Påverka som invånare - Centrum

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Du kan också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Pensionärsrådet är till för samråd mellan pensionärsorganisationer i Centrum, samt stadsdelsnämnden och dess förvaltning.

Funktionshinderrådets uppdrag är att se till att funktionshindrades perspektiv tas tillvara i samhället. I rådet sitter representanter från handikapporganisationer, stadsdelsnämnden Centrum och stadsdelsförvaltningen Centrum. Rådet tar upp och tycker till om frågor som rör funktionshinder. I verksamhetsplanen, verksamhetsberättelsen och protokoll kan du läsa om vilka frågor som lyfts just nu. Du är välkommen att lämna in synpunkter som rör funktionshinderfrågor till någon av våra representanter.

I stadsdelsnämnden och andra nämnder i staden fattas varje år olika beslut som påverkar dig som lever och bor här. I stadsdelen kan det till exempel handla om beslut inom verksamheterna kultur och fritid, vård och omsorg eller yttranden som inspel till andra förvaltningars uppdrag. Det finns olika sätt för dig att få ökad insyn och möjlighet att påverka de beslut som tas.