Byggnadsnämndens uppdrag

Byggnadsnämndens grundläggande uppdrag är att ansvara för regleringen av bebyggelse, mark och vatten inom Göteborg. Uppdraget innebär ett övergripande ansvar för att utveckla Göteborg till en konkurrenskraftig och attraktiv stad, och att planera för infrastruktur, näringsliv, bostäder och stadsmiljö.

Nämnden har ansvar för att driva och samordna den fysiska planeringen i staden. Det innebär bland annat att genomföra planeringsarbete och planläggning enligt plan- och bygglagen, att besluta om bygglov, förhandsbesked med mera samt att ansvara för och förvalta kommunens grundläggande geografiska information.

Nämnden är även tillsynsmyndighet över och beslutar om dispenser från bestämmelser om strandskydd, kommunala naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden och kulturreservat.