Grönstrategi för en tät och grön stad

Göteborg utvecklas från en stor småstad till en liten storstad. Grönstrategin innehåller mål och strategier för hur staden förblir och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.

I takt med att allt fler människor väljer att bo i städer, blir det fler som ska samsas och trivas i de offentliga rummen. Artrikedom och varierad natur är bra både för den biologiska mångfalden och för vår hälsa. Det är viktigt att det finns tillräcklig mängd användbar park- och naturmark i förhållande till antalet invånare i närområdet, att människor har tillgång till parker och naturområden i sin närhet och att de är lätta att nå. Grönstrategin visar vilka kvaliteter som ska finnas i det framtida täta gröna Göteborg och hur vi ska arbeta för att nå dessa.

Grönstrategin antogs av park- och naturnämnden 2014-02-10. Här kan du läsa hela dokumentet:

Grönstrategi för en tät och grön stad

Två mål för en tät och grön stad

Målen visar vad Göteborgs Stad ska sträva efter för att förbli och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.

Socialt mål:

Göteborg är en tät och grön stad där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv

I ett Göteborg, med ett rikt och hälsosamt stadsliv, finns parker och naturområden nära göteborgare och besökare. Staden erbjuder park- och naturområden för alla, med rika och varierade upplevelser. Det går att röra sig längs blå och gröna stråk, både till vardags och som rekreation. Medborgarna känner sig delaktiga i planeringen och ges möjlighet att ta egna initiativ.

Ekologiskt mål:

Göteborg är en tät och grön stad med ett rikt växt- och djurliv och där ekosystemens tjänster tas tillvara.

I ett Göteborg med ett rikt växt- och djurliv och där ekosystemens tjänster tas till vara, finns en mångfald av olika naturtyper och naturområden med god spridning över staden. I stadens gröna områden nyttjas och utvecklas ekosystemtjänster, som klimatreglering och biologisk mångfald. De gröna områdena är tillräckligt stora och har kopplingar mellan sig, för att olika arter långsiktigt ska kunna leva och utvecklas. Stadens gröna områden sköts för att gynna ett rikt växt- och djurliv och ekosystemtjänster.

Strategier för att nå målen

Grönstrategin pekar även ut nio strategier som visar hur vi kan uppnå målen. De kan användas på många olika nivåer och faser i stadsutvecklingen, från detaljplan till investeringar, drift och underhåll.

  • Stärk de gröna kilarna
  • Stärk de blågröna stråken
  • Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
  • Skapa ett varierat innehåll i parker och naturområden
  • Stärk de gröna kopplingarna i staden
  • Utveckla mer grönt i den hårdgjorda staden
  • Utveckla de gröna områdena genom skötsel
  • Synliggör stadens grönområden och gör medborgarna delaktiga
  • Nyttja och utveckla ekosystemtjänster

Vem vänder sig grönstrategin till?

Grönstrategin vänder sig främst till planerare inom kommunen, som arbetar i olika skeden av stadsutvecklingsprocessen. Förhoppningsvis kan också dokumentet vara till nytta för andra aktörer och markägare. Grundförutsättningarna för grönstrategin är Göteborgslandskapet och den befintliga staden, med sina avtryck från olika epoker. Grönstrategin tar även sin utgångspunkt i en rad redan antagna dokument, som Översiktsplan för Göteborg.

Samordnad hållbar stadsplanering

Grönstrategin har tagits fram parallellt med Trafikstrategi för en nära storstad och Strategi för utbyggnadsplanering och utgår i likhet med dessa från Översiktsplan för Göteborg, som är det övergripande styrdokumentet för stadens markanvändning.

Tillsammans med den antagna visionen för Älvstaden visar de tre strategiska dokumenten på en tydlig riktning för Göteborgs utveckling de närmaste 20 åren.