Funktionshinderrådet i Västra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Funktionshinderrådet i Västra Göteborg är ett forum för samtal och ömsesidig informationsväxling mellan företrädare för intresseorganisationer inom funktionshinderområdet i stadsdelen och stadsdelsnämnden. Välkommen att kontakta rådets medlemmar om du har tankar och synpunkter kring funktionshinderfrågor.

Rådet ska:

  • Få inflytande i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar
  • Känna till samhällsplaneringen och resurser som berör denna grupp
  • Se till att synpunkter från gruppen tas med i nämndens verksamhetsplanering
  • Vara ett remissorgan i frågor som berör funktionshinderområdet
  • Vara ett forum för kunskapsspridning

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.