Verksamheter i socialförvaltningen Centrum

Barn och unga

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i myndighetsärenden och annat stöd som riktar sig till barn och unga. Läs mer på webbsidan för stöd till familj, barn och ungdom

Vuxen och försörjningsstöd

Här kan du få hjälp av socialtjänsten i ärenden som rör vuxna och försörjningsstöd, men också hjälp till andra insatser som rör vuxna. Läs mer på webbsidan för social och familjefrågor

Stadsområde, välfärd och fritid

Här finns fritidsverksamhet och uppdrag som har ett samordnande ansvar för trygghetsarbete, folkhälsoarbete och medverkan i samhällsplaneringen. Läs mer på sidan för kultur och fritid. 
Här hittar du också  Hälsolots i Centrum och Majorna-Linné och Hälsoteket i Örgryte-Härlanda

Inom avdelningen ryms också de verksamheter som har stadsövergripande uppdrag kring kompetenshöjande insatser inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, drogförebyggande arbete samt stöd för evidensbaserad praktik. Andra uppdrag är stöd till civilsamhället och Jämlik stad.

Stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet

Här finns stöd och insatser inom områdena ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, familjerätt, våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, prostitution, brottsutsatthet, samt trygghetsfrågor. Till dessa verksamheter kan invånare i hela staden vända sig. Läs mer på sidorna för social-och familjefrågor och stöd till familj, barn och ungdom.

Stadsövergripande uppdrag Integration, socialjour, missbruk förvaltar- och boutredningsenhet

Här finns enheter inom områdena etablering och integration, öppen missbruksvård, boutredning, förvaltarskap och stadens socialjour. Till dessa verksamheter kan hela staden vända sig. Läs mer på sidorna för social-och familjefrågor och  dödsboanmälan och boutredning.