Park- och naturförvaltningens särskilda uppdrag och projekt

Park- och naturförvaltningen deltar i många särskilda uppdrag och projekt när det gäller stadsutveckling.

Hållbara smarta parker syftar till att testa nya lösningar och verktyg för att minska miljöpåverkan i skötseln av våra gröna ytor och andra urbana utemiljöer. Det handlar om att möta utmaningar kring miljömässig hållbarhet, ökad effektivitet, biologisk mångfald och andra aspekter som anknyter till en god bebyggd miljö.

Hållbara smarta parker drivs i projektform, är tänkt att pågå i tre år och samordnas av Johanneberg Science park. Park- och naturförvaltningen deltar med så kallade testbäddar i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen. Genom digitalisering och automatisering av till exempel gräsklippning kan vi bidra till en bättre miljö och effektivare arbete

Älvstaden - Älvstaden är både stora delar av centrala Göteborg på bägge sidor av älven och ett av Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Målet är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

Göteborg 2021- År 2021 firar Göteborg 400 år som stad. Göteborgarna har fått tycka till och just nu pågår ett intensivt arbete och planering för firandet. Park- och naturförvaltningen deltar på många olika sätt, till exempel genom att ingå i olika arbetsgrupper och förstudier där vi planerar för olika aktiviteter och projekt inför jubileet 2021.

Selma Lagerlöfs parkstråk i nya Selma stad - Området runt Selma Lagerlöfs torg är ett av stadens prioriterade utbyggnadsområden. Området kommer att omdanas och flera hundra nya bostäder kommer att byggas, tillsammans med idrottshall, stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, verksamhetslokaler, torg- och parkstråk. Park- och naturförvaltningen ansvarar för att skapa ett nytt parkstråk i området - Selma Lagerlöfs parkstråk. Det kommer att ligga som ett nav för möten, grönska, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad. Tillsammans med torgområdet blir det basen för det gemensamma sociala livet i stadsdelen. Parken ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen och vara en attraktion för hela Göteborg. En viktig del för vad som ska finnas i parkstråket är även de önskemål och förslag som samlats in genom dialoger med boende i området.