Centrums stadsdelsnämnds utskott

I nämnden finns ett utskott, som beslutar i frågor som rör enskilda människor.

Individutskottet

Individutskottet beslutar i vissa individärenden inom socialtjänsten och funktionshinderområdet. Besluten i utskottet innehåller känslig information om människor. Det kan exempelvis handla om:

  • placering på behandlingshem av barn och ungdomar
  • missbrukare i behov av stöd
  • boende med särskild service för personer med funktionshinder

De frågor som tas upp är förberedda av en handläggare som haft kontakt med de personer som berörs. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten och hanteringen av uppgifter och beslut omfattas av offentlighets- och sekretesslagen.

Politiker i individutskottet

Kent Vahlén (L), ordförande
Azar Hedemalm (MP), vice ordförande
Aslan Akbas (S), ledamot
Britt Olsson (M), ledamot
Torkel Bergström (D), ledamot

Peter Löfgren (KD), ersättare
Emma Karlsson (V), ersättare
Jan-Åke Ryberg (S), ersättare

Kontakta politikerna i utskotten

Kontaktuppgifter till politikerna