Samhälle och miljö i Centrums stadsdelsförvaltning

Vid sidan av verksamheter som fritidsaktiviteter för unga, sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg arbetar stadsdelsförvaltningen också med stadsutveckling, trygghet, miljö, folkhälsa, jämställdhet och mångfald i stadsdelen.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet i Göteborgs Stad handlar om att verka för en jämlik hälsa hos befolkningen. Centrum arbetar aktivt med hälsofrämjande och förebyggande arbete i stadsdelens olika verksamheter, ofta i samarbete med andra inom Göteborgs Stad eller med externa organisationer.

Det är viktigt för stadsdelens folkhälsoarbete att förbättra människors vardagsvillkor, det vill säga de förhållanden som människor föds, växer upp, bor, arbetar och åldras i. Det ska vara enkelt att göra hälsosamma val och skillnaderna i befolkningens hälsa ska minska.

Samarbete i folkhälsoråd

Ett folkhälsoråd med representanter från stadsdelsnämnden, förvaltningen, primärvården och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd samarbetar kring fem prioriterade områden:

 • Ge varje barn en god start i livet
 • Ge barn fortsatta goda förutsättningar genom skolåren
 • Den psykiska ohälsan ska minska
 • Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen
 • Skapa förutsättningar för åldrande med livskvalitet

Familjecentrerat arbetssätt

I Centrum bedrivs, liksom i Göteborg för övrigt, ett familjecentrerat arbetssätt. Det innebär att arbetet utgår från barn och familjers behov och den kunskap vi har om behoven. Det familjecentrerade arbetssättet är ständigt pågående och byggs upp utefter de specifika behov och förutsättningar som befolkningen uppvisar i Centrum. Arbetet kännetecknas av hög tillgänglighet och är öppet för alla.

Föräldrastöd i Centrum

Hälsolots

Hälsolots är ett folkhälsoprojekt för den vuxna befolkningen i Centrum och Majorna-Linné. Insatserna syftar till att skapa en mer jämlik hälsa och vänder sig till dig som behöver inspiration, motivation och redskap för att leva mer hälsosamt. Till Hälsolots kan du vända dig när du vill ha tips på aktiviteter och råd om hälsa och friskvård.

Miljöarbete

Miljöarbete är en naturlig del inom alla förvaltningens verksamheter. Vi arbetar aktivt för att följa våra miljöledningssystem och för att leva upp till målen inom miljöområdet. En annan del är att arbeta för en hållbar utveckling i stadsdelen med fokus på goda och livskraftiga miljöer.

Stadsutveckling och medborgardialog

Den fysiska miljön påverkar möjligheten till goda livsmiljöer och uppväxtvillkor. Sociala frågor och befolkningens behov och önskemål behöver hanteras i utvecklingen av våra fysiska miljöer. Förvaltningen arbetar därför med övergripande samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med de planerande förvaltningarna i staden. Förvaltningens deltagande i arbetet bygger på kunskap om de lokala förhållandena i stadsdelen och fokuserar på de sociala frågorna kopplat till fysisk planering.

För att samla in lokal kunskap genomför förvaltningen egna medborgardialoger, deltar i andras samt drar slutsatser baserat på tillgänglig statistik och forskning. Under 2019 har ett lokalt utvecklingsprogram som beskriver det lokala perspektivet och de lokala behoven i stadsutvecklingen tagits fram.

Lokalt utvecklingsprogram för Centrum 2020-2022

Trygghetsarbete

Att känna sig trygg och trivas i sitt närområde är viktigt. I Centrum samverkar vi med andra kommunala förvaltningar och bolag, privata fastighetsägare och lokala föreningar för att öka tryggheten i stadsdelen. Vi har bland annat dialog med medborgare och genomför trygghetsvandringar. Det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet bedrivs i nära samverkan med polisen utifrån modellen ”Trygg i Göteborg/Centrum”.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Alla medborgare som kommer i kontakt med våra verksamheter har rätt till ett likvärdigt bemötande och en god service och att få sina rättigheter tillgodosedda. Arbete med mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet handlar om just detta.

Inom stadsdelsförvaltningen pågår ett arbete med att införa och förstärka ett normmedvetet arbetssätt på flera olika enheter. Att arbeta normmedvetet kan till exempel innebära:

 • att personalen genomgår utbildning i syfte att öka medvetenheten om normer
 • att titta på hur personalen pratar och ställer frågor till brukare
 • att titta på rutiner för arbetet – och fundera över vilka antaganden som görs omedvetet
 • att återkommande lyfta frågor om normer på arbetsplatsträffar och när personalen har tillfällen för reflektion/planering
 • att se över det material som finns i verksamheten utifrån ett normmedvetet perspektiv
 • att stötta och skapa bättre förutsättningar för normbrytande grupper eller individer.

Målet är att alla verksamheter ska kännetecknas av ett jämställt och normkritiskt förhållningssätt som främjar likabehandling.