Verksamhetsplan och årsrapport för Östra Göteborgs stadsdelsnämnd

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen beskriver hur förvaltningen ska arbeta med kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål och uppdrag för att nå måluppfyllelse.

Östra Göteborgs verksamhetsplan 2020.

Årsrapport

Varje år ska förvaltningen redovisa stadsdelsförvaltningens ekonomiska resultat samt en uppföljning av mål och uppdrag i form av en årsrapport.

Östra Göteborgs årsrapport 2019.