Stadsbyggnadsnämndens uppdrag

Stadsbyggnadsnämnden ska driva och samordna den fysiska planeringen. Den ansvarar för stadens reglering av bebyggelse, mark och vatten. De ska också samordna styrningen för den taktiska och strategiska stadsplaneringen.

Exempel på uppdrag som ingår i nämndens ansvar:

  • översiktsplaner, inklusive fördjupningar, tematiska tillägg och planeringsstrategi
  • strategisk trafik- och grönplanering
  • taktisk planering kopplat till stadsplanering
  • detaljplaner, planprogram
  • kommunal lantmäterimyndighet
  • bygglov och tillsyn
  • kommunens grundläggande geodata