,  ekonomisystem , ekonomiska styrinstrument och finansieringsformer, redovisning och fakturahantering. Ekonomi ansvarar för det samlade ekonomistödet till kontorets organisationsdelar och verksamheter.

HR

HR (Human Resources) ansvarar för trafikkontorets arbete som attraktiv arbetsgivare, med kompetensförsörjning, rekrytering, medarbetar- och ledarskapsutveckling, arbetsmiljö, HR-stöd, rehabilitering och lönefrågor.

Kommunikation och dialog

Avdelningen samlar kontorets kommunikations- och dialogresurser. Den ansvarar för kommunikations- och kanalstrategi, varumärke, media, dialogmetoder och dialogstöd, redaktion och produktion. Avdelningen står för kontorets samlade projekt- och verksamhetsstöd samt för kontakterna med Kontaktcenter.

Avdelningen ansvarar för kontorets professionella svars- och diariehantering.

Verksamhetsstyrning

Samordnar kontorets styrning, nämndadministration och ledningsstöd. Avdelningen driver och samordnar verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, intern styrning och kontroll samt IT-strategi. Avdelningen ansvarar för risk, säkerhet och försäkringsfrågor. Verksamhetsstyrning samlar kontorets resurser för projektstöd och projektadministration.

Avdelningen består av enheterna Ledning och styrning samt Nämnd- och ärendehantering.

Trafikkontorets ledningsgrupp:

Trafikdirektör: Kristina Lindfors

Biträdande trafikdirektör: Jan Rinman

Förvaltningscontroller: Lisa Sundell

Avdelningschefer:

Ekonomi: Tf Jan Rinman

HR: Christina Malmberg

Investering: Camilla Wallin

Kommunikation och dialog: Susanna Lauritzen

Samhälle: Jenny Adler

Serviceresor: Tf Patricia Anselmo

Stadens anläggningar: Mikael Hagberg

Stadens användning: Kerstin Elias

Stora Projekt: Christer Niland

Verksamhetsstyrning: Tf Maria Hagberg

Så behandlar vi dina personuppgifter

Trafikkontoret är en del av Göteborgs Stad. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Dataskyddsombud

Intraservice,  dso@intraservice.goteborg.se
Telefon  031-368 65 60

Göteborgs Stad
Intraservice, Ekonomi/ledning/styrning
403 31 GÖTEBORG