Majorna-Linné stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämndens utskott består av åtta av nämndens politiker – fem ledamöter och tre ersättare. Utskottet tar beslut i vissa individärenden, framför allt i ärenden där tjänstemän enligt lagstiftningen inte får fatta beslut enligt delegation.

Ärenden i utskottet

Exempel på ärenden som utskottet beslutar om är:

  • ansökan till Förvaltningsrätten om omhändertagande av barn och unga eller missbrukande vuxna
  • plats i bostad med särskild service för funktionshindrade
  • ärenden som kopplas till socialtjänstlagen såsom vård på behandlingshem eller familjehem för unga och vuxna


Utskottet yttrar sig också till andra myndigheter, till exempel Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Det sker i ärenden då en enskild person klagat på verksamheten.

Alla utskottsärenden förbereds av en tjänsteman inom stadsdelsförvaltningen som skriver ett underlag med förslag till beslut. Utskottet tar ställning till underlaget och tillstyrker eller avstyrker beslutsförslaget. Utskottet kan även fatta ett annat beslut än vad som står i förslagsunderlaget, till exempel en kortare eller en längre behandlingsperiod för en person.

Beslut

Efter att utskottet fattat beslut i ett ärende ska den enskilde informeras. Det sker genom att ett beslut skickas hem. Ibland finns även möjligheten att överklaga beslutet. I dessa fall finns information om hur överklagan går till i materialet som skickats hem.

Sammanträden

Utskottet sammanträder varannan tisdag. Ibland håller utskottet även extrainkallade möten när det finns ärenden som inte kan vänta till nästa ordinarie sammanträde. På grund av att besluten bygger på känslig information om enskilda är mötena inte offentliga och ärendena omfattas av sekretess.

Områdeschefen för bistånd och service, en sekreterare samt enhetschef eller 1:e socialsekreterare som har hand om respektive ärende närvarar vid mötet. Ibland deltar också den enskilde personen som påverkas av det beslut som ska tas. Då får personen ifråga möjlighet att ge sin syn på beslutsunderlaget och på sin situation. Detta har man rätt till enligt lag.

Utskottets ledamöter

Lena Olinder (M), ordförande
Susanne Sillberg Ligander (S), vice ordförande
Ann-Christin Nilsson (L)
Jonas Svensson (MP)
Yvonne Lundberg (D)

Ersättare

Ajsela Bruncevic (C)
Annelie Schagerström (S)
Jennifer Merelaid Hankins (V)

Kontaktuppgifter till ledamöter och ersättare