Budget och årsrapport för Lundby stadsdelsnämnd

Våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur mycket pengar vi kan använda.

Budget 2018

Elevernas kunskapsutveckling är fortfarande en av nämndens största utmaningar och en central fråga under 2018. Därför är det viktigt att säkra en samverkan med förskola och skola när dessa nu går till nya nämnder vid halvårsskiftet.

Ett annat fokusområde är arbetet med HBTQ-frågor och att stärka ett normmedvetet förhållningssätt i verksamheterna. Nämnden betonar även vikten av att under 2018 fortsätta arbetet med att starta en familjecentral samt planeringen av Kulturhus Backaplan.

Arbetet med attraktiv arbetsgivare betonas också eftersom det är en del i att säkra förvaltningens kompetensförsörjning på kort och lång sikt.

Särskilda utmaningar under 2018

Förvaltningen förbereder för att skola och förskola går över till nya nämnder vid halvårsskiftet 2018. Den här förändringen innebär att hela organisationen behöver anpassas till nya ekonomiska ramar och behov. Höga kostnader inom sektor IFO-FH påverkar också de ekonomiska förutsättningarna.

Budget 2018

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den står bland annat hur det har gått ekonomiskt, det vill säga om förvaltningen har gått plus eller minus. Men årsrapporten beskriver även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen och hur långt vi har nått i det arbetet.

Nämndens årsrapport 2017 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för bedömning och formulering av framtida strategiska frågor inför arbetet med nämndens budget 2019. Årsrapporten utgör också underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut 2017 samt för stadsledningskontorets underlag för budget 2019.

Årsrapport 2017