Samhälle och miljö i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen arbetar integrerat med områdena miljö, folkhälsa, samhällsplanering, trygghet, jämställdhet och mångfald för en hållbar utveckling.

De som arbetar och bor i Majorna-Linné ska ha möjlighet till inflytande över hur stadsdelen utformas. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné samverkar med andra förvaltningar och bolag för att göra stadsdelen trivsam och attraktiv för människor i alla åldrar.

Stadsutveckling

Lokalt utvecklingsprogram, LUP

Ett lokalt utvecklingsprogram är ett visionsdokument som beskriver hur stadsdelen anser att stadsutvecklingen i Majorna-Linné behöver riktas för att bidra till skapandet av en hållbar stadsdel och ett jämlikt Göteborg.

Arbetet med årets lokala utvecklingsprogram har som tidigare utgått ifrån ett brett dialogarbete med invånare i stadsdelen. Dialogarbetet har riktat in sig på att nå de grupper i samhället som sällan eller aldrig kommer till tals i stadsutvecklingsprocessen. Resultat är ett lokalt utvecklingsprogram som presenterar den framtida stadsutvecklingen tillsammans med nuläges- och behovsbeskrivningar för varje primärområde i stadsdelen. Programmet antogs av stadsdelsnämnden den 23 oktober 2019 och gäller för 2020 till 2024.

Det färdiga lokala utvecklingsprogrammet för 2020-2024 riktar sig till flera av stadens förvaltningar och bolag och är tänkt att fungera som ett konkret kunskapsunderlag över de sociala behoven och erfarenheterna i Majorna-Linné. Förhoppningen är att det lokala utvecklingsprogrammet ska kunna bidra till en bättre och mer socialt hållbar stadsutveckling i Majorna-Linné.

Trygghetsfrågor

Att uppleva trygghet i sin vardag är en förutsättning för att kunna skapa ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Trygg-i Majorna-Linné är ett långsiktigt samverkansarbete mellan polisen i Göteborg city, stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné och invånarna i stadsdelen. Målet är ökad trygghet och minskad brottslighet för de som bor, vistas och verkar i stadsdelen. 
Läs mer om Trygg, vacker stad.
Läs mer om trygghetsvandringar i Majorna-Linné
Läs mer om Trygg i Majorna-Linné

Miljö

Göteborgs Stad vill vara en föregångare när det gäller miljöarbete och stadsutveckling. För att nå stadens lokala miljömål krävs många åtgärder och stort engagemang. Arbetet för att nå en hållbar utveckling sker på bred front inom stadens verksamheter. Göteborgs Stad arbetar efter ett framtaget miljöprogram för att nå de lokala miljömålen i Göteborg. Miljömålen är antagna av kommunfullmäktige. Vi arbetar aktivt för att leva upp till målen inom miljöområdet och för en hållbar utveckling i stadsdelen. Vill du leva klimatsmartare, miljövänligare och få inspiration och stöd? Då ska du gå med i Göteborgs satsning greenhackgbg

I Majorna-Linné finns flera parker att besöka. Änggården, Slottsskogen, Skansparken, Seminarieparken och Söderlingska trädgården.

Mänskliga rättigheter och medborgardialog

Delaktighet är en förutsättning för folkhälsa och definieras enligt FN konventionen som en mänsklig rättighet. Delaktighet och inflytande i samhället är också det första av Sveriges elva nationella folkhälsopolitiska målområden.

Medborgardialog är en form av demokratiskt deltagande och kommunikation mellan medborgare, politiker och förvaltning. Genom medborgardialoger kan politiker få ett bredare underlag i beslutsfattandet vilket ger möjlighet att bättre möta medborgarnas behov. Medborgarna kan också få ökad kunskap och förståelse om kommunens verksamhet och ett ökat engagemang för olika frågor.

I stadsdelen genomförs även regelbundet dialoger inom stadsutveckling där medborgare ges tillfälle att tycka till om utformningen av stadsdelen. 

Folkhälsa

Arbetet för en god och jämlikt fördelad hälsa bland befolkningen är en del av den hållbara utvecklingens sociala dimension. Folkhälsan påverkas av befolkningens levnadsvanor och livsvillkor. Därför har Göteborgs stadsdelar prioriterat följande områden för folkhälsoarbetet:

  • Ge varje barn en god start i livet
  • Ge barn fortsatt goda förutsättningar genom skolåren
  • Den psykiska ohälsan ska minska
  • Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
  • Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet

Vi har ett tydligt politiskt mål att Göteborg ska vara en jämlik stad där skillnaderna mellan olika göteborgares livsvillkor och hälsa ska minska. Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné samverkar med bland annat hälso- och sjukvården för att uppnå en god och jämlik hälsa hos de som bor, vistas och verkar i stadsdelen.

Hälsolots är ett samarbete mellan olika organisationer i Centrum och Majorna-Linné. På Hälsolots webbplats får du tips och råd om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aktiviteter.

Jämlikt Göteborg
Föräldrastöd i Majorna-Linné
Familjecentralen Sandarna
Familjeguide för vårdnadshavare i Majorna-Linné