Norra Hisingens stadsdelsnämnds utskott

Individutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare vilka utses av stadsdelsnämnden. Utskottet sammanträder var fjortonde dag och beslutar i frågor som rör individärenden. Deras möten är inte offentliga och ärendena omfattas av sekretess.

Ledamöter i individutskottet:

Pierre Alpstranden (M) ordförande
Mikael Wallgren (V) vice ordförande
Jens Adamik (L)
Elisabeth Linde (S)
Peter Svanberg (D)

Ersättare:

Ann-Marie Merta (L)
Dragana Todorovic (S)
Helén Ohlsson (MP)

Kontaktuppgifter till nämndledamöter