Pensionärsrådet i Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning

Pensionärsrådet i Askim-Frölunda-Högsbo är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsdelen och stadsdelsnämnden.

Pensionärsrådet i Askim-Frölunda-Högsbo är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i stadsdelen och stadsdelsnämnden.

Rådet behandlar samhällsinsatser som berör pensionärer som grupp i samhället, lägger fram förslag till förändringar av dessa insatser samt verkar för att stadsdelsnämnden tar del av rådets synpunkter i ärenden som rör äldre, innan beslut fattas.

Rådet ska ges tillfälle att:

  • Öka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • Känna till samhällsplanering och resurser som berör äldre personer
  • Se till att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndens verksamhetsplanering
  • Vara ett remissorgan i frågor som berör pensionärer
  • Vara ett forum för kunskapsspridning

Rådet behandlar inte frågor som berör enskilda personer.

Medlemmar i Askim-Frölunda-Högsbos pensionärsråd

Från pensionärsorganisationerna:

PRO, Pensionärernas Riksorganisation
Berit Fredholm, ordförande, telefon 0702-47 52 09
Viking Slottner, telefon 031-91 23 89
Eva Karin Eriksson, telefon 0705-49 49 93

RPG, Riksförbundet Pensionärsgemenskap
Lars-Göran Holgersson, telefon 031-24 60 71
Britta Deminger Cederin, telefon 031-16 71 30

SKPF, Svenska Kommunalpensionärers Förbund
Lisbeth Eriksson, telefon 031-47 00 97
Annalena Thuesen, telefon 031-45 37 68

SPF Seniorerna
Ingvor Lagermark, telefon 0709-45 56 00
Laila Jansson, telefon 0730-28 79 79
Svante Järbur, telefon 031-28 06 67

Från stadsdelsnämnden:

Agneta Ahl (S)
Berit Krantz (L)
Krister Hallner (D)
Katrin Lundgren (MP)

Från stadsdelsförvaltningen:

Tina Isaksson, sektorchef
E-post: tina.isaksson@askimfrolundahogsbo.goteborg.se
Lotta Åberg, sekreterare
E-post: lotta.aberg@askimfrolundahogsbo.goteborg.se