Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och stadsmiljönämndens färdtjänstutskott.

Samrådet ska bidra till att förbättra kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och leda till ökad delaktighet och inflytande. Rådet informeras om nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning och synpunkter kan lämnas innan nämnden fattar beslut.

Rådets uppgifter

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor har som uppgift att utifrån nämndens uppdrag;

  • bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning
  • vara nämndens forum för samråd i planeringsprocesser som berör målgruppen
  • vara remissinstans för nämnden i frågor som rör målgruppen
  • till nämnden föreslå förändringar/förbättringsåtgärder
  • årligen avlämna rapport till nämnden med redovisning och utvärdering av rådets arbete.

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person.

Sekreterare och kontaktperson

Nämndsekreterare Sara Olsson
E-post: sara.olsson@stadsmiljo.goteborg.se