Lundbys brottsförebyggande råd

För att få en trygg och säker stad krävs att alla myndigheter och organisationer arbetar gemensamt och mot samma mål.

Sedan 2004 har Lundby ett brottsförebyggande råd, BRÅ. Den övergripande målsättningen med rådet är att utveckla, inspirera och samordna ett långsiktigt och strategiskt brottsförebyggande arbete som främjar trygghet för alla som bor i eller besöker Lundby.

Rådet består av representanter från stadsdelsförvaltningens sektorer, polis, bostadsföretag, Trafikkontoret, centrumledare, Social resursförvaltning med flera.

Vad gör Lundbys brottsförebyggande råd?

  • Arbetar för ökad upplevd trygghet bland medborgarna
  • Motverkar och förebygger ungdomars kriminalitet och droganvändande
  • Minskar antalet vålds- och stöldbrott

Alla kan medverka i brottsförebyggande arbete

Den bästa vägen för att lyckas i det förebyggande arbetet är att samverka med andra. Alla kan göra mycket för att förebygga att brott begås i vårt närsamhälle och det är mer än polisens angelägenhet. Det är allas vårt ansvar.

Brottsförebyggande insatser där alla kan medverka är till exempel nattvandring, trygghetsvandringar eller grannsamverkan.

Har du frågor?

Victoria Trygg, Utvecklingsledare trygghet
Telefon: 073-666 79 64 eller e-post: Victoria.trygg@lundby.goteborg.se

Tips på hur du kan undvika inbrott

I dokumentet får du olika tips för hur du bland annat kan undvika inbrott i din bostad och din bil:

Tips på hur du kan skydda dig mot inbrott