Samråd om Mellbydalen

Inför en ansökan om miljötillstånd för återvinning av massor och utfyllnad av område, i Mellbydalen i Göteborg, bjöd park- och naturförvaltningen in till samråd med närboende och närliggande företag. Samrådet pågick till och med 28 september.

Vad är samråd ?

Samrådet är ett första steg i tillståndsprocessen och innebär att alla särskilt berörda har rätt att lämna synpunkter på den kommande verksamheten. Synpunkterna som lämnas i samrådet tas vidare i tillståndsprövningen. 

Vem fick delta i samrådet?

De som bor eller har verksamhet eller inom cirka 500 meter från verksamheten som planeras fick ett samrådsunderlag skickat till sig. De är därmed vad som kallas särskilt berörda i ärendet och har rätt att ta del av underlaget, ställa frågor och framföra synpunkter innan tillståndsprövningen fortsätter. 

Utskicket gick till både boende, bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och företag i området. Berörda myndigheter meddelades också. 

Underlaget som skickades ut var en sammanfattning av det samrådsunderlag som skickades till myndigheterna. Den fullständiga versionen hittar du längst ner på den här sidan. 

Vad är det som planeras? 

Park- och naturförvaltningen planerar att söka miljötillstånd för att återvinna icke farligt avfall i form av schaktmassor samt lagring, sortering och mekanisk bearbetning som följer av återvinningen. Massorna kommer bland annat användas för att fylla ut det aktuella området så att det småningom kan bli industrimark och vägområde, vilket området är planlagt för. Det är inför den tillståndsansökan som park- och naturförvaltningen hade samråd med särskilt berörda. Synpunkterna kom in sammanställs och tas med i tillståndsprövningen. 

Redan idag pågår sortering och lagring av avfallsmassor på området, vilket är anmält och godkänt av Miljöförvaltningen. Skillnaden mot nuvarande verksamhet är att park- och naturförvaltningen tillsammans med Kretslopp och Vatten nu vill utöka hanteringen samt låta överskottsmassor som är tillräckligt rena användas till att fylla ut området permanent. Det är för detta som de söker tillstånd enligt Miljöbalken hos Länsstyrelsen

Mer information 

Du ser kartor över området och hela underlaget för ansökan i dokumentet som är bifogat på sidan. 

Samrådsunderlag Mellbydalen

Bilaga 1, stadsplan

Bilaga 2, naturvärdesinventering

Bilaga 3, stadsplan och verksamhetsområden, version 2