Stadsbyggnadskontorets verksamheter

Stadsbyggnadskontoret är en av sex fackförvaltningar med uppdraget att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö.

Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. Detta ansvar innefattar att driva och samordna den fysiska planeringen med mål att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad. Uppdraget innebär att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö. Inom ansvaret ligger frågor kring plan- och byggväsendet, fastighetsbildning och att vara tillsynsmyndighet. Uppdraget är även att ta fram översiktsplan för hela kommunen samt program och detaljplaner. Ansvaret rymmer också bygglov, kartor och flygbilder, mätning, arkiv samt lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Vår vision

Vi leder ett stadsbyggande i världsklass så att människor kan förverkliga sina drömmar.

Planavdelningen

Planavdelningen arbetar med cirka 200 detaljplaner och huvuduppdraget är att leverera detaljplaner som gör det möjligt att bygga och fysiskt utveckla Göteborg. Inom uppdraget ingår även att leverera utredningar, program, planeringsförutsättningar med mera vilket är ett viktigt steg i processen innan detaljplanearbetet kan påbörjas.

Byggavdelningen

Byggavdelning har cirka 4 500 byggärenden per år. Vi på byggavdelningen hjälper och servar i första hand allmänheten, så de kan få bygglov. Förutom bygglov handlägger vi även anmälningspliktiga åtgärder, strandskyddsärenden, anmälningar om olovligt byggande, tillsyn av ventilationsanläggningar och hissar, samt övriga frågor som rör förändringar i stads- och landskapsbilden.

Lantmäteriavdelningen

Lantmäterimyndighetens huvuduppdrag är att ansvara för och handlägga ärenden som kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs Stad. Det innebär bland annat hantering av cirka 450 förrättningsärenden berörande fastigheter inom Göteborgs kommun samt samrådssvar i detaljplaner. Avdelningen bidrar också med fastighetsrättslig kompetens inom bland annat bygglov- och detaljplaneärenden.

Strategiska avdelningen

Strategiska avdelningen ansvarar för översiktlig planering där uppdraget består av två delar. Den ena är att ta fram och uppdatera förslag till översiktsplan, inklusive fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen. Översiktsplanen anger inriktning för hur kommunens mark och vatten ska användas och beslutas av kommunfullmäktige. I uppdraget ingår även att följa upp översiktsplanen och ta fram underlag för att pröva om den är aktuell.

Den andra delen av avdelningens uppdrag är strategiarbete som stödjer översiktsplanens genomförande och möjliggör en effektiv plan- och byggprocess. Arbetet handlar om att identifiera och möta förändringar i omvärlden som påverkar kontorets strategiska planering. Avdelningen ansvarar även för kontorets hantering av remisser och motioner.

Geodataavdelningen

Geodataavdelningen gör geografisk information, vilket omfattar både kartor och register. Vi arbetar med insamling, lagring och tillhandahållande av geografisk information samt IT-drift och support. Vårt uppdrag är att tillgodose staden med grundläggande geografiska data såsom primärkarta, översiktskarta, ortofoto och belägenhetsadresser samt följdprodukter från dessa. Geodataavdelningen utför också olika typer av beräkningar, mätningar, GIS-analyser och 3D-visualiseringar.

Verksamhetsstyrning

- Ekonomi, HR, juridik, kommunikation, ärendeprocess, kontorsservice och kundenheten. 

Vårt uppdrag är att stödja stadsbyggnadsdirektören i strategisk ledning och styrning av förvaltningsgemensamma processer. Utveckla processer, metoder och förhållningssätt för att åstadkomma effektivare styrning och uppföljning. Vi ger stöd till de nämnda avdelningarna inom våra ansvarsområden utifrån ett coachande förhållningssätt.