Samhällsutvecklingsrådet

Samhällsutvecklingsrådet tar vara på erfarenheter från medborgare, föreningslivet, förvaltningar, andra myndigheter och organisationer och använder dem som stöd i samhällsplaneringen och folkhälsoarbetet.

Syfte och arbetsuppgifter för samhällsutvecklingsrådet

  • Rådet ska möjliggöra en fördjupad dialog, kunskapsutveckling och skapa en gemensam förståelsegrund för politiker i socialnämnden Centrum kring frågor utifrån nämndens särskilda ansvar. Rådet ska utifrån lokala perspektiv särskilt fördjupa aspekter inom samhällsplanering, folkhälsoarbete och trygghetsskapande arbete.
  • Rådet ska bidra till att ge möjlighet för politikerna att kunna beakta befolkningens behov och ha kännedom om lokala förhållanden inom stadsområde Centrum.
    Rådet ska verka för fördjupad dialog och medverkan både i tidiga skeden och för en långsiktig planering av samhällsplanerings-, stadsutvecklings-, folkhälso- och demokratifrågor för nämnden samt vid behov vara ett beredande organ för ärenden inom dessa områden.
  • Rådet ska genom fördjupad kunskap bidra till möjligheten att beakta befolkningens behov och kännedom om lokala förhållanden utifrån stadsområdets olika områden.
  • Rådet ska fungera som ett beredande, informerande och framåtdrivande organ i stadsutvecklingsfrågor.

Rådets representanter

Socialnämndens ordförande leder rådet som möts fem gånger om året. Samhällsutvecklingsrådet består av 8 ledamöter och 8 ersättare, samtliga ingår i socialnämnden Centrum. Teman och inriktning planeras av socialnämnden Centrum i samråd med förvaltningen. Utöver fasta representanter från rådet bjuds andra förvaltningar, bolag, organisationer och civilsamhälle in vid behov.

Årlig rapportering till socialnämnden Centrum

Rådet ska regelbundet informera socialnämnden om sitt arbete. Rådet ska årligen avlämna skriftlig rapport till nämnden med redovisning och utvärdering av rådets arbete, senast den 1 mars efterföljande år.