Funktionshinderråd i Västra Hisingens stadsdelsförvaltning

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet, Västra Hisingens stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning.

Det här gör rådet:

Funktionshinderrådet ska bevaka levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och arbeta för ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella handikappolitiska mål. I nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning informeras rådet och synpunkter kan lämnas innan beslut fattas.

  • Yttrar sig om samhällsplanering och resurser som berör funktionshindrade som grupp i samhället
  • Tar via handikapporganisationerna emot och redovisar funktionshindrades synpunkter och erfarenheter
  • Bevakar beslut och diskussioner i Göteborgs handikappråd
  • Behandlar frågor som rör svårigheter att: röra sig, se, höra, bearbeta, tolka och/eller förmedla information och tåla vissa ämnen

Ledamöter från intresseorganisationer inom funktionshinderområdet

RBU Rörelsehindrade barn och ungdomar
Annelie Jordansson, ordinarie ledamot
e-post: annelie.jordansson@gmail.com

DHR Göteborgsavdelning
Rebecca Broberg, ordinarie ledamot
e-post: rebeccabroberg@live.se
Telefon: 0704-807039

SRF Göteborg
Catarina Ahlquist, ersättare

Astma- och Allergiföreningen Göteborg
Ingrid Lundgren, ersättare
e-post: ingrid.lundgren4@hotmail.com

Västra Hisingens stadsdelsnämnds representanter

Gladys Velarde (S)
E-post: gladys.velarde@politiker.goteborg.se

Mait Hjertkvist (M),
E-post: mait.hjertkvist@politiker.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingens representanter

Sven-Uno Espersson, områdeschef boende-personligt stöd, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Telefon: 031-366 61 59
E-post: sven-uno.espersson@vastrahisingen.goteborg.se

Carina Lindberg, administratör, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Telefon: 031-366 51 12
E-post: carina.e.lindberg@vastrahisingen.goteborg.se