Stadsledningskontorets verksamhet

Stadsledningskontorets roll är att stödja kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter och ekonomi samt kommunens strategiska planering och utveckling. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget, verksamhetsplaner och övriga styrande dokument.

Stadsledningskontorets uppdrag

Stadsledningskontoret ansvarar för fyra huvudområden.
 • Ledning och samordning av Göteborgs Stads strategiska planerings- och uppföljningsprocess inklusive utförandet av uppsiktsplikt och ansvar för stadens styrmodell och ägarstyrning av bolag.
 • Ärendeprocessen med beredning av beslutsunderlag samt utförande av särskilda uppdrag.
 • Ledning och samordning av gemensamma verksamhetsfrågor och utvecklingsområden inom Göteborgs Stad.
 • Samordningen av det personalpolitiska uppdraget.

Stadsledningskontoret arbetar inom åtta verksamhetsområden.

 • Ärende och utredning
 • Planering, uppföljning, analys och ekonomi
 • Utveckling av stadens verksamheter
 • Samhälle och omvärld
 • HR
 • Kommunikation
 • Juridik
 • Kontorsledning

Övriga verksamheter som ligger under stadsledningskontoret.

Borgerlig vigsel, administration

Brottsförebyggande verksamhet

Internationellt samarbete

Kvalitetsutveckling

Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Statistik Göteborg

Stiftelser

Säkerhet och beredskap

Vårt Göteborg, nättidning