Samhälle och miljö i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Tillsammans utvecklar vi Örgryte-Härlanda. För att bibehålla och utveckla en god livsmiljö i stadsdelen behövs ett samarbete mellan politiker, tjänstemän, aktörer och befolkning. Politiker och tjänstemän samverkar med andra förvaltningar i staden samt med olika aktörer i stadsdelen, såsom föreningar, fastighetsägare med flera. För oss är det centralt att även du som arbetar och/eller bor i Örgryte-Härlanda har möjlighet till inflytande över hur stadsdelen utformas.

Du som medborgare kan påverka

Det finns flera forum för dig som vill vara med och påverka utvecklingen av stadsdelen du bor och/eller har sysselsättning i. Genom medborgardialog i olika samhällsplaneringsfrågor är du välkommen att framföra ditt perspektiv. Stadsdelen samarbetar nära med råd som är förankrade i det lokala samhället, bland annat ungdomsrådet och funktionshinderrådet. Du är också välkommen att ringa eller maila om du har synpunkter och idéer.

Kontaktpersoner i frågor om samhällsplanering och medborgardialog

Lovisa Gårlin, utvecklingsledare stadsutveckling
Telefon: 031-365 60 10
E-post: lovisa.garlin@orgryteharlanda.goteborg.se

Miljö i Örgryte-Härlanda

Här hittar du länkar till närmaste återvinningsstation, miljöstation och återvinningscentral, samt annan användbar information.
Information om att leva miljövänligt i Göteborg
Information om avfall och återvinning i Göteborgs Stad
Hitta återvinningscentral
Hitta återvinningsstationer i Örgryte-Härlanda

Kontakt i miljöfrågor

E-post: orgryteharlanda@orgryteharlanda.goteborg.se

Folkhälsa i Örgryte-Härlanda

Folkhälsoarbetet i stadsdelen bygger på tanken att helheten är viktig och nyckeln till framgång är samverkan och samarbete. En styrgrupp leder och följer upp folkhälsoarbetet i stadsdelen. Styrgruppen består av politiker i stadsdelsnämnden, högre tjänstemän från förvaltningen och representanter från närhälsan/primärvården och hälso- och sjukvårdsnämnd 12.

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är en mötesplats mellan styrgruppen och stadsdelens olika organisationer, föreningar och andra aktörer. Här delar vi erfarenheter, kunskaper och information för att öka samverkan och delaktighet i folkhälsoarbetet. Utvecklingsledaren stöttar förvaltningsledningen genom att ta fram strategier för sektorernas folkhälsoarbete.

Kartläggning av folkhälsan

För att få en samlad och heltäckande bild av folkhälsosituationen i stadsdelen har en kartläggning av folkhälsan i Örgryte-Härlanda gjorts. Kartläggningen är ett dokument som kan användas som uppslagsbok då det behövs just en omfattande bild av folkhälsosituationen i stadsdelen. Läs hela kartläggningen för 2016-2018 här.

Folkhälsoplan

Folkhälsorådets styrgrupp har utarbetat en folkhälsoplan utifrån kartläggningen. Planen är därefter antagen av stadsdelsnämnden. I Folkhälsoplanen för 2016-2019 står det beskrivet hur vi i stadsdelen ska arbeta med folkhälsa. Du kan även läsa vilka områden, målgrupper och målområden som ska bli prioriterade de närmsta åren för att öka folkhälsan i stadsdelen.

Kartläggning av barn och ungas villkor och förutsättningar

En styrgrupp och arbetsgrupp har sedan 2011 utfört ett brett arbete om barns och ungas livs- och uppväxtvillkor i stadsdelen. Arbetet resulterade i en kartläggning om barn och unga i Örgryte-Härlanda stadsdel. Kartläggningen utgår från Barnkonventionen och ger kunskap om nuläget i Örgryte-Härlanda.

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplanen i Örgryte-Härlanda utgår från kartläggningen om barn och unga. I planen står beskrivet våra gemensamma samarbets- och utvecklingsområden i arbetet med att förbättra barns livs- och uppväxtvillkor i stadsdelen.

Trygg i Örgryte-Härlanda

Att öka tryggheten och minska brottsligheten i Örgryte-Härlanda är målet med stadsdelens och polisens samarbete ”Trygg i Örgryte-Härlanda”. Invånarnas upplevelse av vad som skapar otrygghet är en viktig grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Utifrån en gemensam lägesbild som baseras på bland annat trygghetsmätningar, samtal med medborgare och brottsstatistik tar polisen och stadsdelen fram en gemensam åtgärdsplan för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i stadsdelen.

Vill du prata om trygghet eller otrygghet i stadsdelen? Kontakta utvecklingsledare i folkhälsa.

Kontaktperson i frågor om folkhälsa

Isa Eklund Berglöw, utvecklingsledare folkhälsa
Telefon: 031-365 60 12
E-post: isa.berglow@orgryteharlanda.goteborg.se