Stadsfastighetsnämndens uppdrag

Stadsfastighetsnämnden ansvarar för att förvalta, bygga och utveckla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler som Göteborgs Stads verksamheter behöver.

Vi deltar aktivt i den strategiska stadsplaneringen och är med och planerar och prioriterar hur Göteborgs Stad ska utvecklas över tid. Detta gör vi tillsammans med de tre andra stadsutvecklingsförvaltningarna. Vi arbetar för att staden ska bli tryggare, och för en förbättrad folkhälsa, vi bidrar med kompetens och erfarenhet i samhällsplaneringen och samarbetar med civilsamhället.

Vi är med och planerar för vilka lokaler som behövs och är ansvariga för att bygga nytt, bygga om och anpassa lokaler som redan finns om det är möjligt. Vi kan också hyra in lokaler som ägs av någon annan. Utgångspunkten är att lokalerna ska fungera för den verksamhet som ska vara i dem, de ska vara ekonomiskt hållbara och vara värdefulla för staden under lång tid. 

Stadsfastighetsnämnden beslutar om budget, policyer, mål och inriktning för stadsfastighetsförvaltningens verksamhet. Förvaltningen chefer och medarbetare verkställer nämndens beslut och utför arbetsuppgifterna.