Västra Göteborgs stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden i Västra Göteborg har ett utskott som följer några av våra verksamheter mer ingående. Det heter individutskottet. Här kan du läsa mer om individutskottet.

Individutskottet

Individutskottet beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten och funktionshinderområdet.

Då besluten bygger på känslig information om enskilda är sekretessen mycket viktig. Utskottet sammanträder var fjortonde dag. Oftast handlar det om frivillig vård med placeringar på behandlingshem eller i familjehem för barn, ungdomar eller vuxna. De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs.

I en del fall fattar utskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga), när det gäller vuxna sker det enligt LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall).

Utskottet sammanträder två gånger varje månad. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten och hanteringen av uppgifter och beslut omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Utskottet består av åtta politiker, varav fem är ledamöter och tre är ersättare.

Ledamöter

Henrik Sjöstrand (M), ordförande
Ingvar Andersson (MP), vice ordförande
Eshag Kia (S)
Kjell Larsson (D)
Kalle Bäck (KD)

Ersättare

Urban Junevik (V)
Cristian Delgado (S)
Henrik Ryberg (M)