Organisation och ledning i Centrums stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen har stadsdelsnämndens uppdrag att driva de verksamheter nämnden ansvarar för. Stadsdelsdirektören är den ytterst ansvarige för förvaltningen.

Förvaltningen är indelad i tre sektorer och tre stödfunktioner:

Sektorer

  • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
  • Samhälle och kultur

Stödfunktioner

  • Stödavdelning 1: HR, kansli, kommunikation, bemanning, utvecklingsledare kvalitet
  • Stödavdelning 2: Ekonomi och intern service
  • Stödavdelning 3: Fastighet, säkerhet, IT och digitalisering
  • Förvaltningscontroller

Stadsdelsdirektören och sektorcheferna leder förvaltningens arbete, ihop med förvaltningscontroller (även chef för stödavdelning 3) och cheferna för stödavdelning 1 och 2. Tillsammans bildar de förvaltningens ledning (se kontaktuppgifter längre ner på denna sida). Ledningen planerar och följer upp förvaltningens verksamhet. Det är också ledningens uppgift att ta hänsyn till befolkningens behov och perspektiv. Det gör man exempelvis vid samhällsplanering.

Organisationsschema

Förvaltningsledningen i Centrum

Stadsdelsdirektör

Babbs Edberg
Telefon: 031-365 70 01
E-post: babbs.edberg@centrum.goteborg.se


Förvaltningscontroller samt chef för stödavdelning 3 (fastighet, säkerhet, IT och digitalisering)

Zenita Källner
Telefon: 031-365 75 48
E-post: zenita.kallner@centrum.goteborg.se

Sektorchef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Ann-Louise Östman
Telefon: 031-365 70 28
E-post: ann-louise.ostman@centrum.goteborg.se

Sektorchef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, samt chef för intern service

Carin Bringestedt
Telefon: 031-365 70 10
E-post: carin.bringestedt@centrum.goteborg.se

Sektorchef Samhälle och kultur

Maria Augustsson

Telefon: 0728-56 51 39
E-post: maria.augustsson@centrum.goteborg.se

Chef stödavdelning 1 (HR, kansli, kommunikation)

Lotta Milleskog
Telefon: 031-365 70 03
E-post: lotta.milleskog@centrum.goteborg.se

Tf chef ekonomichef

Simon Cederholm
Telefon: 031-365 90 12
E-post: simon.cederholm@centrum.goteborg.se


Områdeschefer och enhetschefer

Själva driften av verksamheterna sköts av resultatenheter (områden). En resultatenhet kan bestå av ett äldreboende och en annan av ett antal arbetslag i hemtjänsten. Resultatenheten leds av en områdeschef som har ansvar för resultatenhetens verksamhet, ekonomi och personal. Stora resultatenheter är i sin tur indelade i mindre enheter. Dessa leds av en enhetschef med ansvar för enhetens verksamhet, ekonomi och personal.