Lundby stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden Lundby har ett utskott: individutskottet. Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder. Utskottet består av några av stadsdelsnämndens ledamöter.

Individutskottet

Individutskottet behandlar frågor om privatpersoner och då besluten innehåller känslig information är sekretessen mycket viktigt. Besluten kan exempelvis handla om placering på behandlingshem av barn och ungdomar, missbrukare i behov av stöd eller boende med särskild service för personer med funktionshinder.

I en del fall fattar utskottet beslut mot den enskildes vilja – som skydd i en destruktiv livssituation. När det gäller barn och ungdom sker detta med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), när det gäller vuxna sker det enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Utskottet sammanträder var fjortonde dag. De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs. Ibland hinner man inte vänta tills nästa sammanträde utan besluten måste fattas omedelbart. I sådana ärenden har de flesta ledamöter i utskottet rätt att fatta beslut.

Ledamöter i individutskottet:

Simona Mohamsson (L), ordförande
Sara Lindalen (V), vice ordförande
Åke Björk (M)
Håkan Hallengren (S)
Johannes Olsson (MP)

Ersättare:

Kenneth Bernting (M)
Salam Kaskas (S)
Marie-Louise Bergström (D)

Sekreterare är Daniel Hellström
Telefon: 031-366 70 26
E-post: daniel.hellstrom@lundby.goteborg.se

Utskotten besvarar också frågor från tillsynsmyndigheter, till exempel socialstyrelsen. Det sker när någon vänt sig till en tillsynsmyndighet och klagat över något i vår verksamhet.

Kontaktuppgifter till ledamöterna i Lundby stadsdelsnämnd