Funktionshinderrådet i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Majorna-Linnés stadsdelsnämnd.

Funktionshinderrådet ska bidra till ökad kunskap om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och leda till ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella handikappolitiska mål. I nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning informeras rådet och synpunkter kan lämnas innan beslut fattas.

Ledamöter från intresseorganisationer inom funktionshinderområdet

HSO Neuroförbundet
Leif Arne Ljungholm  Ordförande
Telefon: 031-24 65 45
E-post: leifarne.ljungholm@gmail.com

HSO Autism & Aspergerföreningen
Ann Norlin, ordinarie ledamot
Telefon: 031-14 02 38
E-post: annnolin@hotmail.com

HSO Astma- och allergiföreningen i Göteborg
Ann-Marie Ekberg, ordinarie ledamot
Telefon: 073-564 64 14
E-post: ann-mari.ekberg@hotmail.se

HSO SRF Synskadades förening
Madeleine Linder, ordinarie ledamot
Telefon: 073-392 32 29
E-post: madeleine.linder@comhem.se

HSO Hjärt- och lungsjukas förening
Mona Karlsdotter, ersättare
Telefon: 073-939 60 67
E-post: mona.karlsdotter@live.se

FUB För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Anne Leffler, ordinarie ledamot
Telefon: 031-82 18 63
E-post: leffler.anne@gmail.com

Kerstin Mårtensson, ersättare
Mobil: 070-394 15 11
E-post: martenssonkerstin@hotmail.com

DHR Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Akbar Hosseini
Telefon: 070-4710 459
E-post: akbar.hosseini@dhr.se

GDF Göteborgs Dövas Förening
Jan Herbst, ordinarie ledamot
Telefon: 073-066 69 59 (enbart SMS)
E-post: janherbst@hotmail.com

 

Majorna-Linné stadsdelsnämnds representanter

Stefan Persson (M)
E-post: stefan.persson@politiker.goteborg.se

Claes Söderling (S)
E-post: claes.soderling@politiker.goteborg.se

Daniel Ginman (D)
E-post: daniel.ginman@politiker.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningen Majorna-Linnés representanter

Kerstin Hansson, tf sektorschef individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Telefon: 031-365 96 14
E-post: kerstin.hansson@majornalinne.goteborg.se

Ingegerd Hellman Kleberg, sekreterare
E-post: ingegerd.hellman.kleberg@majornalinne.goteborg.se
Tel: 031-365 80 85