Stadsfastighetsförvaltningens fastigheter

Vi ansvarar för att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, boenden med särskild service, och andra lokaler som behövs inom Göteborgs Stad. Vi är ungefär 650 medarbetare och en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler och deras utemiljöer.

Vi förvaltar och utvecklar Göteborgs Stads lokaler

Göteborgs Stads verksamheter har olika behov som också förändras över tid. Vi utvecklar lokalerna så att verksamheterna kan genomföra sina uppdrag, och vi ser samtidigt till att lokalerna behåller sitt värde och kan användas under lång tid. Vi ser också över och minskar energiförbrukningen i fastigheterna genom bland annat nya tekniska lösningar, som leder till ett bättre och jämnare inomhusklimat och därmed nöjdare hyresgäster.

Vi tar hand om de lokaler som för tillfället inte används av någon av stadens verksamheter. Om det går, hyr vi ut dem tills de ska rivas eller användas till något annat.

Vi förvaltar totalt omkring 1 900 fastigheter med en sammanlagd yta om 2,2 miljoner kvadratmeter. 

Vi tänker hållbart i allt vi gör, för att kunna uppnå målen i Agenda 2030. En hållbar utveckling uppfyller dagens behov ur sociala, miljömässiga och ekonomiska perspektiv med hänsyn till kommande generationer.

Våra fastigheter

En stor del av vårt fastighetsbestånd består av skolor och förskolor, men vi ansvarar också för olika typer av boenden och andra anläggningar och lokaler för kommersiell verksamhet. Till övriga anläggningar räknas bland annat kontor, fritidsgårdar, parkstugor och kulturhus, som till exempel Dalheimers Hus, Frölunda Kulturhus och Lillhagsparken. Vi förvaltar även alternativboenden som boendeverksamheten vid Göteborgs Stad har verksamhetsansvar för. 

Vård- och omsorgsboenden för äldre och boenden med särskild service kräver fastighetsservice dygnet runt, medan övriga fastigheter används dagtid under vardagar. Ett femtiotal skolor används för övernattningsverksamhet under helger och lov.

Information om boenden för äldre

Information om boenden för personer med funktionsnedsättning

Vi bygger om, bygger nytt och investerar

När staden växer och förändras, så ändras också behoven av skolor, förskolor, boenden och andra lokaler. Vi är med och planerar för vilka lokaler som behövs och är ansvariga för att bygga nytt, bygga om och anpassa lokaler som redan finns om det är möjligt. Vi kan också hyra in lokaler som ägs av någon annan. Utgångspunkten är att lokalerna ska fungera för den verksamhet som ska vara i dem, de ska vara ekonomiskt hållbara och vara värdefulla för staden under lång tid.

I de lokaler som vi äger är vi hyresvärdar, och är ansvariga för att sätta hyran.

Lågenergi och fossilfritt byggande

Vi har som mål att bygga så fossilfritt som möjligt och bygger lågenergibyggnader när vi bygger nytt. I stadsfastighetsförvaltningens innovationsprogram Hoppet ingår ett 30-tal olika projekt där innovationer och återbruk ska minska klimatpåverkan vid byggprojekt. Det första projektet Sveriges första fossilfria förskola har prisats flerfaldigt. Vi deltar också i flera projekt med byggbranschen för att öka återvinning i byggprocessen.

Som en av Sveriges största byggherrar ställer vi även specifika funktions- och kvalitetskrav i våra Tekniska krav och anvisningar (TKA). Kraven ska vi, våra konsulter och entreprenörer följa genom alla delar av byggprocessen.

Byggprojekt i Göteborg

På Stadsutveckling Göteborg kan du läsa om vilka nya förskolor och grundskolor som vi planerar eller bygger just nu.

Enprocentsregeln för konst i offentlig miljö

I större om- eller nybyggnadsprojekt, avsätts en procent av byggkostnaderna till utsmyckning utom- eller inomhus. Regeln gäller även offentliga utomhusmiljöer som torg och parker.  Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna uppleva konst i Göteborgs offentliga rum. Yrkesverksamma konstnärer kan hålla utkik efter uppdrag som annonseras i TendSign.

Vi håller stadens fastigheter i gott skick

I våra lokaler vistas fler än 150 000 göteborgare varje dag. Vi underhåller lokalerna genom att se till dem och reparera eller uppdatera sådant som är slitet eller trasigt. Vi ser till att olika system i byggnaderna, som till exempel ventilationssystem, fungerar så bra som möjligt och hålls i gott skick. Det bidrar till lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat och att fastighetens värde bevaras. Vi ser till att lokalerna lever upp till myndigheternas krav och anpassar dem efter verksamheternas behov. Vi ansvarar också för underhåll och drift av utemiljöer som förskolegårdar och skolgårdar.

Underhållsarbete planeras i förväg och utförs av stadsfastighetsförvaltningens medarbetare eller av entreprenörer. Vi försöker planera arbetet så att det stör hyresgästens verksamhet så lite som möjligt. Vi kommunicerar alltid med hyresgästen om vilket underhåll som planeras.

Den dagliga fastighetsförvaltningen innebär dels markskötsel i form av gräsklippning, snöskottning och halkbekämpning, dels att vi regelbundet förebygger och åtgärdar mindre fel i fastigheterna. Arbetet utförs av både egen personal och entreprenörer.

Tillsammans med representanter från våra hyresgäster har vi kommit överens om en ansvarsfördelning för fastighetsförvaltningen. Denna ansvarsfördelning reglerar såväl underhåll som drift. En aktuell version av ansvarsfördelningen finns i den så kallade krysslistan.

Lokaler som funkar

I Göteborgs Stads ramprogram för lokaler finns regler, råd, verktyg och mallar som ska vara ett stöd när stadens förvaltningar med ansvar för förskola och utbildning, vård- och omsorgsboenden eller boenden för personer med olika funktionsvariationer, planerar nya lokaler. 

Säkerhet i våra lokaler och boenden

Skadeförebyggande arbete

Vi arbetar förebyggande tillsammans med Försäkrings AB Göta Lejon och andra intressenter för att minska skadegörelse och klotter. Syftet är att öka säkerheten för våra hyresgäster och deras verksamhet samt minska skaderiskerna för egen personal och egendom. Exempel på förebyggande åtgärder är installation av brand- och inbrottslarm och förstärkt belysning utomhus. 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) inventerar och dokumenterar vi brandskyddet i de egna fastigheterna. Den som bedriver verksamhet i våra lokaler har också ett ansvar för att förebygga skador på fastigheterna och vidta åtgärder vid inbrott och skadegörelse med mera.

Kameraövervakning

Grundskoleförvaltningen har valt att installera kameraövervakning på utsatta skolor. Kameraövervakning på skolgårdar kräver i många fall tillstånd av länsstyrelsen. Stadsfastighetsförvaltningen ansvarar för drift och underhåll av kameraövervakningen samt de kostnader som är förenade med detta.

Övernattningsskolor

Göteborg är den stad i Europa som har flest och störst idrottscuper för ungdomar. Göteborg har 230 000 övernattningar per år i de 50 skolor som är utvalda som övernattningsskolor och som används vid Gothia Cup och andra arrangemang. Vi är ansvariga för att se till det finns tillräckligt många lokaler för övernattning vid idrottscuper och ungdomsevenemang, och att de håller en tillräckligt hög säkerhet för detta. För de skolor som används för övernattning gäller sedan 2005 samma brandskyddsregler som vid hotellverksamhet.

Försäkring

Stadsfastighetsförvaltningen egna byggnader är försäkrade hos Försäkrings AB Göta Lejon