Organisation och ledning i socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Centrum ansvarar för stöd till individer och familjer enligt socialtjänstlagen. Vi erbjuder aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar också aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor och folkhälsa och har kontakter med civilsamhället samt samverkar med hela staden.

FörvaltningsorganisationFörvaltningsledning

Socialförvaltning Centrum har sitt huvudkontor på Skånegatan 9 A.
På huvudkontoret finns förvaltningsledningen med direktör och avdelningschefer samt vissa stödfunktioner.

Förvaltningsdirektör

Michael Ivarson
E-post: michael.ivarson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 06

Ekonomi


Anette Östergaard
Ekonomichef
E-post: anette.ostergaard@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-366 94 02


Stab och kommunikation

Ulla-Carin Moberg
Stab och kommunikationschef
E-post: ulla-carin.moberg@socialcentrum.goteborg.se

Telefon: 031-367 90 04 I Mobil: 0707-99 99 23

HR


Lise-Lotte Hansson
HR-chef
E-post: liselotte.hansson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-366 60 67

Förvaltningscontroller

Ulrika Lundgren
E-post: ulrika.m.lundgren@socialcentrum.goteborg.se

Telefon: 031-367 90 35

Barn och unga

Här finns myndighetsutövning och resursenheter riktade till barn och unga, samt familjehemsverksamheten. 

Catharina Gabrielsson
Avdelningschef 
E-post: catharina.gabrielsson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-365 86 76

Vuxen och försörjningsstöd

Här finns myndighetsutövning för vuxna och försörjningsstöd, samt insatser till stöd för dessa målgrupper.

Fredrik Nilsson
Avdelningschef Vuxna och försörjningsstöd
E-post: fredrik.nilsson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-366 04 12

Stadsområde, välfärd och fritid

Här finns fritidsverksamhet och uppdrag som har ett samordnande ansvar för trygghetsarbete, folkhälsoarbete och medverkan i samhällsplaneringen. Inom avdelningen ryms också de verksamheter som har stadsövergripande uppdrag kring kompetenshöjande insatser inom våld i nära relationer, drogförebyggande arbete samt stöd för evidensbaserad praktik. Andra uppdrag är stöd till civilsamhället och Jämlik stad. 

Ritva Gonzalez
Avdelningschef 
E-post: ritva.gonzalez@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 99 71

Stadsövergripande uppdrag barn, familj och trygghet

Här finns stöd och insatser inom områdena ungdomar i riskzon, kriminalitet, familj och relation, familjerätt, våld i nära relationer, hedersrelaterad problematik, prostitution, brottsutsatthet, samt trygghetsfrågor. Till dessa verksamheter kan invånare i hela staden vända sig.

Marie Larsson
Avdelningschef  
E-post: marie.larsson@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-367 90 16

Stadsövergripande uppdrag Integration, socialjour, missbruk förvaltar- och boutredningsenhet

Här finns enheter inom områdena etablering och integration, öppen missbruksvård, boutredning, förvaltarskap och stadens socialjour. Till dessa verksamheter kan invånare i hela staden vända sig.  


Helene Holmström
Avdelningschef 
E-post: helene.holmstrom@socialcentrum.goteborg.se
Telefon: 031-368 80 50