Västra Hisingens stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden har ett utskott. Individutskottet behandlar sociala ärenden som rör invånare.

Individutskottet

Vissa sociala ärenden som rör invånare i Västra Hisingen behandlas i stadsdelsnämndens individutskott. Utskottet sammanträder ungefär varannan vecka. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten och handlingarna är skyddade enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Utskottet består av fem av stadsdelsnämndens ledamöter. Utskottet beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten och skolan, och på funktionshinderområdet.

Eftersom besluten bygger på känslig information om enskilda är sekretessen mycket viktig. Oftast handlar det om frivillig vård med placeringar på behandlingshem eller i familjehem för barn, ungdomar eller vuxna. De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs.

I en del fall fattar utskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), när det gäller vuxna sker det enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Ledamöter i individutskottet

Rickard Eriksson (M), ordförande
Christer Gustafsson (S), vice ordförande
Eva Svensson (D)
Anita Kjessler (L)
Ingrid Bergman (MP)

Bert Olsson (M), ersättare
Patrik Helgeson (V), ersättare
Gladys Velarde (S), ersättare

Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter