Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutar om frågor som rör individ- och familjeomsorg, kultur- och fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre.

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Varje möte inleds med en frågestund då politikerna svarar på frågor och tar emot synpunkter och förslag. Kom och lämna synpunkter, ställ frågor eller bara lyssna!

Stadsdelsnämndens utskott består av åtta av nämndens politiker – fem ledamöter och tre ersättare. Utskottet tar beslut i vissa individärenden, framför allt i ärenden där tjänstemän enligt lagstiftningen inte får fatta beslut enligt delegation.

Här kan du söka efter Majorna-Linnés stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. Budgeten anger vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året liksom hur pengarna ska fördelas.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.

Har du tankar, synpunkter eller frågor om kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Då kan du komma till frågestunden som hålls innan stadsdelsnämndens möten och prata med dina lokala politiker.