Lokalt utvecklingsprogram för Örgryte-Härlanda

Foto: Amanda Östman
Bilden visar de nya breda pendelcykelstråken längs Delsjövägen i området Kärralund.

Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) är stadsdelsnämndens riktlinjer för hur stadsdelen ska utformas för att bidra till en socialt hållbar och jämlik stad. LUP:en kan också användas som ett kunskapsunderlag om stadsdelen.

Hållbar stadsutveckling i stadsdelen Örgryte-Härlanda

Programmet utgår från Örgryte-Härlandabornas levnadsförhållanden och vilka behov som finns i stadsdelen. Syftet är att ge förslag på åtgärder till de nämnder och förvaltningar i Göteborgs Stad som har huvudansvar för arbetet med stadsutveckling. Många av åtgärderna är långsiktiga och förutsätter ett samarbete mellan flera parter. 

Örgryte-Härlandas lokala utvecklingsprogram antogs av stadsdelsnämnden i november 2018 och gäller över mandatperioden 2018-2022.

Det lokala utvecklingsprogrammet har fokus på tre perspektiv: jämlikhet, kultur och, miljö samt klimat. Utifrån vart och ett av perspektiven har checklistor tagits fram baserat på stadens mål och strategier kring samma perspektiv. De tre perspektiven ligger till grund för den prioritering som gjorts bland åtgärdsförslagen. En åtgärd som har inverkan på flera perspektiv har prioriterats högre.

Jämlikhet

Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad och det finns vissa grundläggande förutsättningar för en hållbar och jämlik livsmiljö. Att ha en trygg boendemiljö, känna tillhörighet, omhändertagande och fungerande närmiljö  är några av aspekterna som är viktiga. Att ha jämlikhet i åtanke när stadsdelen utvecklas kan handla rent praktiskt om att göra stadens resurser tillgängliga för alla, att alla har tillgång till  arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga platser och grönområden till exempel. Samtidigt är det viktigt med platser för rekreation och en trygg uppväxt för barn och unga.

Kultur

Kultur kan vara den identitet och karaktär som vi tillskriver en plats. Det som gör att en plats känns inbjudande, självklart och intressant, där platsens historia binds samman med dagens användning. Större byggnader eller formationer kan fungera som landmärken och ger identitet, struktur och orientering i staden. Tillfälliga mötesplatser, så som konserter eller stadsdelsfestivaler kan för en stund förändra bilden av staden och ge upphov till nya idéer och möjligheter för hur det offentliga rummet kan användas. Spontana mötesplatser där människor samlas utan någon uttalad anledning främjar dialog, rörlighet och möten över gränser.

Miljö och klimat

Samhällsgrupper har olika livsstilar och bidrar därmed till olika stora utsläpp och miljöpåverkan, något som är viktigt att ta hänsyn till och vara medveten om. En väl planerad stad kan underlätta för alla stadsdelens invånare att resa och leva hållbart. Detta perspektiv för fram vikten av ett klimatsmart byggande i stadsdelen, med förslag på hur det kan göras.

Åtgärder för hela stadsdelen

Här kan du läsa hela lokala utvecklingsprogrammet.

Åtgärder för varje primärområde

Vill du läsa om just ditt område i det lokala utvecklingsprogrammet finns det fördjupande delar för Örgryte-Härlandas tolv primärområden. Här beskrivs respektive primärområde med dess kvaliteter, behov och utmaningar. Det presenteras också åtgärdsförslag för respektive område.