Dialog och delaktighet i Centrums stadsdelsförvaltning

I stadsdelsnämnden och andra nämnder i staden fattas varje år olika beslut som påverkar dig som lever och bor här. I stadsdelen kan det till exempel handla om beslut inom verksamheterna kultur och fritid, vård och omsorg eller yttranden som inspel till andra förvaltningars uppdrag. Det finns olika sätt för dig att få ökad insyn och möjlighet att påverka de beslut som tas.

Lyssna på stadsdelsnämndens sammanträden

Centrums stadsdelsnämnd sammanträder ungefär en gång i månaden. Sammanträdena börjar klockan 16.00.

Lämna synpunkter, frågor, beröm eller klagomål

Har du tankar om hur kommunens verksamheter och service kan bli bättre? Du kan alltid lämna synpunkter, beröm, frågor eller klagomål till stadsdelsförvaltningen och få svar inom högst fyra veckor.
Synpunkter kan du lämna på flera sätt:

  • Online via vårt webbformulär
  • Skriva ett brev till stadsdelsförvaltningen eller en specifik verksamhet/enhet
  • Ringa eller mejla berörd chef/medarbetare
  • Hämta en synpunktsblankett på någon av stadsdelens verksamheter eller i stadsdelens reception på Engelbrektsgatan 71. Här hittar du synpunktsblanketten digitalt.
  • Genom Göteborgsförslaget kan du, förutom att själv lämna förslag på idéer till politikerna, även rösta på andras förslag eller bara följa debatten.

Göteborgs principer för medborgardialog

Sedan våren 2014 gäller Göteborgs principer för medborgardialog. Det innebär att du som medborgare alltid har rätt att bli hörd inför beslut och frågor som i direkt och betydande grad rör dig. Det innebär också att staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande, särskilt för berörda och grupper som inte vanligtvis hörs. Barns och ungas möjlighet att komma till tals ska tas särskild hänsyn till och i de fall en dialog gjorts ska både resultatet av den och beslutet alltid återkopplas.

1. Perspektiv om allas lika värde, ett demokratiskt och hållbart samhälle grundar dialogen.
2. Dialog ska övervägas vid förslag som i direkt och betydande grad rör invånarna
3. När beslut är fattat om att ha dialog ska invånarna minst bli hörda
4. Staden ska anstränga sig för att erbjuda goda möjligheter till deltagande
5. Barn och ungas rätt att komma till tals ska särskilt beaktas
6. Medborgardialogens resultat ska alltid återkopplas
7. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet av dialogen påverkar beslutet

Det finns fler tillfällen att tycka till

Utöver dialoger som genomförs inför beslut eller vid förändringar av en verksamhet så genomför stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämnden också andra dialoger med jämna mellanrum med invånare i stadsdelen. Det kan till exempel handla om trygghetsvandringar som stadsdelen tillsammans med fastighetsägare, polisen och tekniska förvaltningar anordnar eller dialoger inför upprustningar av torg och lekplatser tillsammans med park- och naturförvaltningen. Dessa görs kontinuerligt och när frågan eller behovet uppstår.