Jämlikt Norra Hisingen – socialt hållbar stadsdel

Norra Hisingen ska vara en stadsdel som präglas av jämlikhet, jämställdhet och att invånarna känner framtidstro. Det är en vision som politikerna i Norra Hisingen har. Jämlikt Norra Hisingen – socialt hållbar stadsdel kallas den lokala organisering som arbetar för denna vision.

Kommunfullmäktige i Göteborg har som mål att Göteborg ska vara en jämlik stad och Norra Hisingens stadsdelsnämnd har fattat beslut om att det är prioriterat i stadsdelsförvaltningen att verka för ett jämlikt Norra Hisingen. Stadsdelsförvaltningens verksamheter, som till exempel skolor, förskolor, fritidsgårdar, bibliotek, äldreboenden och socialkontor, har ett gemensamt ansvar att samlas kring arbetet för ökad jämlikhet, jämställdhet och framtidstro i Norra Hisingen. Men vi behöver hjälp och behöver därför samarbeta mycket mer än vi gör idag med föreningar, företag och enskilda medborgare om vi ska kunna vända utvecklingen och skapa ett socialt hållbart och jämlikt samhälle.

Idag ser vi en utveckling med ökande klyftor och ökande skillnader i livsvillkor och hälsa. Göteborg är en segregerad stad. Det finns stora skillnader mellan olika människor och barn växer upp med olika förutsättningar vilket bland annat hänger samman med kön, var i staden du bor, var du är född och var dina föräldrar är födda och vad de har för utbildning.

För att vända utvecklingen och skapa en socialt hållbar och jämlik stadsdel behöver vi tänka nytt och pröva andra sätt att arbeta på. Vi behöver arbeta mer medskapande och tillsammans med dem som är berörda och dem som har kunskap och erfarenheter, både inom stadsdelsförvaltningen, med medborgarna samt med privata aktörer och föreningar. Vi behöver arbeta så att vi bygger tillit och förtroende inom förvaltningen och med medborgarna.

Vi har stora utmaningar framför oss och vet att det krävs uthållighet och tålamod. Men det är nödvändigt att vi anstränger oss tillsammans om vi ska vända utvecklingen i staden och få en jämlik och socialt hållbar stad.

I Norra Hisingen arbetar vi därför med att utveckla ett utforskande och medskapande arbetssätt. Utifrån lokal kunskap om de utmaningar vi har och som vi inte kan lösa inom en verksamhet utan behöver hjälpas åt med mångas kunskap, erfarenheter och resurser har vi ett antal temagrupper och arbeten igång för att söka nya sätt att arbeta. Det handlar till exempel om hur vi kan lindra effekter av att som barn växa upp i fattiga familjer, hur vi kan stärka arbete med unga 15-24 år för att öka delaktighet och minska kriminalitet, hur vi tillsammans med invånare och olika aktörer kan stärka trygghet och livfullhet i lokalsamhället. Vi arbetar också med internt utvecklingsarbete för att i hela organisationen stärka ett medskapande arbetssätt för ökad delaktighet, tillit och öka vår kapacitet att hantera de komplexa frågor vi behöver ta oss an för att skapa ett mer socialt hållbart och jämlikt Norra Hisingen.

Arbetet med Jämlikt Norra Hisingen bygger vidare på erfarenheter, kunskapsperspektiv och resultat från ett treårigt projekt som hette För ett socialt hållbart Norra Hisingen - med Backa i Fokus. Jämlikt Norra Hisingen länkar också samman det lokala med samarbete med andra stadsdelar på Hisingen och stadengemensamt arbete för ett Jämlikt Göteborg.

Läs om uppföljningen av Jämlikt Norra Hisingen

Jämlikt Norra Hisingen 2015-2018

Du kan läsa mer om Jämlikt Norra Hisingen i filerna:

Organisering för socialt hållbar utveckling i Norra Hisingen 2015

Jämlikt Norra Hisingen - socialt hållbar stadsdel

Jämlikt Norra Hisingen lägesgenomgång 2017

Backa i Fokus årsrapport 2014

Backa i Fokus 2014 levnadsvillkor i stadsdelen

Backa i Fokus resultat från 27 aktiviteter för hållbar utveckling