Norra Hisingens stadsdelsnämnds utskott

Individutskottet består av fem ledamöter och en ersättare vilka utses av stadsdelsnämnden. Utskottet sammanträder var fjortonde dag och beslutar i frågor som rör individärenden. Deras möten är inte offentliga och ärendena omfattas av sekretess.

Ledamöter i individutskottet:
Hasse Andreasson (MP) ordförande
Lars Nordin (L) vice ordförande
Virpi Ring (S)
Pierre Alpstranden (M)
Madlen Gunnarsson (S)

Ersättare:
Bahman Esmailnejad (S)
Catharina Perlenius (M)

Kontaktuppgifter till nämndledamöter