Stadsmiljönämndens uppdrag

Stadsmiljönämnden har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet och ska arbeta för att skapa tillgängliga attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden.

Stadsmiljönämnden beslutar om budget, policyer, mål och inriktning för stadsmiljöförvaltningens verksamhet.

De anställda på förvaltningen verkställer nämndens beslut och utför arbetsuppgifterna.

Göteborgs Stads stadsmiljönämnd består av 11 ledamöter och 6 ersättare.

Exempel på uppdrag och ansvar:

  • utveckla, förvalta och anlägga stadens offentliga rum/befintlig stad
  • besluta om kommunala naturvårdsreservat, naturminnen, biotopskydds-områden
  • vara trafiknämnd och väghållningsmyndighet inom staden
  • kommunens färdtjänst och riksfärdtjänst
  • ansvara för gaturenhållning, snöröjning med mera av allmänna platser.